51.28% Bipolar Series #1: The Beastly Couple (Tagalog Novel) / Chapter 20: Chapter 19-New Him

Chapter 20: Chapter 19-New Him

[Edited-02/20/19]

---

Find authorized novels in Webnovel,faster updates, better experience,Please click www.webnovel.com <a href="https://www.webnovel.com">www.webnovel.com</a> for visiting.

Sa loob nang mahigit isang buwan na kanyang pagbubuntis ay naranasan niyang pagsilbihan siya ni Beast. Hindi na rin palaging nakasigaw o nagagalit sa kanya si Beast. Minsan kahit kasalanan niya ay iniintindi pa rin siya nito.

Hindi na rin siya pumapasok sa university dahil ang payo ng doktor ay kailangang niyang hindi ma-stressed at nasa bahay lang siya hangga't maaari. Kaya naisip ni Beast na huwag na muna siyang mag-enroll ngayong 2nd semester.

Sina Danella at Shaira naman ay dumadalaw-dalaw na lang sa bahay para hindi raw siya gaanong mabagot. Ang daddy naman niya ay nakalabas na rin ng ospital kaya palagi siyang pumupunta sa kuwarto nito para bumisita at sinasabayan siya nitong magpaaraw sa garden tuwing umaga.

"Good morning, asawa ko!" masiglang bati ni Beast sabay halik sa kanyang pisngi.

"Good morning too, Beast!" nakasimangot naman na bati niya.

Magkasama na rin sila ni Beast sa kuwarto. Pero sa sofa lang 'to natutulog. Noong una ay hindi siya pumayag dahil baka may gawin sa kanya si Beast na kung ano. Pero dahil nga sa pagpupumilit nito na sa kuwarto niya na 'to matulog para ma-monitor niya siya palagi at maibigay ang kanyang kailangan ay pumayag na rin siya, siyempre para raw 'yon sa baby nila.

"Nagugutom ako Beast! Parang gusto ko ng scrambled egg na may kamatis, siningag tapos gatas," nakangiting sabi niya sabay himas ng maliit na umbok sa kanyang tiyan.

"Edi magpaluto tayo kay Aling…"

Ngumuso at tiningnan niya 'to na parang sinasabi niyang…. "Ayaw ko, gusto ko ikaw ang magluluto." Nakaramdam naman si Beast kaya tumayo agad siya para lumabas ng kanyang kuwarto.

Humiga ulit siya pagkatapos ay nagdiriwang na tumawa. "Grabe, ang saya palang maging buntis dahil nasusunod ang gusto ko! Lalo na ni Beast na kung dati ay laging galit sa akin ngayon ay para na siyang maamong tupa." 

Limang minuto ang lumipas ay napagpasyahan niyang tumayo para maghilamos at mag-toothbrush pagkatapos ay magpalit ng damit bago pa dumating si Beast na dala ang kanyang pagkain. Habang nasa kalagitnaaan siya ng pagsesepilyo ay narinig niyang bumukas ang pinto at naglakad papasok ng kuwarto.

Kaya agad niyang idinura ang pinagsepilyuhan niya pagkatapos ay pinunasan ang kanyang bibig. Nakangiti siyang naglakad palabas ng banyo pero dahil sa nakaramdam siya ng pag-ikot ng kanyang sikmura kaya napabalik ulit siya para sumuka sa lababo. Namimilipit siyang nakahawak sa lababo para kumuha ng suporta habang parang gusto niya ng isuka ang kanyang laman-loob dahil sa labis na panghihina.

Nakarinig siya ng nagmamadaling yapak papunta sa kanya. Mabuti na lang ay tapos na siyang sumuka. Gustuhin man ng sikmura niyang sumuka ay wala na siyang mailabas pa. Naluluha pa siya habang tulalang nakatingin sa kanyang asawa.  

"Khrystal are you okay?" nag-aalalang tanong ni Beast. Lumapit siya Kay Khrystal upang himasin ang kanyang likuran.

"NO! I'm not okay! Ano ba kasi 'yang dinala mo at ang baho?" inis na tanong ko niya pagkatapos ay nagmumog.

"Edi 'yong sinabi mo kanina na sinangag, scrambled egg na may kamatis at gatas," nakakunot noong sabi ni Beast habang nakaalalay sa kanya palabas ng banyo. Inalalayan siya nitong umupo sa kama. Ilang Segundo po lang siya nakakaupo ay napahawak ulit siya sa kanyang bibig at sikmura dahil may naamoy ulit siyang kakaiba.

Nakita niya namang natataranta at inis na inis si Beast dahil hindi nito alam ang gagawin.

"Be-ast ila-bas mo mu-na 'yang pagkaing dala mo!" nahihirapang sabi niya sa asawa.

Naguguluhan man ay sinunod pa rin ni Beast ang kanyang sinabi. Limang minuto lang ang lumipas ay pumasok na ulit siya sa kanilang kuwarto at nag-aalalang lumapit sa kanya. Pagkatapos ay umupo na sa kanyang tabi.

"Ayos ka lang ba Khrystal? Gusto mo bang samahan na kitang magpa-check up?" tanong ni John habang pinag-aaralan ang bawat parte ng kanyang mukha.

"Ayaw kong umalis ng bahay. Puwede bang 'yong doktor na lang ang pumunta rito? Saka talagang nanghihina pa ako e," nangangatwirang sagot niya kay Beast.

