100% Bipolar Series #1: The Beastly Couple (Tagalog Novel) / Chapter 39: Chapter 37-Epilogue

Chapter 39: Chapter 37-Epilogue

EPILOGUE

Habang nakaratay sa higaan sa loob ng ospital at naghihintay na lang kung hanggang kailan siya babawian ng buhay. Wala siyang ibang nasa isip kung di ang tuparin ang plano niya bago man lang siya mawala.

Pagkatapos niyang makita sa telebisyon ang larawan ni John kasama ni Khrystal habang karga nito ang anak nila na masayang nakangiti ay biglang sumikip ang dibdib niya dahil sa galit at inggit na kanyang nararamdaman.

Kaya pilit niyang iniabot ang remote na nakapatong sa maliit na kabinet para patayin ang telebisyon. Kung bakit ba lahat na lang ng kamalasan ay ibinigay ng Diyos sa kanya. at sa dami ring magmamana sa pamilya nila ng sakit na Leukemia ay siya pa ang napagbigyan.

Kung noon ay isa siyang masaya, mabait, malambing at puro positibo lang ang nasa isip. Ngayon ay wala na siyang ibang gusto kung di ang maghiganti. Kung hindi dahil kay John wala siya ngayon sa kinalalagyan niya. Simula noong iniwan ko siya ay hindi na ako pinatulog ng konsensya ko. Mahal ko siya pero galit ako sa katulad ng kuya ko na isang "bipolar" kaya iniwan ko siya.

Ang magulang naman niya ay wala ng ginawa kung di ang magpayaman at ang sundin ang gusto ng panganay nilang anak. Kahit noong magsimula na i-confine siya sa ospital ay hindi man lang dumalaw ang mga ito sa kanya. Mabuti na lang ay palagi siyang pinagtitiyagaan ni Alec at ng mga magulang nito na bantayan siya.

"Masisi ba nila ako kung bakit ganito ako? Kaya hinding-hindi kayo magkakaroon ng masayang pamilya. Sisiguraduhin kong bago ako mamatay ay miserable ang buhay ng pamilya mo, John. Gusto kong maranasan niyo ang nararanasan ko," galit na sabi Ni Marianne habang nakatingin sa kawalan.

"Ano ba naman 'yan,ate. Kanina ka pa bumubulong-bulong diyan. Nakakatakot ka alam mo ba 'yon? Idagdag mo pang nanlilisik ang mga mata mo sa galit. Kung wala ka lang sakit na Leukemia at may taning na ang buhay iisipin kong nababaliw ka na."

   "Puwede ba Alec wala ka ng pakialam do'n. Saka mukha ba akong mamamatay na sa 'yo?" sabi ni Marianne sa kanyang pinsan habang inaayos ang kanyang hospital gown. Simula noong pumunta siya sa bahay ni John para sana komprontahin ito ay 'yon din ang unang beses na dinala siya sa ospital para i-confine dahil sa malala na ang kalagayan niya.

END OF BIPOLAR SERIES 1: The Beastly Couple (JOHN AND KHRYSTAL MONTECILLO)

----

Find authorized novels in Webnovel,faster updates, better experience,Please click www.webnovel.com <a href="https://www.webnovel.com">www.webnovel.com</a> for visiting.

MABABASA NIYO LANG SIYA NG BUO KAPAG BUMILI KAYO NG HARD COPY NITO. Pasensiya  po kasi kailangan ko ng putulin o alisin ang ibang parts.

MY 2nd BOOK, TO BE PUBLISHED UNDER BLUE SKY PRESS. SANA PO BUMILI KAYO NG COPY NITO AT SUPORTAHAN ANG MGA GAWA KO SALAMAT!

MAY KONTING IDADAGDAG AKO SA BAWAT CHAPTERS AT MAY ISANG SPECIAL CHAPTER PASILIP SA SERIES #2 NA KUWENTO NG ANAK NILA JOHN AT KHRYSTAL.

Salamat po sa lahat ng mga nagbasa at nag-iiwan ng mga komento sa bawat kabanata ng kuwento ni John at Khrystal.😘😘😘

Comments (4)

 • marytin

  marytin

  Nice

 • julieavillano

  julieavillano

  Nice

 • Cath1992

  Cath1992

  Nice story...

Load failed, please RETRY

The End Write a review

Weekly Power Status

Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone

Table of Contents

Display Options

Report inappropriate content
error Tip

Report abuse
Write a review Reading Status: C39
Fail to post. Please try again
 • Writing Quality
 • Stability of Updates
 • Story Development
 • Character Design
 • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.

Cost Spirit Stone to skip ad

You can get it from the following sources

 1. 1. Daily check-in
 2. 2. Invite friends invite now >
 3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Get More
Payment Method paypal

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards

Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete the daily and EXP missions, as well as every week’s reading missions to obtain EXP and SS as rewards.

Learn more about the rules 1. You can obtain the corresponding EXP and Bonus SS as rewards by completing daily missions and EXP missions, as well as weekly reading missions. 2. The obtained EXP can raise your user level. 3. Bonus SS can be used to unlock chapters, gift authors, etc. They are effective for 30 days. 4. Daily Tasks and corresponding rewards renew daily at 00:00 UTC+8. Don't forget to claim your rewards in time. 5. Weekly Reading Missions refer to the time you spend reading novels and comics on Webnovel every week. 6. The weekly reading time is calculated while your device is connected to the Internet. This might result in a delay of several minutes.

Read longer, Earn bigger

Read on the app and claim your rewards!

Get the App

Read anywhere, anytime