33.33% Bipolar Series #1: The Beastly Couple (Tagalog Novel) / Chapter 13: Chapter 12-Date Raw 2

Chapter 13: Chapter 12-Date Raw 2

[Edited-02/17/19]

---

Isang buwan na ang nakalipas mula noong hinatid-sundo na siya ni Beast sa paaralang pinapasukan niya. Habang tumatagal feeling niya napaka-clingy na ni John. Sabagay sa ganda ba naman niya? Talagang dapat maging clingy ito dahil kung 'di e baka mawala ang isang nagngangalang si Khrystal sa tabi niya sa isang iglap.

Napahawak na lang siya sa kanyang ulo dahil naalala niyang September 20, 2018 na ngayon. Ibig sabihin ngayon ang ikaapat na buwan simula ng ikasal sila noong June 20, 2018 at naging Mrs. Montecillo siya. Sabagay hindi rin naman sila nagse-celebrate kaya ayos lang. Normal day lang kumbaga sa mga "single".

Tumayo na siya sa kanyang higaan para maligo. Balak niya sanang maglakad-lakad sila ng daddy niya ngayon sa garden. Kaya gumising talaga siya ng alas-singko para hindi pa tirik ang araw sa labas.

Natutuwa rin siya kasi kahit papaano ay binalita ni Doc. Gavin na may improvement daw sa health ng daddy. Kaya makakasama niya pa ito nang matagal-tagal. Tinupad siguro ng Diyos ang hiling niya na makasama niya pa nang matagal ang Daddy Drix niya.

Lumabas siya ng kanyang kuwarto para puntahan ang dadd niyay. Biglang nawala ang malapad na ngiti niya nang mapansin niya na parang hinihintay siya ni Beast habang nakasandal sa pinto ng kanyang kuwarto. De javu na naman, ilang beses niya ng nakita na gano'n ang ginagawa nito tuwing hinihintay siya.

Napakagat labi na lang siya dahil sa parang bigla atang naging hot ito sa kanyang paningin. Nakasuot ito ng puting t-shirt na hapit na hapit sa makisig na pangangatawan ni John.

Idagdag pa na nakasuot si John ng Urban Pipe Men short na kulay puti tapos ayos na ayos pa ang alon na alon nitong buhok na kahit halata mong 'di pa napapagupitan ay bumagay pa rin sa kanya.

Nakasuot din siya ng Sandugo sandals na bumagay sa suot nitong damit. Animo'y modelo ito na handang-handa sa photoshoot. Sabagay model nga naman talaga siya. Ipinilig niya na lang ang kanyang ulo para mawala ang atensyon niya kay John.

"Tsk. Ang tagal mo namang mag-ayos," kunot noong sabi ni John sa kanya habang nakapamulsa.

"Bakit ba? Ano bang kailangan mo? Hinihintay mo ba ako?" inis na tanong niya kay John.

"Oo kailangan kita," seryosong sagot ni John habang mariing nakatingin sa kanya na parang huhubaran siya.

Kaya napatakip agad siya ng kanyang dibdib. Aba mahirap na, kahit hindi gaanong kalakihan ang dibdib niya ay kailangan niya pa ring protektahan ang kanyang puri.

"Kailangan kitang isama dahil may pupuntahan tayong mahalaga," dagdag pa na sabi ni John. Pagkatapos ay akmang maglalakad na sana pababa ng hagdan pero biglang lumingon sa kanyang gawi kaya nakaramdam siya ng kaba. "Bilisan mo na dahil ayaw ko ng pinaghihintay ako. Saka nasabi ko na sa daddy mo kaya huwag ka nang mag-alangan pa na sumama sa akin ngayon. Sila na lang daw ni Nurse Monica ang sasama sa kanya maglibot sa garden niyo," seryosong dagdag pa niya sabay hawak sa kanyang siko.

"A-aahh! Okay sige, sabi mo e! May magagawa pa ba ako para 'di sumama sa 'yo?" nakataas ang kilay na sagot niya. Nagpatianod na lang siya kay John sa pagpunta sa parking lot ng bahay nila. Find authorized novels in Webnovel,faster updates, better experience,Please click www.webnovel.com <a href="https://www.webnovel.com">www.webnovel.com</a> for visiting.

