/ Fantasy / [ Bác Chiến ] Một Chữ Nợ

[ Bác Chiến ] Một Chữ Nợ Book [ Bác Chiến ] Một Chữ Nợ Book original

[ Bác Chiến ] Một Chữ Nợ

Fantasy 0 Chapter

Author: ZhaoYuDie_

Not enough ratings

About Table of Contents

Synopsis

' Cùng người trải qua ngũ vị nhân gian, nhu tình hữu ý. '

' Một chữ nợ, say nồng chữ duyên. '

Author: Dié
Category: Đam mỹ, cổ trang, huyền huyễn, OE.
Status: On - going.
Couple: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến.
--
Bác Quân Nhất Tiêu.
....

Warnings:

AU

OOC

BOYLOVE! BOYLOVE! BOYLOVE!

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

The story is coming soon

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews

Author ZhaoYuDie_