89.74% Bipolar Series #1: The Beastly Couple (Tagalog Novel) / Chapter 35: Chapter 33-Flock Together

Chapter 35: Chapter 33-Flock Together

[Edited-02/24/19]

---

"Long time no see, Khrystal! Oo nga pala condolence sa pagkamatay ng dad mo. Nalaman ko lang no'ng sinabi sa akin ng Papa nitong si John. Saka akalain mo 'yon kayo palang dalawa ang itinadhana ng kalangitan na maging mag-asawa. By the way, pasok pala kayo sa loob. Sa sobrang tuwa ko na nakita ko kayong magkasama e nakalimutan ko ng papasukin kayo," natutuwang sabi ni Doc. Dormis sa kanila ni John.

Saglit na tumingin si Khrystal sa mukha ni John upang makita ang reaksyon nito. Hindi siya nagkamali na makita ang pagtataka na mababakas sa mukha nito dahil sa nalamang kilala siya ni Doctor Dormis.

"Kami rin po natutuwang makita kayo pero kailangan po muna namin ulit umalis Doc. Crystelle. Mukhang may kailangan pa kaming pag-usapan dalawa…" sabi ni Khrystal na alanganing ngumiti rito. Pagkatapos ay ginamit niya ang buong puwersa upang hatakin ang braso ni John palabas ng magarang silid ng doktor.

Alam na niya kung ano ang naglalaro sa isip nito ngayon habang naglalakad sila palabas ng ospital. Hindi man ito nagsasalita ay pansin niya ang matamang pagkunot ng noo at pagkamot nito sa kanyang batok habang naglalakad sila.

----

Nakarating silang dalawa sa mansion ng wala isa man sa kanila ang nagsalita. Pagpasok nila sa pinto ay ng umiiwas na ang mga nakakasalubong nila na kasambahay. Ramdam na kasi ng mga ito na may hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila kaya nanatili na lang ang mga ito na tahimik.

Pag-akyat nila sa ikalawang palapag ng kanilang bahay ay kaswal lang silang bumisita sa kuwarto ng anak habang inaalagaan ito ni Nurse Monica. Mababakas sa mukha ng anak nila ang kasiyahan nang makita silang magkasama ni John. Tatlong buwan na rin ang nakalipas simula no'ng ipanganak ni Khrystak si Janice. Habang tumatagak ay nagiging kamukha na ito ni Beast. Ipanagdadasal niya na sana huwag niyang makuha pati ang ugali nito dahil malaking gulo ang mangyayari.

Unang pumasok si John sa kanilang silid at agad itong dumiretso sa lamesang pabilog kung saan nakapatong ang paboritong wine nito.

"Mukhang kailangan mong magpaliwanag kung ano ang nangyayari, my wife."

Nakita ni Khrystal na nagsalin si John ng Margarita Wine. Pagkatapos ay umupo sa couch ng naka-de kuwatro habang umiinom at seryosong nakatingin sa kanya. Hindi mapigilang mapalunok ng laway ni Khrystal dahil sa kabang nararamdaman habang iniiisip kung paano niya uumpisahan ang pagkukuwento.

"I'm patiently waiting, my wife…" nagpapaalalang sabi ni John sa kanya pagkatapos ay umayos nang pagkakaupo.

Huminga muna siya nang malalim bago nagsimulang magsalita.

"Ito na po Kamahalang Beast magsasalita na…" sagot niya sabay yumuko na animo'y isa itong totoong maharlika at siya'y isang alipin na nagbibigay pugay dito. Ginawa niya 'yon para kahit papaano ay gumaang ang athmosphere sa paligid niya.

"I'm patiently waiting, my wife," pag-uulit nito sa sinabi niya kanina.

Umismid na lang siya pagkatapos ay nag-umpisa ng magkuwento.

"Alam kong kahit papaano ay may ideya ka na kung bakit kilala ako ni Doc. Crystelle. Sa totoo niyan bata pa lang ay kilala ko na siya. Doon kasi kami palaging pumupunta ng magulang ko para magpa-check-up, isang beses sa isang buwan dahil sa sakit ko na…"

Nasa kalagitnaan pa lang siya ng pagkukuwento ay kita na niya agad sa mukha nito ang pagkalito.

