92.3% Bipolar Series #1: The Beastly Couple (Tagalog Novel) / Chapter 36: Chapter 34-Beastly Family

Chapter 36: Chapter 34-Beastly Family

Isang linggo na rin ang lumipas simula nang malaman ni John na magkapareho sila ng kanyang asawa na may sakit na Borderline Personality Disorder. Akala niya sa pelikula o sa panaginip lang nangyayari ang ganoong mga bagay pero nagkamali siya dahil mapagbiro talaga ang tadhana.

"So nagagalit ka na niyan? Sa tingin mo ba kapag sinabi ko sa 'yo agad ang tungkol doon may magbabago ba sa sitwasyon natin? Hindi mo ba ako susungitan o aawayin man lang?"  inis na tanong ni Khrystal kay John.

"Oo, merong magbabago. Kung sinabi mo agad ang tungkol doon edi sana hindi ako natatakot na iwan mo kasama ng anak natin," sagot ni John pagkatapos ay tumayo malapit sa bintana. "Edi sana hindi ginamit ni Marianne 'yon para i-black mail ako na ipapaalam ang tungkol sa sekreto ko kapag hindi ako sumunod sa kanyang gusto," bulong na sabi niya sa kanyang isip pagkatapos ay tumingin sa asawa.

"Huwag kang mag-alala hinding-hindi mangyayari 'yon. Pero gusto kong malaman kung bakit ginagabi ka na umuwi noong mga nakalipas na araw? Sabihin mo, may kinalaman ba doon si Marianne? Magkasama kayo di ba? Magsalita ka kung ayaw mong iwan talaga kita," ma-awtoridad na sabi ni Khrystal kay John.

Ngumiti muna si John bago nagsalita. Alam niya kasing nagbibiro lang 'to. Saka alam niyang patay na patay sa kanya si Khrystal kaya hindi siya nito iiwan. "Bago ko sagutin ang tanong mo ipangako mo munang makikinig ka lang at hindi ka muna magre-react sa ikukuwento ko."

"Oo na, makikinig ako pero naku kapag nalaman ko lang na hinalikan mo siya o ginagawa mo rin sa kanya ang ginagawa natin sinasabi ko sa 'yo puputulin ko 'yang kaligayahan mo," nananakot na sabi ni Khrystal sa kanyang asawa habang matalim na nakatingin.

Lumunok muna si John ng kanyang laway bago nagsalita. "Nag-umpisa akong kulitin ni Marianne noong pagkatapos ng birthday ni Janice. Tinawagan niya ako at tinakot na sasabihin sa 'yo ang tungkol sa sakit ko. I swear, hindi ko ginusto 'yon pero ayaw ko kasing magalit ka at iwan niyo ako ng anak natin. Kaya pumayag ako sa gusto niya na makipag-date, pero huwag kang mag-alala kahit ilang beses niya akong pilit na akitin ay hindi ako naaakit dahil ikaw lang sapat na para sa akin," nakangiting sabi ni John sa asawa.

"Aba, dapat lang dahil asawa mo na ako at may anak na tayo. Pero siguruhin mo lang na wala na kayong ibang ginawa. Siguraduhin mo lang na date lang talaga dahil kapag nalaman kong may iba pa kayong ginawa…Sinasabi ko sa 'yo Beast talagang puputulan kita!"

Lumapit si John at biglang hinalikan sa mga labi ang kanyang asawa. "Opo mahal, kaya huwag ka ng mag-alala dahil ikaw lang talaga ang makakakita ng junior ko. Sige na, huwag ka nang magalit kasi nawawala ang kagandahan mo."

"So ibig sabihin niyan di ako maganda kapag galit ako?"

"Hindi naman mahal pero mas maganda ka kasi kapag nakangiti ka kaya huwag ka nang magalit," sabi ni John sa asawa habang hinahaplos ang kanyang buhok. "Basta mahal kung sakali mang manggulo ulit si Marianne o may sabihin siya sa 'yo na kahit ano huwag kang maniniwala sa kanya."

Sa ngayon ay hindi na ulit tumatawag o nagte-text kay John si Marianne. Hinihiling niya na lang na sana ay tigilan na siya nito at hindi na guluhin dahil hindi niya na alam kung makakapagtimpi pa siya kapag nagkataong atakihin na naman siya ng kanyang sakit. Wala na rin itong magagamit na pang-black mail sa kanya kung sakali. Pero ramdam niyang hindi ito titigil para hindi sila guluhin.

