/ Realistic Fiction / HWANGJE-UI IYAGI

HWANGJE-UI IYAGI HWANGJE-UI IYAGI original

HWANGJE-UI IYAGI TALE OF HWANGJE

Realistic Fiction 28 Chapters 5,045 Views

Author: YEOJA1BABAE2GIRL3

Not enough ratings

About Table of Contents

Synopsis

Ayon sa Babaylan (Lady Kun Yang) magsiailang ang imperatris ng dalawang sanggol na lalaki isa'y mahina at ang isa'y malakas. Ang kambal ay parang Yin at Yang magkawangis ngunit magkaiba.

Ngumiti ang imperador nang marinig na kambal ang isisilang ngunit sumagot ang babaylan di di pa dyan nagtatapos ang yong kalbaryo.

Tanong nang imperador ano ang yong tinutukoy babaylan?

Taon matapos po kayong mamatay ay mamamatay rin ang isa nyong anak.

Mayroong solusyon ba para di matupad ang nakatadna?

Wala, walang itinugon.

Makalipas ang ilang minuto... Paalam na po kamahalan! (Bow sabay alis)

Di lingid sa kaalaman ng hari ay mayroon pang nakaaalam ng kalagayan nya at iyon ay si Yunuko Gen Dal Chi.

Nang makasilang na ang reyna pinanumpa ng imperador ang mga naroon na,huwag sabihin na nakaanak na ang reyna at kung ilan ang isinilang at kung sinumang lumabag dito ay mamatay maging buong angkan; gayon nga ang naganap.

Nang makaalis na... Pumasok si Yunuko Gen Dal Chi, at sinabi ang kanyang nalalaman. Sinabi nya sa imperador na handa nyang ibuwis buhay nya para lang sa prinsipeng kanyang aalagaan dahil nga naring nya ang sinabi ng babaylan.

Kamahalan baka maaaring maiwasan ito kung paghihiwalayin natin ang kambal.

Sumangayon naman ang imperatris at imperador bagamat maykurot sa kanilang dibdib kaysa mamatay ang isa.

Ang pangalang ibinigay sa kanya ng imperador ay Hwangje ngunit pinalitan ito ng yunuko ng Saeng Chul.

Dinala nya ito sa kanila at inalagaan ng magasawa nang buong buhay hanggang sa magbinata.

Hanggang isang araw...

View More
General Audiences

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse
Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Get More
Payment Method paypal

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete the daily and EXP missions, as well as every week’s reading missions to obtain EXP and coin as rewards.

Learn more about the rules 1. You can obtain the corresponding Fast Passes, EXP, and Points as rewards by completing growth missions, as well as daily missions. 2. A Fast Pass can unlock a chapter (of any price). The chapter will remain unlocked forever. It will expire after 7*24 hours, so don't forget to use it in time! 3. Obtained EXP can raise your user level. 4. Daily Tasks and corresponding rewards renew daily at 00:00 UTC+8. Don't forget to claim your rewards in time. 5. The weekly reading time is calculated while your device is connected to the Internet. This might result in a delay of several minutes. 6. Rewards may vary according to app version.
  • 1. Reward frequency has been adjusted! Receive a reward once you complete two minutes of reading! Reading a single book for 30 minutes earns you an additional bonus.
  • 2. Rewards adjusted! Earn points reading to exchange for Amazon Gift Cards! Coins that never expire! More rewards to come!

Get the App

Read anywhere, anytime

Suggested searches

Press enter to see all results