69.23% Bipolar Series #1: The Beastly Couple (Tagalog Novel) / Chapter 27: Chapter 26-Just A Kiss

Chapter 27: Chapter 26-Just A Kiss

"Will you still love me if I tell you something you didn't know about me?" tanong niya habang nakatingin sa asawa. Mukha namang naguluhan si Khrystal sa mga pinagsasabi niya. "You know what, I'm a monster. Kaya nga sa tuwing tinatawag mo akong Beast ay hinahayaan lang kita dahil alam kong bagay lang sa akin 'yon."

Nakita niyang ibinigay muna ni Khrystal ang anak nila kay Nurse Monica para ihiga sa katabing kuwarto nilang mag-asawa. Pagkatapos ay lumapit ang kanyang asawa sa kanya at hinila siya papunta sa kanilang kuwarto.

"No, you're not a monster. Oo, noong una halimaw ang tingin ko sa 'yo. Pero unti-unting nabago ang tingin ko sa iyo simula noong ipinaramdam mo sa akin na puwede ka pa lang magbago," seryosong sabi ni Khrystal habang nakahawak sa kanyang mukha at diretsong nakatingin sa kanyang mga mata.

Dahil sa pagkailang ay hinawi ko ang mga kamay niyang nakahawak sa mukha ko. "Alam mo bang muntik ko ng mapatay si Marianne kanina dahil sa matinding galit na naramdaman ko?"

"Wait, what? Anong ginagawa ni Marianne sa opisina mo? At bakit muntik mo na siyang mapatay?" nakapameywang na sagot ni Khrystal kay John habang magkadikit ang kanyang dalawang kilay.

Umupo muna si John sa kama bago nagsalita. Sumunod naman si Khrystal pagkatapos ay tumabi sa kanya. Nakita niyang nakikinig lang ang asawa sa kanya habang kinukuwento niya ang nangyari kanina.

"Iyon ang nangyari sa opisina kanina. Kung hindi pa dumating ang sekretarya ko at dalawang guwardiya ay baka napatay ko na siya," laglag balikat na sabi niya sa asawa. Tinanggal niya na ang kanyang neck tie na suot dahil pakiramdam niya ay nasasakal na siya.

Nakita niyang ngumisi si Khrystal at parang natuwa pa sa kanyang kinuwento. "Bagay lang sa kanya ang ginawa mong pagsakal sa babaeng 'yon kung kasama mo ako baka nasampal ko pa siya! Ang pinagtataka ko lang ay kung bakit magkasama sila ni Joan noong pumunta sila sa opisina mo kanina?" nagtatakang sabi nito pagkatapos ay inilagay pa ang kanyang kanang hintuturo sa kanyang mga labi.

Pakiramdam niya tuloy ay nag-init siya dahil sa ginawa nito.

"Stop it, Khrystal." kunot-noong sabi niya kay Khrystal.

"Anong ititigil ko?" sagot ng asawa niya pagkatapos ay ngumuso naman.

"Itigil mo na 'yan kung di hahalikan kita." Utos niya kay Khrystal pero ngumisi lang ito sa kanya. "Aba't mukhang sinusubukan ata niya ako," sabi ni John sa kanyang sarili habang nakaharap sa kanya.

"Edi gawin mo. Akala mo naman kaya niya…" natigil ang sasabihin niya sana dahil sa pagdikit ng kanang hintuturo niya sa mga labi nito.

"You smell nice." Sabi niya habang inaamoy-amoy ang kanyang leeg.

"Siyempre naligo ata ako nuh!" mataray na sagot ni Khrystal habang hindi mapakali sa kanyang tabi.

"You know what, you're so cute when you pout like that!" nakangiting sabi niya na nagpapula ng pisngi ng asawa.

"Ano bang nakain mo ngayon at ang lakas mo mang-trip? Tigil-tigilan mo ako ha!" inis na sagot naman ni Khrystal. Tatayo na sana siya sa kanyang tabi ngunit bigla niyang hinila ang kamay nito.

Nakita niyang biglang nanlaki ang mga mata nito dahil sa biglaang paglalapit ng kanilang katawan nang hinila niya ang kanang kamay nito. Pagkatapos ay hinawi niya ang ilang hibla na tumakip sa magandang mukha ng kanyang asawa pagkatapos ay dahan-dahan niyang sinuri ang bawat parte ng mukha gamit ang kanyang kanang hintuturo.

"I know that you feel what I feel. Even If I didn't say anything to you," seryosong sabi niya habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Khrystal. "Kung anuman ang binabalak nilang dalawa ay mananagot sila sa akin. Nag-asawa ka kasi ng masyadong guwapo kaya madami kang kaagaw," birong sabi niya na nagpasimangot kay Khrystal.

"Wow ha! Hiyang-hiya naman ako sa 'yo!" nakasimangot na sagot ni Khrystal sa kanya sabay hampas sa kanyang balikat.

Hindi na siya sumagot at unti-unting inilapit ang kanyang mukha sa mukha ni Khrystal. Hinintay ni John kung ano ang magiging reaksyon nito, kung pipigilan ba nito o hindi ang kanyang gagawin. Nakita niyang ipinikit nito ang kanyang mga mata pagkatapos ay nakatingalang hinintay na magkadikit ang kanilang mga labi.

Ramdam niya ang pagbilis ng tibok ng puso niya dahil sa paglalapit ng mga katawan nila. Bumaba ang kanyanga mga mata sa mga labi ni Khrystal at hita niya ang perpektong hugis nito na may natural na pamumula at parang inaanyayahan siyang halikan 'to. Pakiramdam niya ito ang unang beses na hahalikan niya ng buong pagmamahal ang kanyang asawa na walang inhibisyon sa kanyang isip kaya pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang dibdib sa sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso.

