74.35% Bipolar Series #1: The Beastly Couple (Tagalog Novel) / Chapter 29: Chapter 28-Secret

Chapter 29: Chapter 28-Secret

Simula ng dumating si Marianne mula sa ibang bansa ay nagpasya siyang tumira sa pinsan niyang si Alec. Dahil malaki ang posibilidad na makita niya si John dahil nalaman niyang matalik na kaibigan nito noon si Khrystal at malapit ang bahay nito sa tinitirhan ng ex-live in partner niya. Hindi nito alam ang tungkol sa binabalak niyang pag-angkin muli kay John kaya malayang niyang nakikita ito mula sa bintana ng kanyang tinutuluyan. Pinili niya ang kuwarto kung saan makikita niya kung saan naglalabas-masok ang lalaki tuwing pumapasok at umuuwi ito galing sa trabaho.

"Ate Marianne, napapansin ko lagi kang nakasilip diyan sa bintana? May hindi ka ba sinasabi sa akin?" nanunuring tanong ni Alec sa kanyang pinsan. Umpisa pa lang kasi ay napapansin niya na sa kanyang pinsang si Marianne na laging may kakaiba sa ikinikilos nito.

"Naku naman Alec! Pinaghihinalaan mo ba ang pinsan mong maganda?" natatawang sagot ni Marianne pagkatapos ay ginulo ang buhok ni Alec. "Oo nga pala naalala ko dati di ba noong bumibisita ako sa inyo rito para magbakasyon ay may batang babae ka palaging kalaro? Siya ba 'yong nakikita ko minsan na tumatambay doon sa garden sa kabilang bahay?"

"Ate naman, di na ako bata para guluhin ang buhok ko," medyo inis na sabi niAlec habang inaayos ang kanyang buhok. "Si Khrystal ba? Oo siya nga ang batang kalaro ko noon dati. Ang ganda niya di ba?" nakangiting sagot niya sa kanyang pinsan habang nakatingin din sa bintana.

"Maganda na siya ng lagay na 'yan? Parang mas maganda pa nga ako sa kanya," mahinang bulong ni Marianne sa kanyang isip at nagkunwaring masaya ulit sa harap nito. "Tama ka, maganda nga siya. Don't tell me may gusto ka sa kanya, Alec?" nakangiting tanong niya habang may iniisip na magandang plano. Maaaring magamit niya si Alec para magtagumpay ang plano.

"Oo, sino ba ang hindi magkakagusto sa babaeng katulad niya? Maganda, mabait, at lahat ng hinahanap ng lalaki sa isang babae ay nasa kanya na. Pero siyempre hanggang doon na lang 'yon dahil may asawa na siya kaya ayos na sa akin na makita siyang masaya. Kung di lang siguro ako lumayo noon sa kanya baka ako ang kasama niya ngayon at hindi 'yong halimaw na 'yon," paliwanag na sagot ni Alec sa kanyang pinsang si Marianne.

"Gusto mo bang malaman ang sekreto ng asawa niyang si John?" nakangiting tanong ni Marianne pagkatapos ay lumapit kay Alec. Nakita niya itong tumango kaya naglakas-loob na siyang sabihin ang planong naiisip niya.

----

"Kyenn, kumusta na? Mukhang hiyang na hiyang ka kay John!" nakangiting puri ni Danella habang may kalokohang iniisip sa kaibigan.

Dahil naintindihan ni Shaira ang sinabi ni Danella ay hinampas niya ito sa balikat. "Ikaw ha? Puro ka talaga kalokohan. Wala kang magagawa may asawa na 'yong tao kaya malamang magiging blooming 'yan."

"Kayong dalawa, bumisita ba talaga kayo rito para makita ako o gusto niyo lang inisin ako?" nakakunot noong sabi ni Khrystal habang buhat-buhat ang anak niyang mahigit isang buwan na.