Mahigpit niya na lang na hinawakan ang... "Shocks, teka Beast wala akong dala kahit anong gamit! Wala rin akong pera at cellphone. Mamaya e iwan mo ako kung saan tapos kawawa naman ako magugu…" nagulat siya no'ng idinikit nito ang hintuturo niya na naging dahilan kaya ang dating singkit na mata niya ay bumilog at lumaki. Napalunok na lang siya ng kanyang laway at parang bumilis ang tibok ng kanyang puso sa ginawa ni John.

"Huwag mo ng alalahanin iyon dahil kasama mo naman ako. Kaya huwag kang magpapasaway sa akin dahil baka gawin ko 'yong iniisip mo. Pero siyempre may kapalit," sabi ni John sa kanya na parang may kung anong iniisip na kababalaghan.

Akmang maglalakad sana siya pabalik pero bigla siya nitong hinawakan sa kanyang kanang braso, pagkatapos ang isang kamay naman niya ay nakapulupot sa kanyang baywang. "Tsk. Wala na talaga akong kawala sa lalaking 'to," sabi niya sa kanyang isip habang napipilitan na lang siya sa pagsama kay John.

Habang nasa biyahe sila ay nakasimangot lang sya habang parang batang nakaupo sa tabi ng driver's seat.   Ayaw ng isip niya na sumama pero 'yong puso niya ay parang natutuwang kasama ang lalaki. Nasanay na siguro siyang nasa tabi niya si John dahil isang buwan na rin ang lumipas simula noong hinatid-sundo siya nito sa school.

"Hmnn!" tikhim ni John na ikinatingin niya.

"Why?" mataray na tanong niya sa asawa.

"Alam mo talo mo pang tandang na hindi matae sa kinauupuan mo?" seryosong sabi ni John sa kanya na ikinakunot ng kanyang noo.

"Hoy! Ang sama mo ha? Ang ganda ko naman para maging tandang!" inis na sagot niya kay Beast.

Nagulat siya no'ng bigla itong tumawa nang malakas habang nakatutok pa rin ang mata nito sa kalsada habang nagmamaneho. Bigla siyang kinabahan kasi naalala niya na nagda-drive nga pala ito. "Aba! Multi-tasking ang peg niya," inis na sabi niya sa kanyang isip.

"Hoy! Ano ba? Nagmamaneho ka kaya! Saka ano ba 'yang tinatawa-tawa mo? Nakakatawa ba ang sinagot ko kanina sa 'yo?" sabi niya kay John sabay hampas sa braso nito nang malakas.

Itutuloy...

Comment (0)

Load failed, please RETRY

Privileged

More Privileged Chapters

Download the app and become a privileged reader today! Come take a sneak peek at our author's stockpiled chapters!

Download

Table of Contents

Display Options

Report inappropriate content
error Tip

Report abuse
Write a review Reading Status: C13
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse
Get More
Payment Method paypal

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete the daily and EXP missions, as well as every week’s reading missions to obtain EXP and coin as rewards.

Learn more about the rules 1. You can obtain the corresponding Fast Passes, EXP, and Points as rewards by completing growth missions, as well as daily missions. 2. A Fast Pass can unlock a chapter (of any price). The chapter will remain unlocked forever. It will expire after 7*24 hours, so don't forget to use it in time! 3. Obtained EXP can raise your user level. 4. Daily Tasks and corresponding rewards renew daily at 00:00 UTC+8. Don't forget to claim your rewards in time. 5. The weekly reading time is calculated while your device is connected to the Internet. This might result in a delay of several minutes. 6. Rewards may vary according to app version.
  • 1. Reward frequency has been adjusted! Receive a reward once you complete two minutes of reading! Reading a single book for 30 minutes earns you an additional bonus.
  • 2. Rewards adjusted! Earn points reading to exchange for Amazon Gift Cards! Coins that never expire! More rewards to come!

Get the App

Read anywhere, anytime

Suggested searches

Press enter to see all results

This's an experimental test for reading assistance in case.

We highly recommend you to enjoy the beauty of the original words.