Chapter 25: Chapter 24-Mourn

LINGGO, ito ang araw kung kailan ilalagak ang abo ng daddy ni Khrystal sa loob ng bahay nila kung saan nakahimlay din ang abo ng mommy nito.

Habang ang magulang muna ni John ang nagbabantay sa anak nilang si Janice sa ospital dahil hindi 'to puwedeng maiwan na walang bantay . Gusto kasi ng kanyang asawa na ipagluksa ang pagkawala ng kanyang ama. Nakatingin lang siya sa kanyang asawa habang nakaluhod na hinahaplos ang salamin sa kabinet kung nasaan ang vase na pinaglalagyan ng abo ng magulang nito.

"Tama na 'yang pag-iyak mo Khrystal! Makakasama 'yan sa 'yo dahil baka mabinat ka," nagpapaalalang sabi niya sa asawa habang nakahawak sa balikat nito.

Tumingin muna si Khrystal nang matalim sa kanya bago nagsalita. Puno ng hinanakit ang kanyang mata habang nakatingin at may masaganang luha na umaagos sa kanyang mukha.

"NO! Hi-Hindi mo pa kasi nararamdaman 'yong ganito! Iniwan na ako ni da-ddy! Hindi ko man lang nasabing mahal na mahal ko siya bago man lang siya nalagutan ng hininga!" galit na sabi nito pagkatapos ay ibinalik na ang tingin sa vase kung saan nakalagay ang abo ng mommy at daddy niya. "Hindi…hindi…hindi… Kung hindi dahil sa 'yo at sa babaeng 'yon hindi mamatay si daddy! I wish I could hate you! But I can't! Dahil mayroong bahagi ng puso ko na nagsasabing huwag kong gawin 'yon! And I hate you for making me love you, you stupid Beast!"

"I know! Kasalanan ko… Dapat na magalit ka sa akin. Kung gusto mong layuan kita gagawin ko para sa ikatatahimik ng kalooban mo. Huwag mo lang ipagkait na makita ko kayo minsan ng anak ko. Kapag nakalabas na si Janice sa ospital hindi na muna ako magpapakita sa 'yo. Basta lagi mong isipin na mahal ko kayo ng anak natin," malungkot na sabi niya habang hindi makatingin ng diretso sa asawa. "Kaya tumayo ka na riyan at ayusin mo na ang sarili mo," pakiramdam niya ngayon ay hindi na ang sakit niya ang may problema kung hindi siya na mismo.

"YOU STUPID BEAST!" pagkatapos niyang marinig 'yon ay nakaramdam na lang siya ng pagsakit ng paa. Nakalapit na pala si Khrystal sa kanya ng hindi niya namamalayan.

"WHY DID YOU DO THAT?" gulat na sabi niya habang nakangiwing nakatingin sa asawa.

"Naintindihan mo ba ang sinabi ko sa 'yo kanina?" galit din na sabi ni Khrystal habang nakatingin sa kanya.

"Oo naintindihan ko kaya nga lalayo na muna ako para…" natigil ang kanyang sasabihin nang makita niyang inilapit ni Khrystal ang labi nito sa kanyang labi.

"NO! Ayaw ko! Ano? Para makalapit sa 'yo ang mga pulubing 'yon? NEVER!" nakataas ang kilay na sagot ni Khrystal habang pinupunasan ang pisngi niyang puno ng luha.

Minsan talaga naiisip niya na pareho silang may BPD dahil sa madalas niyang pabago-bago ng ugali katulad ng sa kanya. Lumapit si John sa asawa at niyakap 'to nang mahigpit. "Kahit nagkaanak na siya ay parang wala pa rin nagbago sa hulma ng katawan niya," nasabi niya na lang sa kanyang isip habang magkadikit ang katawan nilang dalawa.

"Huwag kang mag-alala hindi siya makakalapit sa akin. Ganito na lang para mapanatag ka dito na tayo sa bahay ng daddy mo titira hangga't gusto mo. Pero hindi tayo magsasama sa iisang kuwarto. Gusto ko kasing makilala natin ang isa't isa at siyempre ang ligawan ka," seryosong sabi niya pa sa asawa.

"Okay sabi mo e! Sigurado akong matutuwa si daddy kapag nakita niya tayong ganito na hindi nag-aaway," nakangiting sabi ni Khrystal pagkatapos ay tumingin sa kanya.

"Oo lalo na siguro kung nagsuklay ka at hindi nag-toothbrush muna sa kuwarto mo bago tayo umalis para puntahan ang anak natin mamayang tanghali," sabi niya sabay kindat.

"Tsss…" tanging nasabi ng asawa niya pagkatapos ay nakita na lang na niya itong tiningnan ang sariling repleksiyon sa salaming nakasabit malapit sa kabinet kung nasaan nakalagay ang mommy at daddy niya.