"Pareho!" sabay na sabi nina Shaira at Danella habang bumubungisngis na nakatingin sa kaibigan nilang si Kyenn. Tuwang-tuwa kasi sila kapag nakikita nila itong naiinis dahil sa namumula na parang kamatis ang pisngi nito.

"Gusto niyo bang sipain ko kayong dalawa palabas dito?" gigil na sabi ni Kyenn sa dalawa na nagtitimpi. Hindi niya lang malapitan ang dalawa kasi bitbit niya ang kanyang napaka-cute na anak na tuwang-tuwa habang nakatingin sa dalawang tumatawa.

"Ikaw naman, Kyenn. Ang bilis mo naman masyadong magalit. Nami-miss ka lang talaga namin kasi hindi ka na namin nakasama simula noong matapos ang 1st semester. Saka gusto rin naming makita ang napakagandang anak mo. Di ba Baby Janice?" paliwanag naman ni Danella habang nilalaro ang anak ni Kyenn. Find authorized novels in Webnovel,faster updates, better experience,Please click www.webnovel.com <a href="https://www.webnovel.com">www.webnovel.com</a> for visiting.

"Kyenn, wala ba si John? Ayos lang naman atang dalawin ka namin dito di ba?" wala sa sariling tanong ni Shaira habang nakatingin kay Kyenn.

"Wala rito si Beast nasa trabaho. Bakit mo ba natanong 'yan? Siyempre puwedeng-puwede kayo pumunta rito nuh! Nga pala kumusta ang school? May balita ba kayo sa grupo ni Joan?" seryosong tanong ni Kyenn kay Shaira pagkatapos ay umupo sa sofang katapat ni Danella. Simula noong lumabas na si Janice sa ospital ay naging mas malusog at bumigat ang timbang nito. Parang hindi na siya 'yong baby na binantayan niya sa ospital habang nasa incubator.

Nakita ni Kyenn na sumenyas ng kung ano ang dalawa sa isa't isa kaya napaawang na lang ang labi niya.

"Shaira, puwedeng ikaw muna ang bumuhat kay Janice? Kailangang kong sabihin sa kanya ang tungkol sa nalaman natin," utos ni Danella kay Shaira. Kinuha ni Shaira si Janice at lumakad papuntang hardin para magpahangin. Alam kasi niya na importanteng malaman ni Kyenn ang lahat.

"Ano nga palang sasabihin mong importante Danella?" kinakabang tanong ni Kyenn. Ipinagdarasal niya na sana naman ay huwag tungkol sa pagtataksil ng asawa niya ang ikukuwento ng kanyang kaibigan dahil baka kung ano pa ang magawa niya.

"Alam mo bang wala na ang grupo ng Mean Girls sa school? Saka nalaman namin na kaya tumiwalag na sila dahil may gustong gawin si Joan na ayaw nila. Kaya masayang-masaya ang dating mga binu-bully ng grupo nila at ngayon sila na ang mga binu-bully," natutuwang balita niya kay Kyenn na ngayon ay may halong pagtataka ang pagtingin sa kanya.

"Tama lang sa kanilang i-bully din ng mga estudyanteng pinahirapan nila pero ang ipinagtataka ko bakit inayawan nila ang pinapagawa ni Joan? At ano naman kaya 'yon" nakakunot-noong sagot niya kay Danella pagkatapos ay pinagsalikop ang kanyang dalawang kamay.

"Mismong si Gwen ang nagkuwento sa akin nito na inuutos sa kanila ni Joan na gumawa ng paraan para paghiwalayin kayo ni John. Simula raw kasi noong nakita ni Joan ang asawa mo ay para na itong baliw na walang ibang bukambibig kung di siya. Kaya gagawa raw ito ng paraan para pag-awayin kayo," paliwanag ni Danella pagkatapos ay nag-aalalang lumapit kay Kyenn na ngayon ay halatang may iniisip.

