/ Romance / Revenge Or Love?

Revenge Or Love? Revenge Or Love? original

Revenge Or Love? R.O.L

Romance 3 Chapters 1,249 Views

Author: cringvargas2

Not enough ratings

About Table of Contents

Synopsis

Paghihiganti O Pag-ibig?

Alin nga kaya sa dalawa ang mananaig?

May puwang pa kaya ang pag-ibig para sa dalawang taong nasaktan sa magkaibang dahilan?

Pinaibig ni Rhyden ang babae na naging dahilan ng kamatayan nang kanyang kuya. Pinaibig niya ito para iwan na luhaan at saktan ang puso nito na duguan! Hindi niya pinakinggan ang pagmamakaawa nito lalo na nang sabihin nito sa kanya na buntis ito.

Pero bakit ganun?
Nakapaghiganti nga siya, pero bakit hindi siya masaya? Hindi siya pinatatahimik ng kanyang konsensiya.

Konsensiya nga ba?
O dahil mahal na din niya ang dalaga?

Mahanap pa kaya ni Rhyden ang babaeng sinaktan niya lalo na at nalaman niyang hindi pala ito ang babaeng naging dahilan ng kamatayan ng kuya niya?


Mapatawad pa kaya siya ng dalaga at muling mahalin?

O baka nga habambuhay na itong namumuhi sa kanya.....

View More
Parents Strongly Cautioned

Weekly Power Status

Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse
Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author cringvargas2

Get More
Payment Method paypal

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards

Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete the daily and EXP missions, as well as every week’s reading missions to obtain EXP and SS as rewards.

Learn more about the rules 1. You can obtain the corresponding EXP and Bonus SS as rewards by completing daily missions and EXP missions, as well as weekly reading missions. 2. The obtained EXP can raise your user level. 3. Bonus SS can be used to unlock chapters, gift authors, etc. They are effective for 30 days. 4. Daily Tasks and corresponding rewards renew daily at 00:00 UTC+8. Don't forget to claim your rewards in time. 5. Weekly Reading Missions refer to the time you spend reading novels and comics on Webnovel every week. 6. The weekly reading time is calculated while your device is connected to the Internet. This might result in a delay of several minutes.

Read longer, Earn bigger

Read on the app and claim your rewards!

Get the App

Read anywhere, anytime