71.79% Bipolar Series #1: The Beastly Couple (Tagalog Novel) / Chapter 28: Chapter 27- You Forgot?

Chapter 28: Chapter 27- You Forgot?

[Edited-02/23/2019]

----

Katatapos lang kahapon ng ika-40 days ng Daddy Drixx niya.  Dahil doon ay nagpatawag sila ng pari at naghanda ng ilang putahe na paborito nitong kainin noong nabubuhay pa ito. Tanda ng pag-ala-ala sa ama ni Khrystal.

Wala namang ibang dumalong bisita bukod sa pamilya niya at ibang mga matatagal ng nagtatrabaho sa kompanya pati ang malalapit na kaibigan ng daddy ni Khrystal. Kaya hindi na nag-abala pang maghanda ng marami ang mga kasambahay nila.

Alam niya kahit hindi sabihin ni Khrystal ang kanyang nararamdaman ay nalulungkot pa rin tio sa pagkamatay ng kanyang ama. Talaga ngang mapagbiro ang tadhana dahil hindi nila akalaing kukunin agad ng Diyos ang daddy niya sa hindi nila inaasahang pangyayari. 

Ang inakala nilang sakit na papatay sa kanya noong una ay babala lang pala. Dahil may mas malala pa palang puwedeng mangyari para kunin angmahal mo sa buhay. Alam niyang masaya naman ang daddy nito kung nasaan man ito ngayon at ipinapangako niyang gagawin niya kung ano ang nararapat niyang gawin bilang asawa ng kanyang anak. 

Kasabay ng pagkamatay ng daddy ni Khrystal ay ang pagsilang ng kanilang anak. Kaya naisip ni John na kumain na lang silang mag-anak sa labas kasama ang pamilya niya at ibang mga nagtatrabaho sa kanila para ipagdiwang ang kaarawan ng anak nila bukas.

Nakangiti lang siya habang pinanunuod si Khrystak na mahimbing na natutulog katabi niya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya alam kung bakit sa kanya napiling ipakasal ng daddy ni Khrystal ang kanyang anak.

Pero nagpapasalamat pa rin siya dahil kay Khrystal ay nagkaroon ng direksiyon ang buhay niya. Pakiramdam niya kapag nawala ito ay ikamamatay niya at baka ikabaliw niya.

"Good morning, my sweet lips!" nakangiting bungad niya pagmulat ni Khrystal ng kanyang mata.  Nakita niyang humikab muna ito pagkatapos ay ginawang unan ang kanyang kanang braso at yumakap sa kanya.

"Good morning too, my Beast! Wala ka bang pasok ngayon sa opisina?" tanong ni Khrystal pagkatapos ay kumalas sa kanyang pagkakayakap.

"Nakalimutan mo na bang lalabas tayo ng anak natin kaya wala akong pasok ngayon. Kaya tayo kakain tayo ngayon sa labas saka nagpa-reserve na ako."

"Hala! Bakit kasi hindi mo pinaalala sa akin?" inis na sabi ni Khrystal sabay hampas sa kanyang braso.

"Aba! Nagtanong ka ba sa akin? Saka paanong nakalimutan mo e tinanong pa kita kahapon tungkol diyan?" natatawang sabi ni John habang nakatingin sa napipikong na asawa.

"Kailangan ko pa bang itanong 'yon sa 'yo? Nawala kasi talaga sa isip ko may lakad tayo tapos ika-40 days ni daddy di ba? Tapos pinagtatawanan mo pa ako riyan. Why are you being like this?"

"No, wait! Please don't cry." Utos niyang sabi habang nakahawak sa kamay nito at pinipigilang umalis si Khrystal sa kanyang tabi habang nakahiga sa kama.

"Give me one single fucking reason why I shouldn't leave?" tears filled her eyes.

Sa lahat ng ayaw niya ay may nakikitang umiiyak na babae lalo na ng kanyang asawa kaya lumapit agad siya rito para yakapin si Khrystal.