Hinampas lang siya ni Khrystal bilang sagot. Pagkatapos ay nagdadabog na umalis. Napapangiti na lang siya habang natatanaw 'tong nagdadabog na naglalakad sa hagdan.

"Mabuti na lang talaga kahit papaano ay nakakangiti na siya," mahinang bulong niya habang nakatingin pa rin sa papalayong asawa. Kung kanina ay napakabigat ng atmosphere rito sa sala, ngayon ay medyo parang gumaang na dahil sa kahit papaano ay mukhang ayos na siya.

---

"Ayan nagmukha ka na ring tao hindi katulad kanina mukha kang pulubi," nakangiting sabi niya habang nakatingin kay Khrystal. Naka-leggings at puting t-shirt 'to habang ang buhok naman niya ay maayos na naka-braid.

"Hindi ako pulubi no? Mas maganda naman ako sa mga pulubing nagkakandarapa sa 'yo!" nakataas kilay na sabi niya bago pumasok sa shot gun seat.

Dahan-dahan niyang isinara ang pinto at mabilis na umikot papunta sa driver's seat.

"Alam ko naman 'yon! Siyempre pipili ba ako ng pangit na asawa?" nakangiting sagot niya sa asawa sabay halik sa kanyang pisngi.

"Buti alam mong maganda ang asawa mo! Kaya umayos ka baka mamaya may manligaw pa sa akin dahil sa ganda kong 'to!" nagbababalang sabi ni Khrystal pagkatapos ay umayos ng upo. Napangiti na lang siya sa sinabi ng kanyang asawa. Binuhay niya na ang makina ng sasakyan pagkatapos ay tumingin ulit sa gawi ng asawa. Find authorized novels in Webnovel,faster updates, better experience,Please click www.webnovel.com <a href="https://www.webnovel.com">www.webnovel.com</a> for visiting.

"Khrystal, ilagay mo na ang seatbelt mo!" kunot noong sabi ni John sa asawa.

"E sa ayaw ko e! Mamaya niyan pagtripan mo na naman ako katulad noong nakaraang ginawa mo sa akin," nakangusong sagot ni Khrytal pagkatapos ay tumingin sa labas ng bintana.

Hinawakan niya ang kaliwang kamay ni Khrystal pagkatapos ay pinisil ito.

"Promise hindi na! Kaya maglagay ka na dahil baka mauntog ka pa kapag pinaandar ko na ang kotse," pagpapaalalang sagot ni John sa asawa. Nakita niyang padabog na ikinabit naman nito ang seatbelt.

"Happy now?" nakasimangot na sagot ni Khrystal sa kanya.

"Yes i'm happy now because of you!" nakangiting sabi pa niya sa asawa. Nakita niyang namula at parang natigilan pa ito sa kanyang sinabi. "Naku may isang kinikilig diyan pero di ko sinasabi na asawa ko 'yon ha?" nang-iinis na dagdag pa niya.

Sinuntok lang siya nito sa kanyang kanang braso. Tinawanan niya lang ang asawa pagkatapos ay pinaandar na ang sasakyan. Nasasabik na siya na makita ulit ang kanilang anak. Ipinagdadasal nilang mag-asawa na sana makalabas na 'to para makasama na nila sa bahay.

Itutuloy...

Comment (0)

Load failed, please RETRY

Table of Contents

Display Options

Report inappropriate content
error Tip

Report abuse
Write a review Reading Status: C25
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Get More
Payment Method paypal

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete the daily and EXP missions, as well as every week’s reading missions to obtain EXP and coin as rewards.

Learn more about the rules 1. You can obtain the corresponding Fast Passes, EXP, and Points as rewards by completing growth missions, as well as daily missions. 2. A Fast Pass can unlock a chapter (of any price). The chapter will remain unlocked forever. It will expire after 7*24 hours, so don't forget to use it in time! 3. Obtained EXP can raise your user level. 4. Daily Tasks and corresponding rewards renew daily at 00:00 UTC+8. Don't forget to claim your rewards in time. 5. The weekly reading time is calculated while your device is connected to the Internet. This might result in a delay of several minutes. 6. Rewards may vary according to app version.
  • 1. Reward frequency has been adjusted! Receive a reward once you complete two minutes of reading! Reading a single book for 30 minutes earns you an additional bonus.
  • 2. Rewards adjusted! Earn points reading to exchange for Amazon Gift Cards! Coins that never expire! More rewards to come!

Get the App

Read anywhere, anytime

Suggested searches

Press enter to see all results

This's an experimental test for reading assistance in case.

We highly recommend you to enjoy the beauty of the original words.