66.66% Bipolar Series #1: The Beastly Couple (Tagalog Novel) / Chapter 26: Chapter 25-Sudden Outburst

Chapter 26: Chapter 25-Sudden Outburst

Katatapos lang ng meeting ni John sa Marketing Department. Mabuti na lang noong mahigit isang linggo siyang nawala sa kompanya ay naging maayos ang pagpapatakbo ng kanyang kapatid na si Sage. Kaya matapos niyang sabihin sa mga employee niya ang tungkol sa gagawin nila ngayong buwan ng Hunyo ay nakangiti na siyang lumabas. Nasasabik na kasi siyang umuwi sa bahay nila dahil makakalabas na rin ang baby nila ni Khrystal sa ospital.

"Sir John, napapansin ko po simula noong mag-asawa kayo at magkaanak ay marunong na kayong ngumiti," natutuwang sabi ni Ms. Rona na kailan lang niya naging sekretarya dahil sa walang nakakatagal sa kanya dahil sa pabago-bago ng kanyang ugali.

"May kinalaman ba 'yan sa trabaho mong pinasok dito?" seryosong tanong niya na nagpawala ng ngiti nito.

"Ahhh…Ehhh…" tanging nasabi ni Rona sabay kamot ng kanyang ulo. "Wala po sir, pasensya na po!"

Napansin niyang tumingin na lang ito sa ibang direksiyon dahil na rin siguro sa pagkapahiya. Umisip ng paraan si John para makabawi man lang sa inasal niya kanina sa kanyang sekratarya. Ayaw niya kasing umalis ito dahil sa ginawa niya kanina. Gusto niya kasi ang paraan ng pagtatrabaho nito dahil nakakasunod siya sa lahat ng inuutos nito at nagagawa nang maayos.

"Ms. Rona…" tawag niya pagkatapos ay nakita niya itong tumingin sa kanya at naghintay sa kanyang sasabihin. "Pakisabi sa ibang mga empleyado umuwi na sila. Half day lang tayo ngayong araw. Kapag may nagtanong kung sino nagsabi, alam mo na ang isasagot."

Ibubuka pa sana ni Rona ang bibig pero yumuko na lang siya at ngumiti bago umalis para sabihin sa mga katrabaho niya ang magandang balita habang patalon-talong naglalakad sa pasilyo.

Nakangiti namang naglakad pabalik sa opisina si John para kunin ang kanyang attaché case. Habang bitbit niya ito ay kinuha niya muna ang cellphone sa kanyang bulsa ng coat at nagdesisyon na tawagan ang kanyang asawa. Hindi niya mapigilang ngumiti habang naghihintay na sagutin ni Khrystal ang tawag niya ngunit walang sumasagot. Patuloy lang na nagri-ring ang kabilang linya.

"Hmmn… maybe she was busy doing something," mahinang bulong niya pagkatapos ay ini-off niya na ang kanyang cellphone at ibinalik na lang sa bulsa ng coat niya. Pagkalabas niya ng pinto ay biglang may sumalubong sa kanya na nagpawala ng magandang ngiti sa kanyang mga labi.

"Hi John!" nakangiting sabi pa ni Marianne pagkatapos ay humilig pa sa braso nito. Na-miss niya na kasi gawin ito simula noong hiniwalayan niya para pumunta sa ibang bansa.

"Kumusta ka na?" malanding tanong naman ni Joan pagkatapos ay humilig din kay John. Katulad ni Marianne ay gusto rin niya ang lalaki at handang makipagtulungan sa karibal niya para lang maagaw ito kay Khrystal na simula't sapul ay kinaiinisan niya na. Find authorized novels in Webnovel,faster updates, better experience,Please click www.webnovel.com <a href="https://www.webnovel.com">www.webnovel.com</a> for visiting.

Pakiramdam ni John ay sasabog siya anumang oras dahil sa dalawang problemang nasa harapan niya. Alam niya na maaaring malaman ni Khrystal ang tungkol sa pagpunta nila, dahil kompanya ito ng dad ng kanyang asawa at halos lahat ng mga nagtatrabaho rito ay tapat sa kanila.

Marahas na tinanggal ni John ang kamay ng dalawa na nakapulupot sa braso niya. Tumingin muna siya sa kaliwa't kanan ng pasilyo bago hinila ang dalawa papasok sa loob ng opisina saka ni-lock ang pinto.

"ANONG IBIG SABIHIN NG PAGPUNTA NIYO RITO?" galit na galit na sabi ni John sa dalawang babae habang nakakuyom ang kanyang kamao at masamang nakatingin sa kanila.

"Wa…la lang! Masama bang dalawin ka?" nauutal namang sagot ni Marianne pagkatapos ay pilit na ngumiti.

Dahil sa galit ay nasa isip lang ni John ay saktan ni Marianne. Kaya nang makalapit siya ay hindi niya napigilang sakalin ito. "WALA KANG KARAPATAN NA DALAWIN MO AKO! ALAM MO BANG DAHIL SA 'YO NAMATAY ANG TATAY NI KHRYSTAL AT NANGANAK SIYA NG WALA SA ORAS?"