"I'm so, so sorry. Hindi ko naisip na makakalimutan mong may lakad tayo ngayon. Hayaan mo next time papaalalahanan na kita."

"Talaga?" sagot ni Khrystal na parang bata sabay kalas sa pagkakayap niya rito.

"Oo naman, kaya huwag ka ng magalit, asawa ko!" malambing na sabi niya pagkatapos ay hinila si Khrystal palapit sa kanya.  "I know I've kissed you, eight times, but just like another more, please?"

He grabs her waist and pull her closer to his body. Their eyes met and his heart don't stop beating fast. While his looking at her lips while biting mine then look back at her eyes again. He grab her face gently then slowly lean in and kiss her.

"Your lips are so soft. Like I could kiss them all day," sabi niya habang nakatingin kay Khrystal na puno ng pagmamahal. Pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang puso sa sobrang bilis ng pagtibok nito.

"Tama na nga ang kalandian n 'to, para tayong walang anak sa kakornihan mong 'yan," sabi ni Khrystal pagkatapos ay lumayo sa kanya.

Nakita niyang namumula ang pisngi nito habang hindi makatingin sa kanyang diretso.

"Is it cold or are you just blushing or something?" sabi niya habang nakangisi. Find authorized novels in Webnovel,faster updates, better experience,Please click www.webnovel.com <a href="https://www.webnovel.com">www.webnovel.com</a> for visiting.

"Ako? Nagba-blush? In your dreams!" Inis na sagot ni Khrystal sabay hampas sa kanyang balikat.

"Minsan talaga hindi ka mabiro, asawa ko," sabi niya sabay halik sa noo nito.  "You know what I want to take a shower so you would probably join me. It'll save water, my sweet lips."

Tumayo na siya upang lumayo dahil inisip niya na baka mainis ito sa kanyang sinabi. Pagkatapos ay nang-aakit siyang nakatingin sa asawa habang unti-unting hinuhubad ang kanyang damit na suot.

"Isa! Kapag hindi ka pa tumigil sa pang-iinis mo sa akin sasapakin na talaga kita!" Inis na sabi ni Khrystal habang namumula at nagtitimping nakatingin sa kanya. "Maligo ka na kung maliligo ka! Pupunta muna ako sa kuwarto ng anak natin."

Hindi na siya nagsalita at nakangiting tinanaw niya na lang ito palabas ng kuwarto. Kapag talaga si Khrystal ang kasama niya pakiramdam niya ay nagiging bata ulit siya.  Bago siya pumasok sa banyo ay naisipan niya munang tingnan ang cellphone niya para alamin kung nag-text ang mama niya na pupunta na rito sa bahay.

From: Mama Lizzeth

"Anak, papunta na kami riyan ng ng papa mo kasama ang kapatid mo at pamilya niya. I love you, anak. Ipa-cancel mo na lang ang pina-reserve mo. Diyan na tayo kumain sa bahay niyo."

Pagkabasa niya sa text ng mama niya ay napansing niyang may isa pang text galing sa hindi niya kilalang numero. Kumunot ang kanyang noo pagkatapos ay naisip niyang burahin 'yon kahit di niya pa nababasa ang laman nito. Hindi niya kasi ugaling magbasa ng mensahe mula sa hindi niya kilala.

----

"Ayan na ba si Sebastian, Sage? Nakakagulat ang laki na niya agad at ang guwapo," rinig niyang sabi ni Krystal habang karga ang napakaganda nilang anak.

"Oo ate, siyempre kanino pa ba magmamana?" nakangiting sagot naman ni Sage.

"Siyempre sa akin magmamana 'yong anak natin," birong sagot naman ni Eunice kay Khrystal. "Ate puwedeng buhatin ko si Baby Janice? Gustong-gusto ko magkaanak na ng babae para naaayusan ko ang buhok at nadadamitan ko," dagdag na sabi ni Eunice habang nakangiti sa kanyang asawa. 

