Chapter 16: Chapter 15-Inis

Isang linggo na rin ang lumipas simula nang ma-ospital ang daddy niya. Pakiramdam niya noong inatake ito ay magugunaw na ang kanyang mundo.

Ang Daddy Drixx na lang kasi niya ang natitirang pamilya niya bukod kay Beast. Ang mga kamag-anak kasi nila bukod sa mga sakim sa kapangyarihan at pera ay baka gawin pa siyang mala-Cinderella ang buhay kaya ipinagpasalamat niya na hindi pa ito kinukuha sa piling niya.

Sabi pa nga ni Doc. Dela Rosa, "Malayong kunin agad ang dad mo ni God dahil sa para itong may pusa na may siyam na buhay. Mahirap kasi siyang patayin at pabalikin sa langit kahit tapos na ang kanyang misyon sa mundo dahil sa napakagandang niyang anak na dalaga."

Si Beast naman ay palagi siyang sinasamahan tuwing bumibisita sila sa dad niya. Siyempre hindi pa rin nawawala sa kanila ang pagiging aso't pusa nila. Talo pa nilang tubig at langis na pilit pinagsasama sa isang lalagyan pero hindi mapagsama dahil hindi magkasundo.

Sabi pa nga ng iba, "You can never understand it, until you experience it", tama nga sila. Dahil dati akala niya masyado lang "over acting" ang ibang tao kapag umiiyak at nagwawala kapag namatay ang mahal nila sa buhay. Pero hindi, dahil simula nang mawala ang mommy niya ay natakot na siyang iwan ng mga taong mahal niya.

Kaya ngayon ang hinihiling niya na lang sa Diyos na makasama niya pa ang daddy nang matagal. Pero alam niyang malabo dahil nararamdaman niya na anytime kukunin na ito kaya kailangan niyang maging handa sa mangyayari kahit na alam niyang napakahirap 'yon gawin. Mabuti na nga lang no'ng inatake si dad sa puso ay kinuha agad si Seb nina Eunice at Sage noong mabalitaan nitong naospital ang daddy niya.

"Khrystal, tara na ihahatid na kita sa school niyo. Mahuhuli ka na kaya bilisan mo ng kumain. Huwag ka ng matulala riyan," untag sa kanya ni Beast na nagpabalik ng diwa niya. Hindi niya namalayang sa sobrang lalim ng iniisip niya ay nakalapit na pala si Beast sa kanya.

"Yes, Beast!" nakangiting sagot ni Khrystal pero hindi nito pinansin. Nauna na itong tumayo at binitbit ang kanyang itim na shoulder bag palabas ng bahay.

Bago siya tuluyang tumayo ay inubos niya muna ang natitirang pagkain sa kanyang plato pagkatapos ay sumunod na rin kay Beast. "Mukhang wala si Beast na makipag-usap sa kanya ngayong araw," sabi na lang niya sa kanyang isip.

Nagpaalam na lang siya kay Aling Susan na aalis na siya kasama pa ang tatlo pa nilang kasambahay. Mabuti na lang may mga matatapat silang kasambahay na nagbabantay sa bahay nila tuwing wala sila.

Mabilis na siyang sumakay sa kotse na naghihintay paglabas niya sa pinto ng mansion ng dady niya. Nakita niya kasing salubong na ang kilay ni Beast habang nasa driver's seat. "In fairness ang guwapo niya pa ring tingnan kahit mukhang naiinis na siya," mahinang bulong niya pagkatapos ay binuksan na ang pinto ng kulay itim na BMW na kotse nito.

"Buckle up, Khrytal! Kailangan ko ng makarating sa office dahil may meeting pa ako with the new investor," seryosong sabi ni Beast sa kanya.

Kaya sinunod niya na lang ang sinabi nito para hindi na sila magtalo pa. Dali-dali niya ng hinawakan ang seatbelt at ikinabit sa sarili niya. Pansin niya na may iniisip si Beast na kung ano.

