/ Romance / Jigsaw Hearts [COMPLETED]

Jigsaw Hearts [COMPLETED] Jigsaw Hearts [COMPLETED] original

Jigsaw Hearts [COMPLETED] ROMANCE

Romance 39 Chapters 23.9K Views

Author: selimwarrior

Not enough ratings

About Table of Contents

Synopsis

"If it's not compatible, find another."

KAPAG nagmahal ka ng taong wasak na kailangan mong isugal hindi lang ang puso mo kundi ang sarili mo. Maari kasing matapos ang sinimulan mo na kayong dalawa na ang wasak.

Kung pwede nga lang na nabubuo ang taong mahal mo habang ikaw naman iyong nawawasak ngunit hindi naman ganun. Parehas kayong nawawasak.

Iyan ang nasa isip ni Sam nang nakipagkasundo siya kay Zohar na maging rebound nito.

Alam niyang mahirap palitan ang babaeng unang minahal nito pero kakayanin niya ba? Ngunit wala na siyang planong sumuko. Mangyari na ang mangyayari. Susugal na siya ngayon. Kung hindi niya naipaglaban ang unang lalake na nagustuhan niya, ngayon ay ihahanda niya na ang sarili sa anumang magiging katupusan ng pagsugal niya.

Pero magtatagumpay kaya siya o baka ibang tao ang bubuo sa kaniya?

View More

Weekly Power Status

Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse
Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author selimwarrior

Get More
Payment Method paypal

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards

Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete the daily and EXP missions, as well as every week’s reading missions to obtain EXP and SS as rewards.

Learn more about the rules 1. You can obtain the corresponding EXP and Bonus SS as rewards by completing daily missions and EXP missions, as well as weekly reading missions. 2. The obtained EXP can raise your user level. 3. Bonus SS can be used to unlock chapters, gift authors, etc. They are effective for 30 days. 4. Daily Tasks and corresponding rewards renew daily at 00:00 UTC+8. Don't forget to claim your rewards in time. 5. Weekly Reading Missions refer to the time you spend reading novels and comics on Webnovel every week. 6. The weekly reading time is calculated while your device is connected to the Internet. This might result in a delay of several minutes.

Read longer, Earn bigger

Read on the app and claim your rewards!

Get the App

Read anywhere, anytime