"JO-HN! ITI…GIL MO I…TO! HIN…DI…A…AKO…MAKA…HI…NGA!" hirap na sabi ni Marianne habang pinipilit na tanggalin ang kamay ni John.

Natulala naman si Joan dahil sa ipinakitang nakakatakot na ugali ni John. Hindi niya akalaing ang hinahangaan niyang modelo ay isa pa lang halimaw kung magalit. Napabalik lang siya sa ulirat nang marinig niyang may bumagsak na bagay galing sa kung saan.

"John tama na 'yan!" pigil ni Joan habang pilit na tinatanggal ang kamay ni John sa leeg ni Marianne. Kita niya na halos mawalan na ng kulay ang mukha ni Marianne dahil sa hindi na ito makahinga. "Please, tama na! Mapapatay mo na siya!" takot na takot na sabi ni Joan sa kanya sa garalgal na tinig.

Dahil siguro sa sigawan at ingay mula sa opisina ay pilit na binuksan ng sekretarya ni John ang pinto kasama ang dalawang guard para makapasok sa loob. Nagimbal ang mga nakakita noong mapagmasdan nila ang kanilang boss na namumula sa galit at sakal-sakal ang isang babae habang ang isa naman ay pilit na umaawat sa kanya.

Nagtulong ang dalawang guard para tanggalin ang kamay ni John na nakasakal sa babae.

"ALISIN NIYO NA SILANG DALAWA RITO BAGO PA AKO MAY MAGAWANG IBA SA KANILA!" galit na utos ni John habang nakakuyom ang kanyang kamao na nakatingin sa dalawa.

"Yes sir! Sorry po at nakapasok sila rito," nakayukong sabi naman ng kanyang sekretarya. Alam niyang may kasalanan din siya kaya nangyari 'yong kanina.

Wala namang imik si John habang nakatingin pa rin sa papalabas na mga tao sa kanyang opisina.

Sa kabilang banda ay sinamahan naman ng dalawang guwardiya palabas ng building sina Marianne at Joan para makasigurong hindi na ito makakapasok pa sa loob.

"Ayos ka lang ba?" nag-aalalang tanong ni Joan habang nakatingin sa leeg nitong namumula.

"Sa tingin mo? Ikaw kaya ang magpasakal para malaman mo!" gigil na sabi ni Marianne habang nakahawak sa kanyang leeg. Kahit hindi niya nakikita ay alam niyang pulang-pula at may marka ng kamay ang parteng sinakal kanina ni John. Ngunit hindi pa rin nagbabago ang isip niya para sa gagawin niyang pag-agaw sa lalaki.

"Ganoon ba talaga siya? Parang ayaw ko na tuloy sa kanya," sabi ni Joan na nagpatigil kay Marianne sa paglalakad.

"Bahala ka! Basta ako tutuloy pa rin sa balak ko," sagot naman ni Marianne pagkatapos ay naglakad na papunta sa kanyang kotse. Naisip niyang pumunta muna sa ospital para magpagamot muna bago umuwi sa bahay ng kanyang pinsan.

"Tutulong pa rin ako para mapunta siya sa 'yo dahil ayaw ko talagang maging masaya si Kyenn kasama si John," seryosong sabi ni Joan pagkatapos ay sumakay na sa back seat ng kotse na sundo niya. Hindi man mapunta sa kanya si John ay sisiguruhing niyang magiging miserable si Kyenn sa gagawin nila ni Marianne.

Nagsisisi naman si John habang nakaupo sa kanyang swivel chair at nakakunot ang noong nakatanaw sa kawalan. Hindi niya alam kung bakit nagawa niya ang ganoong karahas na bagay. Natatakot siya na baka sa susunod ay mas malala pa ang magawa niya kapag nagkita ulit sila ni Marianne o kapag nakaramdam ulit siya ng matinding galit.

Itutuloy...

Comment (0)

Load failed, please RETRY

Table of Contents

Display Options

Report inappropriate content
error Tip

Report abuse
Write a review Reading Status: C26
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Get More
Payment Method paypal

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete the daily and EXP missions, as well as every week’s reading missions to obtain EXP and coin as rewards.

Learn more about the rules 1. You can obtain the corresponding Fast Passes, EXP, and Points as rewards by completing growth missions, as well as daily missions. 2. A Fast Pass can unlock a chapter (of any price). The chapter will remain unlocked forever. It will expire after 7*24 hours, so don't forget to use it in time! 3. Obtained EXP can raise your user level. 4. Daily Tasks and corresponding rewards renew daily at 00:00 UTC+8. Don't forget to claim your rewards in time. 5. The weekly reading time is calculated while your device is connected to the Internet. This might result in a delay of several minutes. 6. Rewards may vary according to app version.
  • 1. Reward frequency has been adjusted! Receive a reward once you complete two minutes of reading! Reading a single book for 30 minutes earns you an additional bonus.
  • 2. Rewards adjusted! Earn points reading to exchange for Amazon Gift Cards! Coins that never expire! More rewards to come!

Get the App

Read anywhere, anytime

Suggested searches

Press enter to see all results

This's an experimental test for reading assistance in case.

We highly recommend you to enjoy the beauty of the original words.