84.61% Bipolar Series #1: The Beastly Couple (Tagalog Novel) / Chapter 33: Chapter 31-Troubled Night

Chapter 33: Chapter 31-Troubled Night

[Edited-02/24/19]

--- Find authorized novels in Webnovel,faster updates, better experience,Please click www.webnovel.com <a href="https://www.webnovel.com">www.webnovel.com</a> for visiting.

Hindi mapigilan ni John ang mag-isip habang naglalakad papasok sa pinto ng kanilang bahay. Pumasok siya at umuwi na walang ibang iniiisip kung di ang nangyari kagabi.

Pinagsisihan niya na nasaktan niya ang kalooban ng asawa niya at higit sa lahat ay muntik na niya itong saktan. Gano'n siguro kapag lasing nawawala ang kontrol mo sa sarili at sa sasabihin mo. Iyon kasi ang sumunod na beses na nag-inom siya ulit.

Mahal na mahal niya ang asawa at anak. Wala siyang ibang gustong gawin kung hindi ang maging masaya ito at 'wag mawala sa piling niya.  Kaya nga ginawa niya ang lahat para lang hindi sila guluhin ni Marianne at huwag sabihin dito ang itinatago niyang sekreto.

Maaga niyang tinapos ang mga gawain sa opisina para dumiretso sa Flower Shop at bumili ng isang pumpon ng pulang rosas na ibibigay niya sa kanyang asawa. Alam niya kasing paborito niya ito kaya 'to ang naisip niyang peace offering sa kanya.

"Good evening, Sir John," magalang na bati sa kanya ni Manang Chedeng.

"Good evening din po. Nasa itaas na ba si Khrystal pati si Baby Janice?" magalang na tanong niya habang tinatanggal ang kurbatang suot niya.

"Opo sir, kanina pa sila nasa itaas. Mukhang wala po ata sa mood si Kyenn simula kanina. Parang ang lalim ng iniisip niya kasi lagi lang nakatulala kaya si Monica muna ang nag-alaga kanina kay Baby Janice," nag-aalalang sagot naman sa kanya nito.

"Ahhh… Gano'n po ba? Sige, aakyat na muna ako sa taas. Magpahinga na rin kayo riyan kapag nakatapos na kayo ng mga gawain dito sa bahay," sagot ni John bago tumalikod.

Habang umaakyat ng hagdan si John ay iniisip niya kung dapat na ba niyang sabihin kay Khrystal ang tungkol sa lihim ng pagkatao niya at kung matatanggap pa ba siya nito kung sakali. Hindi niya namalayang nasa ikalawang palapag na siya dahil sa malalim na pag-iisip niya.

Dumaan muna siya sa kuwarto kung saan natutulog ang anak ay sumilip muna siya saglit at humalik sa pisngi nito. Ilang minuto rin siyang naglagi roon at nakita niyang nagkakalaman na ang katawan nito, malayong-malayo na sa dating itsura niya noong bagong panganak pa lang at nasa incubator. Napangiti siya noong nakita niyang ngumiti si Janice sa kanya habang nakapikit. Bagay na bagay rito ang Peppa Pig na pajama at T-shirt na suot nito pantulog na binili pa niya sa mall na nadaanan niya noong nakaraang Linggo.

  

Kumaway siya sa anak na natutulog bago naglakad palabas sa kuwarto. Bago tuluyang lumabas ay tiningnan niya muna ang kanyang relong pambisig at nakita pasado alas-otso na ng gabi kaya nagmadali na siyang naglakad papunta sa kuwarto nilang mag-asawa.

Pagbukas niya ay nanlaki nang bahagya ang kanyang mata nang makita niyang nakaupo ang asawa niya paharap sa direksyon ng pinto. "Talaga bang hinintay niya pa akong dumating?" nasabi na lang ni John sa kanyang isip habang nakatingin sa seryosong mukha ng asawa.

"You know what John; I can't do this anymore. Ayaw kong ganito na lang tayo na palaging nag-aaway. Gusto kong pag-usapan natin ang tungkol sa nangyari kagabi."

"It's nonsense Khrystal. We didn't need to talk about that. Pagod lang ako kagabi and I'm sorry kung muntik na kitang saktan," malungkot na sabi ni John habang mahigpit na hawak sa kanyang likod ang bulaklak na ibibigay niya sa asawa.

"Don't. I don't need to hear your pathetic excuses anymore. Gusto kong malaman kung bakit mo nabanggit ang pangalan ni Marianne at hanggang ngayon bang may anak na tayo ay siya pa rin ba ang laman niyan…" nang-uusig na sabi ni Khrystal sabay turo sa puso niya.