Ilang minuto lang ang kanilang biyahe. Nakarating na agad sila sa university na pinapasukan niya. Mabuti na lang ay walang traffic ngayon kahit alas-sais na ng umaga.

Pakiramdam niya ay nabingi siya ulit sa sobrang katahimikan kanina habang nasa biyahe sila papunta rito. Ilang beses na rin na nangyayari 'to na kapag kasama niya si Beast sa kotse ay wala ni isa sa kanila ang nagbabalak na magsalita.

Mabilis na siyang kumilos para tanggalin ang seatbelt na nakakabit sa kanya pero ang masaklap ay na-stock pa ata 'to. Ilang beses niya ng pasimpleng binuksan na tanggalin sa pagkaka-clip ang seatbelt pero ibinigay ko na ang best ko pero kulang pa rin.

"Ahhh...Beast baka puwedeng patulong tanggalin iyong seatbelt?" nag-aalangang sabi niya kay John habang pilit pa rin itong sinusubukang tanggalin.

Kunot-noo lang nakatingin si Khrystal kay John habang hindi siya gumagalaw sa kanyang inuupuan. Nakita niyang pinatay muna nito ang makina ng sasakyan habang nasa gitna sila ng parking lot. Nakita niya wala ni isa mang kotse ang nakaparada.

"Hoy! Ano ba tutulungan mo ba ako? Kung bakit naman kasi nagpalit-palit ka pa ng kotse mo. Haist, mahuhuli na ako sa klase ko niyan e," nagmamaktol na sabi niya habang mahigpit na nakahawak pa rin sa seatbelt at pilit 'tong tinatanggal.

"Sabihin mo muna ang salitang, 'Please John, tulungan mo naman ako. Alam mo ang guwapo mo talaga' kapag sinabi mo 'yan ay tutulungan talaga kita," nakangising sabi pa ni John habang nakatingin sa kanya na parang sinusubukan siya kung gagawin niya ba o hindi ang sinasabi nito.

"Ano na naman bang trip mong lalaki ka? Bilisan mo na tulungan mo na ako rito. Di ba nagmamadali ka kanina dahil may meeting ka?" Find authorized novels in Webnovel,faster updates, better experience,Please click www.webnovel.com <a href="https://www.webnovel.com">www.webnovel.com</a> for visiting.

"Gawin mo muna ang pinapagawa ko at tutulungan kita," prenteng sabi ni John habang nakaupo sa driver's seat. Nakita niyang pinundot nito ang mp3 player ng kotse at nagpatugtog. Kinumpas-kumpas pa nito ang kanyang kanang kamay habang sinasabayan ang kantang "Dive" ni Ed Sheeran.

"Shocks! Exam pa naman namin ngayon tapos male-late ako? Sa tanang buhay ko never akong na-late kaya kahit ayaw kong sabihin ang pinapagawa niya ay pikit mata ko na lang gagawin," mahinang sabi niya sa kanyang isip.

Gusto niya ng sigawan si Beast pero iniisip niya na hindi magandang gawin niya 'yon dahil baka mas lalong hindi siya nito tulungan. Umayos na siya ng upo pagkatapos ay pinatay niya ang tugtog kahit na gusto niya ring pakinggan 'yon dahil paborito niyang singer si Ed Sheeran.

"Bakit mo pinatay 'yong tugtog?" kunot-noong tanong ni John habang nanunuring nakatingin sa kanya.

Lumunok muna siya bago nagsalita. "Please John, tulungan mo naman ako. Alam mo ang guwapo mo talaga tapos pareho pa tayo ng paboritong singer. Sige na, kasi male-late na ako sa exam namin. Kasalanan mo kapag di ako pinapasok ng professor namin," nagpapaawa habang nakangiting sabi niya kay John. Kahit ang nasa isip niya ay pinapatay niya na ito ng ilang beses.