"Beast, ang lalim na naman ng iniisip mo," tanong ni Khrystal habang masuyong hinahaplos ang kanyang mukha. Find authorized novels in Webnovel,faster updates, better experience,Please click www.webnovel.com <a href="https://www.webnovel.com">www.webnovel.com</a> for visiting.

"Wala 'to mahal. Iniisip ko lang na sana palagi tayong ganito. Iyong hindi nag-aaway o nagtatalo man lang. Hindi ko maipapangako na hindi na ako magagalit kasi talagang hindi ko mapigilan ang galit ko. Dahil ang tanging maipapangako ko lang sa 'yo at sa anak natin ay ang mahalin ko kayo habambuhay at gagawin ko ang lahat para sa inyo. Kayo ang prinsesa ng buhay ko kaya hindi ako makapapayag na may manakit sa inyo."

"Hay naku Beast, ngayon ko lang nalaman may pagka-cheesy ka rin pala. Huwag kang mag-alala dahil ikaw din ang prinsipe namin ni Janice. We are "The Beastly Family", kaya walang sinuman ang puwedeng sumira sa pamilya natin kahit si Marianne o si Joan pa 'yan," nakangiting saad ni Khrystal.

Inilagay ni Khrystal ang kanyang dalawang kamay sa leeg ni John pagkatapos ay yumakap nang mahigpit. Pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang dibdib dahil sa mabilis na pagtibok nito. Masaya siya dahil sa wakas ay nabigyan na ng linaw ang lahat sa kanila ng kanyang asawa at mahal na nila ang isa't isa.

"I love you, Khrystal Kyenn Fuentebella-Montecillo for better or for worse. I'll be here for you. Tumaba, pumayat, pumangit, umitim, mabungi o magbango man ang itsura mo. Sa 'yo pa rin titibok itong puso ko. Magpakasal ulit tayo."

"Hay naku ang cheesy mo naman, Beast. Pinapaiyak mo ako niyan e. Basta I love you too, John Rancel Montecillo. Magpapakasal ako sa 'yo kahit saan. Atakihin ka man ng pagka-bipolar mo o maging dragon ka man sa harap ko ay mamahalin pa rin kita. Kaya tara na kasi nagugutom na ako. Punta na tayo ng kusina dahil tanghali na. Baka nasa baba na rin si Janice kasama ni Ate Monica."

"Hay naku mahal, kahit kailan panira ka ng mood. Tara na nga at baka ikaw pa ang makain ko," nagbibirong sabi ni John kay Khrystal. Pagkatapos ay inakbayan niya ang asawa at sabay na silang naglakad palabas ng kuwarto.

Mamaya ay balak niyang sorpresahin ang asawa na mag-date sa kanilang garden para makabawi man lang kahit papaano kay Khrystal. Sisiguraduhin niyang magiging masaya at romantic ang kanilang date mamayang gabi.

Itutuloy…

Comment (0)

Load failed, please RETRY

Table of Contents

Display Options

Report inappropriate content
error Tip

Report abuse
Write a review Reading Status: C36
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Get More
Payment Method paypal

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete the daily and EXP missions, as well as every week’s reading missions to obtain EXP and coin as rewards.

Learn more about the rules 1. You can obtain the corresponding Fast Passes, EXP, and Points as rewards by completing growth missions, as well as daily missions. 2. A Fast Pass can unlock a chapter (of any price). The chapter will remain unlocked forever. It will expire after 7*24 hours, so don't forget to use it in time! 3. Obtained EXP can raise your user level. 4. Daily Tasks and corresponding rewards renew daily at 00:00 UTC+8. Don't forget to claim your rewards in time. 5. The weekly reading time is calculated while your device is connected to the Internet. This might result in a delay of several minutes. 6. Rewards may vary according to app version.
  • 1. Reward frequency has been adjusted! Receive a reward once you complete two minutes of reading! Reading a single book for 30 minutes earns you an additional bonus.
  • 2. Rewards adjusted! Earn points reading to exchange for Amazon Gift Cards! Coins that never expire! More rewards to come!

Get the App

Read anywhere, anytime

Suggested searches

Press enter to see all results

This's an experimental test for reading assistance in case.

We highly recommend you to enjoy the beauty of the original words.