"Lasing lang ako no'n at di ko alam kung bakit nabanggit ko ang pangalan niya. I don't want to lose you, Khrystal. Please, just listen to me. Matagal ng ikaw ang laman nitong puso ko wala ng iba at si Marianne ay bahagi na lang ng nakaraan ko," paliwanag ni John pagkatapos ay lumuhod sa kanyang asawa. "Kaya sana naman tanggapin mo na ang bulaklak na 'to, asawa ko."

Nakangiti nang malapad si John habang nakatingin kay Khrystal. Umaasa na sana ay patawarin na siya ng asawa.

"JOHN, LUMABAS KA RIYAN! HINDI MO AKO PUWEDENG BASTA NA LANG IWAN NG GANITO!"

Napakunot na lang pareho ang noo nila nang marinig nila ang sigaw ng isang babae. Kaya pareho silang napatayo sa kinalalagyan nila para tingnan kung sino ang nasa labas.

"Anong ginagawa ni Marianne rito at bakit siya sumisigaw? Mukhang marami ka pang inililihim sa akin, Beast! At ngayon ay aalamin ko kung ano ba 'yang tinatago mo sa akin," seryosong sabi ni Khrystal bago tinalikuran si John. Nakatulala lang si John habang nakatingin sa asawang kumuha ng jacket pagtapos ay agad na naglakad palabas ng kuwarto.

Napabalik lang siya sa ulirat nang marinig niya ang malakas na lagabog ng pinto ng kanilang kuwarto. Kaya agad niyang ibinalibag sa kama ang bulaklak na ibibigay niya sana sa asawa at agad na kumaripas ng takbo pababa. Naabutan niyang inaawat ng isang lalaki si Marianne habang si Khrystal naman ay nakatayo sa tabi ng pinto at inaalalayan ni Yaya Letty. Tumabi si John malapit sa asawa ngunit umiwas lang ito.

"Ano bang ginagawa mo rito, Marianne? Hindi mo ba alam kung anong oras na o wala kang relo sa bahay niyo kaya di mo alam na nakakabulahaw ka na ng mga tao rito?"  galit na sabi ni Khrystal habang nakayakap sa kanyang sarili dahil sa malamig na simoy ng hangin sa labas ng kanilang bahay.

"Puwede ba wala kang kinalaman dito. Si John ang ipinunta ko rito at hindi ikaw! Kaya puwede ba tumabi ka!" nakataas ang kilay na sabi ni Marianne. "John, mabuti at nandito ka na. Kailangan nating mag-usap."

"Puwede ba Marianne huwag mo na kami guluhin ng asawa ko. Kung anuman ang dating pinagsamahan natin, tapos na 'yon! May asawa at anak na ako kaya sana tigilan mo na ang panggugulo sa amin ng asawa ko," inis namang sinagot ni John si Marianne. "Please kung sino ka man baka puwedeng iuwi mo na siya sa inyo."

"I'm Alec, pinsan ko si Marianne. Pasenysa na kung bigla na lang siyang sumugod dito. Maging ako di ko na alam ang tumatakbo sa isip niya," paumanhing sabi ni Alec habang mahigpit na nakahawak sa pinsan niya.

"Ano ba Alec? Pabayaan mo ako sa ginagawa ko. Hindi mo ako mapipigilan sa gusto ko!" galit na sagot ni Marianne habang pilit na kumakawala rito.

"Hayaan mo siya, Alec!" galit na sabi ni Khrystal na ikinabigla nito. "Ano ba kasing sasabihin mo kay John at atat na atat ka? Wala ka na bang hiya at gusto mo pa ring pumatol sa may asawa?"

Itutuloy...

Comment (0)

Load failed, please RETRY

Table of Contents

Display Options

Report inappropriate content
error Tip

Report abuse
Write a review Reading Status: C33
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.

Cost Spirit Stone to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Get More
Payment Method paypal

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards

Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete the daily and EXP missions, as well as every week’s reading missions to obtain EXP and SS as rewards.

Learn more about the rules 1. You can obtain the corresponding EXP and Bonus SS as rewards by completing daily missions and EXP missions, as well as weekly reading missions. 2. The obtained EXP can raise your user level. 3. Bonus SS can be used to unlock chapters, gift authors, etc. They are effective for 30 days. 4. Daily Tasks and corresponding rewards renew daily at 00:00 UTC+8. Don't forget to claim your rewards in time. 5. Weekly Reading Missions refer to the time you spend reading novels and comics on Webnovel every week. 6. The weekly reading time is calculated while your device is connected to the Internet. This might result in a delay of several minutes.

Read longer, Earn bigger

Read on the app and claim your rewards!

Get the App

Read anywhere, anytime