"Okay sige, papalitan na muna kita ng damit. Pagkatapos ay papagawan na lang kita kay Aling Charito ng sandwich at padadalhan na rin kita ng tubig sa pitcher pati baso para makainom ka agag kapag nauhaw ka."

Pagkatapos ay kinuha ni John ang kanyang cellphone na nakapatong sa kanyang study table at may pinindot. Ilang minuto lang nitong kinausap ang nasa kabilang linya pagkatapos ay nagpaalam na agad ito sa kanyang kausap.

Dumiretso na si Beast sa kanyang kabinet para kumuha ng kanyang susuotin. Nakita niyang bitbit nito ang isang bestida na bulaklakin pati na rin ang panty at bra niya na kanyang pamalit.  Magrereklamo pa sana siya dahil nakakahiyang hawak nito ang mga panloob niya pero naisipan niyang nanghihina pala siya dahil sa kaninang pagsusuka niya.

"Anong sabi ni Doktor Madrigal? Pupunta raw ba siya rito para i-check-up ako?" tanong ni Khrystal sa asawa.

"Hindi siya makakapunta pero sinabi niya ang dahilan ng pagsusuka mo kanina," seryosong sabi nito pagkatapos ay ibinaba ang damit sa kanyang tabi.

"E ano raw ang dahilan?" maang na tanong niya.

"Ang sabi niya kaya ka nagsusuka ay dala ng naglilihi ka na at may naamoy kang hindi mo nagustuhan kanina kaya ka nagkaganoon. Kailangan mo lang pagtiisan muna ang nangyayari sa 'yo ngayon dahil maselan ang paglilihi mo," paliwanag ni John sa kanya. "Sige na bibihisan na kita kasi pinagpawisan mo na 'yang damit na suot mo saka isa pa ang asim na ng amoy mo." 

"Basta huwag kang bastos diyan at bibihisan mo lang ako. Saka hindi kaya ako amoy maasim," nakangusong sagot niya kay John. Mayamaya ay tumawa lang ito na parang nang-aasar.

"Basta ba huwag kang magpapakita ng motibo e hindi kita kakainin," sagot ni John na kanyang kinainis.

"Huwag mo na lang kaya ako palitan! Ako na lang magpapalit sa sarili ko. Baka mamaya isipin mo inaalipin na kita porke't buntis ako," nagtatampong sagot niya.

Nakita niyang na-guilty naman 'to kaya itinigil na ni John ang pang-aasar sa kanya.

"Hindi! Ako na ang magbibihis sa 'yo," sagot ni John pagkatapos ay pinihit siya nito paharap sa kanya.  Dahan-dahang tinanggal nito ang kanyang suot na damit.

Napapalunok na lang siya ng laway sa bawat sandaling mapapadikit ang kanyang kamay sa balat nito.  Halata niya rin na pati si John ay naiilang na din dahil sa tagaktak na ang pawis sa kanyang noo ngunit pinipilit na lang nito gawin.

Habang binibihisan siya nito ay natitigan niya ng husto ang mukha ni John. Hindi niya alam na mas guwapo pa pala 'to sa malapitan. May matangos na ilong, makapal na kilay, may perpektong jaw line at mapulang labi.

"Done checking me out, my wife?" nakangiting tanong ni John habang isinusuot ang kanyang panty. Pinigilan niya ang kamay nito ng maramdaman niyang nasa kalagitnaan na 'to ng kanyang hita.

"Ayyy! Ako na Beast!" natatarantang sabi niya. Parang biglang bumalik ang lakas niya noong makaramdam siya ng hiya sa ginagawang pagsuot sa kanya ng panty ng kanyang asawa.

Pagkatapos niyang masuot ang panty ay namumula siyang kay John.

"Naku naman nahihiya ka pa rin ba sa akin?" nakangiting tanong ni John sa kanya pagkatapos ay bigla na lang siya nitong niyakap nang mahigpit. "You never failed to amazed me, my wife!" mahinang bulong nito sabay halik sa kanyang buhok.

"Shocks, nakakahiya hindi pa ako naliligo e!" nagmamaktol na sabi niya sa kanyang isip habang pilit na kumakawala sa pagkakayakap sa kanya ng asawa.

Itutuloy...

Comment (0)

Load failed, please RETRY

Table of Contents

Display Options

Report inappropriate content
error Tip

Report abuse
Write a review Reading Status: C20
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.

Cost Spirit Stone to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Get More
Payment Method paypal

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards

Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete the daily and EXP missions, as well as every week’s reading missions to obtain EXP and SS as rewards.

Learn more about the rules 1. You can obtain the corresponding EXP and Bonus SS as rewards by completing daily missions and EXP missions, as well as weekly reading missions. 2. The obtained EXP can raise your user level. 3. Bonus SS can be used to unlock chapters, gift authors, etc. They are effective for 30 days. 4. Daily Tasks and corresponding rewards renew daily at 00:00 UTC+8. Don't forget to claim your rewards in time. 5. Weekly Reading Missions refer to the time you spend reading novels and comics on Webnovel every week. 6. The weekly reading time is calculated while your device is connected to the Internet. This might result in a delay of several minutes.

Read longer, Earn bigger

Read on the app and claim your rewards!

Get the App

Read anywhere, anytime