Chapter 24: Chapter 23-Death

Isang linggo na rin simula ng ma-confine ang anak nila ni Khrystal sa ospital. Sa tuwing manggagaling siya sa kompanya upang sumilip doon ay dumidiretso na agad siya sa ospital upang dalawin ang kanyang anak. Dahil kulang 'to sa buwan ay kailangang ma-incubator siya sa loob ng isang buwan o kung hanggang saan nito kailangan. Mabuti na lang ay naka-discharged na rin si Khrystal at 'to ang malimit na nagbabantay sa anak nila pati si Nurse Monica dahil siya ang nag-aasikaso sa mga papeles ng daddy ni Khrystal.

Habang nasa bahay ako at nag-aasikaso sa mga bisitang dumadating ay di niya mapigilang balikan ang mga nangyari noong nakaraang linggo.

May sumalubong agad sa kanila na mga nurse pagdating nila sa ospital. Ang unang lumabas na lalaking nurse na may dalang stretcher ay inakay agad si Khrystal para isakay at ipasok sa labor room. Ang kamang may gulong naman ay agad doong inihiga ng dalawang nurse na lalaki ang daddy ni Khrystal.

"BEAST! Si daddy, samahan mo si daddy! Si Ate Monica na lang ang sasama sa akin sa loob! Anuman ang mangyari sabihin mo sa akin para alam ko!" naiiyak na sabi ng asawa habang hawak-hawak ang humihilab nitong tiyan.

Gustuhin niya mang sumunod sa asawa ay hindi puwede. Kailangan niyang sundin ang sinabi nito.

"Okay, my wife! Mag-iingat kayo ng anak natin!" sabi niya habang hawak ang dalawang kamay ng asawa.

"Ahh... Sir John, pasensya na po pero kailangan ko na siyang ipasok sa loob ng labor room. Baka po matuyuan na siya ng panubigan kapag hindi ko pa siya agad ipinasok sa loob," paliwanag ng lalaking nurse pagkatapos ay nakita niyang yumuko ito at itinulak na ang stretcher papunta labor room.

Tumuloy naman siyang naglakad papunta sa operating room kung saan ipinasok si Daddy Drixx. Pagkatapos ay sumilip siya sa pinto kung saan makikita ang ginagawa ng mga doktor sa kanilang pasyente. Parang bigla siyang nawalan nang lakas ng makita niya na ang ventilator nito ay walang tigil sa pagtunog habang may nakalagay na tubo sa bibig nito at pilit siyang nire-revive ng doktor sa pamamagitan ng defibrillator machine habang tinutulungan siya ng iba pa.

Dahil sa hindi niya na nakayanan ang pagtingin doon dahil alam niyang hirap na ang daddy ni Khrystal ay nagpasya siyang maupo sa bench malapit sa operating room. Taimtim siya na nagdadasal sa Diyos na sana ay huwag pa 'tong kunin. Alam niya kasing ang pinakamahihirapan ay ang kanyang asawa. Lalo pa na manganganak na ito ngayon.

"Bakit pa kasi nagpakita pa siya?" galit na sabi niya habang napasabunot na lang sa kanyang buhok habang nakayuko. Pakiramdam niya ngayon ay gustong-gusto niya nang manakit dahil sa patong-patong na problema na nararanasan nila ngayon.

Ilang minuto ang lumipas ay narinig niyang may lumabas sa operating room kaya agad siyang tumayo. Nakita niyang lumabas si Doktor Dela Rosa kaya agad siyang lumapit dito.

"Doctor, kumusta na po si Mr.? Ayos lang ba siya?" tanong niya habang magkaharap silang nakatayo sa bench na kinauupuan niya kanina. Find authorized novels in Webnovel,faster updates, better experience,Please click www.webnovel.com <a href="https://www.webnovel.com">www.webnovel.com</a> for visiting.

Kahit may kutob na siya kung ano ang resulta ay nagbakasakali pa rin siya na baka maganda ang ibabalita nito sa kanyang paglabas.

Tinanggal muna nito ang kanyang mask pagkatapos ay inilagay ito sa kanyang coat. Nakita niyang malungkot 'tong humarap sa kanya. "Sorry John, ginawa na namin ang lahat pero hindi na niya kinaya," umiiling na sabi ni John habang malungkot ang kanyang matang nakatingin sa kanya.

"Ple-please, ga-gawin niyo ang lahat! Bu-buhayin niyo si daddy para kay Khrystal at para sa apo niya!" pagmamakaawa niya habang nakaluhod na nagsusumamo sa rito. Wala na siyang pakialam kung kilala ba siyang modelo o may-ari ng isang kompanya at may makakita siya sa gano'ng kalagayan. Ang tanging nasa isip niya lang ngayon ay mabuhay ang daddy ni Khrystal.

"Sorry John pero..."

"PLEASE! Bumalik ka ulit sa loob! Baka puwede pa..." hindi niya namalayang nakahawak na pala siya nang mahigpit sa kuwelyo ng coat nito. Kaya lumayo na agad siya rito dahil baka kung ano pa ang kanyang magawa na baka pagsisihan niya sa bandang huli.

Nagpaalam na rin si Doktor Dela Rosa sa kanya at sumunod na rin ang iba pa nitong kasama sa loob ng operating room.