Hindi mapigilan ni Kyenn na matawa nang malakas dahil sa may naalala siya. "So ibig sabihin kaya kasama niya ang dating naging kasintahan ni John na si Marianne dahil gusto niyang makipagsabwatan? Mukhang kulang siya sa aruga ng magulang niya at talagang naghahabol siya ng lalaking may asawa na!"

Napahawak si Kyenn sa kanyang ulo dahil sa sakit na naramdaman niya habang iniisip ang posibleng gawin ni Joan at Marianne. Hindi niya lubos maisip na may babae pa rin talagang parang mauubusan ng lalaki kung makapaghabol. "Mukhang tama ka. Puwedeng magtulungan silang dalawa para maagaw si John sa 'yo pero paano naman? Knowing John, hindi siya ang tipo ng lalaking hindi madaling mapasunod ng isang babae."

"Huwag mo ng pag-isipin pa ang sarili mo tungkol sa bagay na 'yan. Tutulungan ka naming dalawa kaya huwag kang mag-alala. Isa pa hindi kami papayag na masira ang pamilya mo dahil sa dalawang malanding 'yon saka baka mabinat ka. Ikaw din baka maging loka-loka ka rin tulad nila," natatawang sabi ni Danella habang nag-aalalang hinahagod ang likod ng kanyang kaibigan. "Ikaw kasi aasa-asawa ka ng guwapo kaya 'yan ang dami mo tuloy kaagaw sa kanya."

Nalungkot si Kyenn nang maalala niya ulit ang kanyang ama. Kahit kailan ay hindi siya nagalit sa daddy niya kahit na pinakasal siya nito sa taong hindi niya mahal at nagkaroon agad siya ng anak. Alam niyang ginawa lang 'yon ng daddy niya para mapabuti siya bago man lang ito mawala.

"Sorry Kyenn, medyo naging insensitive lang ata ako kaya nasabi ko 'yon," hinging paumanhin ni Danella dahil nakita niyang natigilan ito at may namuong luha sa mata ng kanyang kaibigan.

"Naku wala 'to. Naalala ko lang kasi si dad kaya naluluha ako. Sabagay tama ka, guwapo nga talaga si Beast kaya siguro siya pinag-aagawan ng dalawa. Pero huwag kang mag-alala may tiwala akong hindi nila maaagaw si Beast," nakangiting sabi ni Kyenn pagkatapos ay umayos na ng upo. Naisip niyang sa ugali pa lang ni Beast ay baka hindi na makatagal ang sino man sa dalawa.

Itutuloy...

Comment (0)

Load failed, please RETRY

Privileged

More Privileged Chapters

Download the app and become a privileged reader today! Come take a sneak peek at our author's stockpiled chapters!

Download

Table of Contents

Display Options

Report inappropriate content
error Tip

Report abuse
Write a review Reading Status: C29
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse
Get More
Payment Method paypal

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete the daily and EXP missions, as well as every week’s reading missions to obtain EXP and coin as rewards.

Learn more about the rules 1. You can obtain the corresponding Fast Passes, EXP, and Points as rewards by completing growth missions, as well as daily missions. 2. A Fast Pass can unlock a chapter (of any price). The chapter will remain unlocked forever. It will expire after 7*24 hours, so don't forget to use it in time! 3. Obtained EXP can raise your user level. 4. Daily Tasks and corresponding rewards renew daily at 00:00 UTC+8. Don't forget to claim your rewards in time. 5. The weekly reading time is calculated while your device is connected to the Internet. This might result in a delay of several minutes. 6. Rewards may vary according to app version.
  • 1. Reward frequency has been adjusted! Receive a reward once you complete two minutes of reading! Reading a single book for 30 minutes earns you an additional bonus.
  • 2. Rewards adjusted! Earn points reading to exchange for Amazon Gift Cards! Coins that never expire! More rewards to come!

Get the App

Read anywhere, anytime

Suggested searches

Press enter to see all results

This's an experimental test for reading assistance in case.

We highly recommend you to enjoy the beauty of the original words.