"Oo naman, Eunice," sagot naman ni Khrystal pagkatapos ay inibot na si Janice sa kanyang tita. "Nakakatuwang naglalakad na rin si Seb at nakakapunta na kung saan-saan."

"Huwag ka ateng mag-alala mabilis lang naman lumaki ang mga bata ngayon. Baka sa susunod niyang mag-aaral na dumapa si Janice," nakangiting sagot naman ng manugang niya.

"Kuya ba't ang tahimik mo naman? Talo mo pang nanunuod ng sine habang nakikinig at nanunuod lang sa aming tatlo. Baka mapanis 'yang laway mo at hindi ka na halikan ni Khrystal niyan," birong sabi ni Sage. Hindi niya namalayang nakalapit na pala ito sa kanya. 

Ngumisi na lang siya at hindi na sumagot sa kanyang sinabi.

"Aba! May pangisi-ngisi ka ng nalalaman ngayon kuya ha? Iba talaga kapag may bata kang asawa nagiging batang isip ka na rin. Mas gusto kong ganyan ka kaysa palagi kang galit," dagdag na sabi ni Sage habang nakangiti.

"Ikaw din naman, Sage. Habang tumatagal tumatanda ka kasi tumatanda ka na ring mag-isip," nang-iinis na sabi niya na ikinatulala ng kapatid.

"Mga anak, mamaya na kayo mag-usap kumain na tayo ng tanghalian!" malakas na sabi ng mama nila habang nakatayo malapit sa hagdan. 

Sabay-sabay na silang tumayo at naglakad papunta sa kusina. Ramdam niyang hindi pa rin mapakali si Sage dahil sa kakaibang ipinapakita niyang ugali ngayon. 

"Beast, bakit ba hindi mapakali ang kapatid mo?"

"Bakit mo nasabing hindi siya mapakali?" takang-tanong niya kay Khrystal.

"Kasi kanina pa siya tingin ng tingin sa atin habang bumubulong kay Eunice na hindi ko alam kung ano."

"Naku, wala lang magawa 'yang si Sage. Hindi lang kasi siya makapaniwalang marunong na ako mambara ngayon," palusot na sabi niya pagkatapos ay hinawakan niya na ang kanyang asawa sa siko para alalayan itong maglakad.

Pagkarating nila sa pinto ng kusina ay nakahanda na ang ilang mga putahe na pagsasaluhan nilang mag-anak.

Hindi na sila tumuloy na kumain sa labas at sa bahay na lang para makagalaw sila nang maayos at kahit mag-ingay sila ay walang sisita o titingin sa kanila na para silang mga isda sa aquarium.

Itutuloy...

Comment (0)

Load failed, please RETRY

Table of Contents

Display Options

Report inappropriate content
error Tip

Report abuse
Write a review Reading Status: C28
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Get More
Payment Method paypal

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete the daily and EXP missions, as well as every week’s reading missions to obtain EXP and coin as rewards.

Learn more about the rules 1. You can obtain the corresponding Fast Passes, EXP, and Points as rewards by completing growth missions, as well as daily missions. 2. A Fast Pass can unlock a chapter (of any price). The chapter will remain unlocked forever. It will expire after 7*24 hours, so don't forget to use it in time! 3. Obtained EXP can raise your user level. 4. Daily Tasks and corresponding rewards renew daily at 00:00 UTC+8. Don't forget to claim your rewards in time. 5. The weekly reading time is calculated while your device is connected to the Internet. This might result in a delay of several minutes. 6. Rewards may vary according to app version.
  • 1. Reward frequency has been adjusted! Receive a reward once you complete two minutes of reading! Reading a single book for 30 minutes earns you an additional bonus.
  • 2. Rewards adjusted! Earn points reading to exchange for Amazon Gift Cards! Coins that never expire! More rewards to come!

Get the App

Read anywhere, anytime

Suggested searches

Press enter to see all results

This's an experimental test for reading assistance in case.

We highly recommend you to enjoy the beauty of the original words.