Naglakad siya papunta roon at nakita niyang may taklob na ng puting kumot ang daddy nito. Nakatanggal na rin ang iba pang aparato na kaninang nakalagay sa kanyang katawan kanina. Pagpasok ni John ay hindi niya napigilang manlumo sa kanyang nakita. Ibinaba niya ang kumot na tumatabing sa mukha ng daddy ni Khrystal.

"NO! FUCK! BAKIT NGAYON PA?" galit na sabi niya pagkatapos ay lumapit siya sa pader malapit sa bintana at pinagsusuntok 'to.

"John! Stop it!" rinig niyang sabi ng isang pamilyar na tinig ng babae.

"No! Ma, kasalanan ito ni Marianne kung hindi siya pumunta sa bahay namin hindi sana magagalit si Khrystal! Hindi sana mangyayari 'to kay daddy!"

Nabalik lang siya sa ulirat ng naramdaman niya na lang na sinampal siya ng kanyang Mama Lizzeth nang malakas sa kanyang kanang pisngi.

"ANAK, TAMA NA! HINDI NA MAIBABALIK SI DRIXX KAHIT ANONG GAWIN MO! NANDYAN PA SI KHRYSTAL AT ANG ANAK MO KAYA BUMALIK KA NA SA WISYO MO AT AYUSIN MO ANG SARILI MO!" sigaw ng mama niya sa kanya habang hawak nito ang kanyang kanang kamay na nagdudugo pala dahil sa ginawa niyang pagsuntok sa pader.

Nakatingin lang siya sa mama niya habang ginagamot nito ang kanyang kamay. Hanggang ngayon hindi niya pa rin mapigilan ang kanyang sarili kapag nagagalit siya.

"Huwag ka munang pumunta kay Khrystal at huwag mo munang ipaalam sa kanya ang nangyari dahil makakasama sa kanya. Sa ngayon ay umuwi ka muna sa bahay niyo at kunin mo ang kailangan ng mag-ina mo. Si Sage na muna ang bahala sa kompanya. Nandito lang kami anak kaya huwag ka masyadong magpa-stress dahil makakasama rin 'yan sa 'yo," nagpapaalalang sabi ng mama niya na kanyang ikinatango.

Noong oras na 'yon akala niya katapusan na ng mundo. Pero kailangan niyang magpakatatag para sa kanyang pamilya. Ang pinagdarasal niya na lang ngayon ay maging maayos na ang kalagayan ng anak nila at hindi na maging malamig ang pakikitungo sa kanya ni Khrystal.

"Condolence anak! Sige uuwi na muna kami. Ikumusta na lang ako sa mag-ina mo saka huwag mo masyadong pagurin ang sarili mo baka ikaw naman ang bumigay," nag-aalalang paalam ng mama niya sa kanya habang ang papa naman niya ay tinatapik lang siya sa kanyang balikat.

"Magpahinga ka muna anak! Bukas babalik ulit kami rito. Magpapahinga lang muna kami ng mama mo. Si Sage naman ay tatawagan ka na lang daw kapag kailangan niya ng tulong mo."

Humalik na sa kanya ang mama niya pagkatapos ay kumapit na siko ng kanyang Papa Garreth. Sabay na ang kanyang magulang na naglakad palabas ng bahay.

Sinundan niya na lang ang mga ito ng tingin habang papalayo sa lugar kung saan siya nandoon.

Iilan lang ang mga taong pumupunta upang sumilip kay Daddy Drixx. Ang mga kamag-anak naman ni Khrystal ay dumadalaw din pero puro pagtatanong kung sino ang mamamahala sa kompanya ng mga Fuentebella. Dahil sa hindi niya ito sinasagot ay kusang umaalis ang mga 'to pagkatapos magpaalam na uuwi na.

Mabuti na lang ay tinutulungan siya ng mga kaibigan ni Khrystal sa mga pangangailangan sa bahay at ang pag-aasikaso sa mga iilang bisita. Kaya hindi siya masyadong nahihirapan.

Dahil sa pagod ay umupo muna siya sa upuang malapit sa kabaong ng daddy ni Khrystal. Mayamaya ay nakaramdam siya ng pagbigat ng kanyang talukap. Hindi niya namalayang unti-unti na siyang nilamon ng kadiliman.

Itutuloy...

Comment (0)

Load failed, please RETRY

Table of Contents

Display Options

Report inappropriate content
error Tip

Report abuse
Write a review Reading Status: C24
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.

Cost Spirit Stone to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Get More
Payment Method paypal

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards

Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete the daily and EXP missions, as well as every week’s reading missions to obtain EXP and SS as rewards.

Learn more about the rules 1. You can obtain the corresponding EXP and Bonus SS as rewards by completing daily missions and EXP missions, as well as weekly reading missions. 2. The obtained EXP can raise your user level. 3. Bonus SS can be used to unlock chapters, gift authors, etc. They are effective for 30 days. 4. Daily Tasks and corresponding rewards renew daily at 00:00 UTC+8. Don't forget to claim your rewards in time. 5. Weekly Reading Missions refer to the time you spend reading novels and comics on Webnovel every week. 6. The weekly reading time is calculated while your device is connected to the Internet. This might result in a delay of several minutes.

Read longer, Earn bigger

Read on the app and claim your rewards!

Get the App

Read anywhere, anytime