"Hindi...gusto ko 'yong bukal sa loob dahil parang napipilitan ka lang. Bilisan mo bago ko isiping isama ka sa opisina ko para makipag-meeting sa kliyente ko," naiinip na sabi ni John habang nakatingin sa relong pambisig nito.

"Sige, sige! As if I have a choice?" pairap na sagot niya. "Please John, tulungan mo naman ako. Alam mo ang guwapo mo. Iyan masaya ka na? Dalian mo na tanggalin mo na itong buwisit na seatbelt na 'to!"

Nakita niyang ngumisi si John tapos ay may pinindot na kung ano malapit sa kanyang manibela. "Puwede mo ng tanggalin ang seatbelt."

Napaawang na lang ang kanyang labi dahil naisahan siya nito at ang malala pa ay sinunod niya ang utos nito.

"You know what? You're an asshole! Puwede mo naman palang pindutin 'yan kanina para natanggal na 'tong seatbelt na ito pinatagal mo pa! Kung bakit kasi pinakasal pa ako ni dad sa 'yo. You know what, when you put this ring on my finger, you put a chain of death around my heart. Pagod na akong intindihin pa ang ugali mong 'yan nang dahil sa iyo hindi ko na makakasama pa 'yong taong gusto ko," lumuluhang sabi niya sabay hablot ng kanyang bag.

Bakas sa mukha mukha ni John ang pagsisi sa kanyang ginawa. Pagkatapos ay naging matigas ang ekspresyon nito habang nakatingin sa kanya. Binuksan niya na ang pinto at agad na tumayo pagkatapos ay padabog niyang isinara.

Habang naglalakad siya papalayo ay narinig niya pang pinaharurot nito ang kanyang kotse. Nakaramdam siya ng pagkadismaya sa kanyang sarili dahil alam niyang masakit ang mga salitang binitawan niya kanina kay Beast. Pinunasan niya ang kanyang luha habang naglalakad dahil baka mapagkamalan siyang loka-loka kapag may makakita sa kanya.

"Khrystal ang tanga mo talaga!" inis na sabi niya habang sinasabunutan ang kanyang sarili.

Umupo siya sa isang bench kung saan wala pang masyadong tao dahil maaga pa. Tumingin siya sa kanyang orasang pambisig at nakita niyang alas-sais y medya pa lang ng umaga. Yumuko ulit siya sa lamesa at inis na pinapagalitan ang kanyang sarili.

Nagulat siya ng may kamay na lumitaw sa kanyang mukha. Dahil sa takot ay napatayo siya ng wala sa oras at napasigaw pero nang makita niya kung kanino nanggaling ang kamay na 'yon ay bumilis bigla ang tibok ng kanyang puso.

Itutuloy...

Comment (0)

Load failed, please RETRY

Table of Contents

Display Options

Report inappropriate content
error Tip

Report abuse
Write a review Reading Status: C16
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Get More
Payment Method paypal

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete the daily and EXP missions, as well as every week’s reading missions to obtain EXP and coin as rewards.

Learn more about the rules 1. You can obtain the corresponding Fast Passes, EXP, and Points as rewards by completing growth missions, as well as daily missions. 2. A Fast Pass can unlock a chapter (of any price). The chapter will remain unlocked forever. It will expire after 7*24 hours, so don't forget to use it in time! 3. Obtained EXP can raise your user level. 4. Daily Tasks and corresponding rewards renew daily at 00:00 UTC+8. Don't forget to claim your rewards in time. 5. The weekly reading time is calculated while your device is connected to the Internet. This might result in a delay of several minutes. 6. Rewards may vary according to app version.
  • 1. Reward frequency has been adjusted! Receive a reward once you complete two minutes of reading! Reading a single book for 30 minutes earns you an additional bonus.
  • 2. Rewards adjusted! Earn points reading to exchange for Amazon Gift Cards! Coins that never expire! More rewards to come!

Get the App

Read anywhere, anytime

Suggested searches

Press enter to see all results

This's an experimental test for reading assistance in case.

We highly recommend you to enjoy the beauty of the original words.