"HOLY FUCK! Ibig bang sabihin niyan ay parehong…" biglang hinagis ni John ang kopitang hawak nito. "Ibig sabihin kaya pala gusto kang ipakasal ni Tito Drixx sa akin dahil simula pa lang alam na niya ang tungkol sa sakit ko at ikaw na anak niya ay posibleng alam rin ang tungkol dito."

Kitang-kita ni Khrystal na pilit na nagpapakahinahon si John ngunit mababakas pa rin ang pamumula ng mukha nito pati na rin ang malimit na pag-igting ng kanyang panga at pagkuyom ng kamao dahil sa galit.

Rinig ni Khrystal ang di magkaugagang mga yabag ng mga paa sa labas ng kanilang silid ngunit ni isa sa mga ito ay hindi magawang makialam sa kanilang mag-asawa.

"I know I should have told you a long time ago about this but I don't know how to start. John, I can explain…"

"There's nothing you can do, Khrystal. The fact that you know about this…Bakit ka nagsinungaling?" 

"Hindi ako nagsinungaling, kasalanan mo kasi hindi ka naman nagtanong. Noong una may hinala na ako na bipolar ka dahil sa madalas na pagiging mainitin ng ulo mo. Kaya nga simula no'ng malaman ko na pareho lang tayo na gano'n ay naintindihan na kita at hindi ko na napigilan mahalin ka dahil "birds of the same feather, flock together", itinadhana tayo na magsama dahil magkapareho tayo," sabi niya pagkatapos ay iniripan si John na ngayon ay mukhang mahinahon na dahil wala na ang pamumula ng mukha nito.

"We are not the same, and never will be. Nagsinungaling ka sa akin at 'yon ang hindi ko matatanggap," seyosong sagot ni John kay Khrystal. Find authorized novels in Webnovel,faster updates, better experience,Please click www.webnovel.com <a href="https://www.webnovel.com">www.webnovel.com</a> for visiting.

Hindi naman siya nagpatinag sa kasungitan nito. Iniisip niyang hindi lang siguro nito naiintindihan pa ang lahat at ipinagpapasalamat niya na kaya na nitong kontrolin ang sarili. 

"Ikaw, ano ang meron sa pagitan ninyo ni Marianne? Bakit ang lakas ng loob niyang pumunta rito sa pamamahay natin na akala mo ay parang may itinatago kayong kung ano. Aminin mo may relasyon ba kayo at bakit mo naisipang pumunta tayo sa ospital kanina?"  pag-iiba niya ng usapan nila ni Beast.

Nakaramdam ulit nang pagbigat ng paligid niya si Khrystal dahil sa nakikitang pagbabago ng mood ni John. Napatakip na lang siya ng bibig dahil sa naalala niyang nasabi kanina sa asawa.

Itutuloy...

Comment (0)

Load failed, please RETRY

Table of Contents

Display Options

Report inappropriate content
error Tip

Report abuse
Write a review Reading Status: C35
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.

Cost Spirit Stone to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Get More
Payment Method paypal

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards

Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete the daily and EXP missions, as well as every week’s reading missions to obtain EXP and SS as rewards.

Learn more about the rules 1. You can obtain the corresponding EXP and Bonus SS as rewards by completing daily missions and EXP missions, as well as weekly reading missions. 2. The obtained EXP can raise your user level. 3. Bonus SS can be used to unlock chapters, gift authors, etc. They are effective for 30 days. 4. Daily Tasks and corresponding rewards renew daily at 00:00 UTC+8. Don't forget to claim your rewards in time. 5. Weekly Reading Missions refer to the time you spend reading novels and comics on Webnovel every week. 6. The weekly reading time is calculated while your device is connected to the Internet. This might result in a delay of several minutes.

Read longer, Earn bigger

Read on the app and claim your rewards!

Get the App

Read anywhere, anytime