He yanked her to him and covered her mouth with his hungry kiss. Naramdaman niyang sumasabay si Khrystal sa bawat galaw ng kanyang mga labi. Dahil sa init ng nararamdaman niya sa kanyang katawan ay mas diniinan niya pa ang paghalik sa labi ni Khrystal. Hinawakan ni John kanyang baywang upang mas magkalapit ang kanilang mga katawan.

Inilayo niya na ang kanyang labi sa mga labi ni Khrystal kahit na pinipigilan siya ng kanyang utak na gawin 'yon. Buong pagmamahal niyang tinitigan ito sa kanyang mga mata. Kahit kailan ay hindi niya pa naramdaman ang ganito, kahit kay Marianne.

He traced her lips after kissing her. Hinding-hindi siya magsasawang halikan ang malambot at matamis nitong mga labi kahit kaninong babae. Hinalikan niya ito sa kanyang noo pagkatapos ay niyakap siya nang mahigpit.

"You know what? You're a goddamn good kisser!" bulong niya pagkatapos ay yumakap din sa kanya.

"Siyempre naman! Magtataka ka pa ba sa asawa mo? Kung gusto mo turuan pa kita kung paano humalik na parang pro," birong sabi niya.

"Edi wow!" natatawang sagot ni Khrystal sa kanya. "Sana ganito tayo palagi, Beast," malambing na sabi ng kanyang asawa habang nakahilig sa kanyang dibdib.

"Sana nga, Khrystal."

Huminga siya nang malalim at napaisip kung gugustuhin niya pa kayang makasama ang katulad niya. Natatakot siya na baka katulad ni Marianne ay iwan rin siya nito kapag nalaman nito ang tungkol sa kanyang sakit.

"We still have time how about we…"

Natigil ang kanyang sasabihin sana sa asawa ng bigla itong kumalas sa pagkakayap niya at hinampas siya sa kanyang balikat.

"Bakit na naman?" kunot-noong sabi niya habang nakatingin sa naiinis na asawa.

"Ikaw ha? Ang liit-liit pa ng anak natin gusto mo na agad sundan! Ikaw kaya mananganak para malaman mo kung gaaano kasakit!"

"Hala! Wala naman akong sinabing aanakan kita e! Ikaw ata ang may gusto. Siguro kanina mo pa ako pinagpapantasyahan nuh?" birong sabi niya sabay takip ng dalawang kamay sa kanyang dibdib.

"ABA! Feeling mo niyan pinagnanasaan kita! Ano ba kasi 'yang gusto mong gawin natin?" inis na sagot ni Khrystal sabay hampas sa kanyang kamay.

"Pansin ko lang nagiging bayolente na siya. Pero ang ganda pa rin niya kahit naiinis siya sa akin," sabi niya sa kanyang isip habang nakatingin sa kanya.

"Huwag mo na nga akong titingnan. Sabihin mo na kasi kung ano ang gustong mong sabihin."

"Gusto ko lang naman na maglakad tayo sa garden habang tulog pa si Janice sa kabilang kuwarto. Magsuot ka lang ng jacket at sombrero para hindi ka mahamugan. Iyana ng kaninang sasabihin ko sana kung hindi mo ako pinigilan," nakangiting sabi niya habang nakatingin kay Khrystal.

Nakita niyang yumuko ito habang namumula ang kanyang dalawang pisngi dahil siguro sa pagkapahiya.

"Ayos lang 'yan asawa ko. sa susunod, huwag ka muna masyadong advance mag-isip. Mabuti na lang nandito tayo sa kuwarto kaya walang ibang nakarinig," natatawang sabi niya habang hinahaplos ang kanyang namumulang pisngi.

"Ewan ko sa 'yo! Diyan ka na nga magbibihis na ako."

"You never cease to amaze me, Khrytal," bulong ko habang pinapanuod siya sa kanyang ginagawa.

Itutuloy... Find authorized novels in Webnovel,faster updates, better experience,Please click www.webnovel.com <a href="https://www.webnovel.com">www.webnovel.com</a> for visiting.

Comment (0)

Load failed, please RETRY

Table of Contents

Display Options

Report inappropriate content
error Tip

Report abuse
Write a review Reading Status: C27
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Get More
Payment Method paypal

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete the daily and EXP missions, as well as every week’s reading missions to obtain EXP and coin as rewards.

Learn more about the rules 1. You can obtain the corresponding Fast Passes, EXP, and Points as rewards by completing growth missions, as well as daily missions. 2. A Fast Pass can unlock a chapter (of any price). The chapter will remain unlocked forever. It will expire after 7*24 hours, so don't forget to use it in time! 3. Obtained EXP can raise your user level. 4. Daily Tasks and corresponding rewards renew daily at 00:00 UTC+8. Don't forget to claim your rewards in time. 5. The weekly reading time is calculated while your device is connected to the Internet. This might result in a delay of several minutes. 6. Rewards may vary according to app version.
  • 1. Reward frequency has been adjusted! Receive a reward once you complete two minutes of reading! Reading a single book for 30 minutes earns you an additional bonus.
  • 2. Rewards adjusted! Earn points reading to exchange for Amazon Gift Cards! Coins that never expire! More rewards to come!

Get the App

Read anywhere, anytime

Suggested searches

Press enter to see all results

This's an experimental test for reading assistance in case.

We highly recommend you to enjoy the beauty of the original words.