/ Fantasy / Saeatrelivous: Ang Nawawalang Hari at Reyna

Saeatrelivous: Ang Nawawalang Hari at Reyna Saeatrelivous: Ang Nawawalang Hari at Reyna original

Saeatrelivous: Ang Nawawalang Hari at Reyna SANHAR

Fantasy 1 Chapter 362 Views

Author: seablu57

Not enough ratings

About Table of Contents

Synopsis

Kessie Psyche Serion. Isang mapride na babae naghahangad na makuha ang Top 1 spot sa kanilang klase. Inis na inis sa Top 1 at Pangulo ng kanilang klase. Lagi na lang kamo pumapangalawa. Pero walang sukuan. Kalmadong lalaban.

Eros Laxus Dellevar. Isang mayabang na lalaking hindi nagpapabayang may makakuha ng kaniyang posisyon. Walang pressure, dahil alam niyang magaling siya kahit hindi pa magpawis. Madalas na nanguguna sa klase.

Maxwell Zephyrus Realama. Kasalukuyang pangatlo sa klase at matalik na kaibigan ni Kessie. Palangiti at mabait, ngunit palaban kung kaibigan ang pag-uusapan.

Iris Danica Lee. Tila walang pakialam sa kung anong nangyayari sa paligid niya. Matalik ring kaibigan ni Laxus. Abala sa pagpansin sa kanyang kagandahan.

Sa kabila ng halos walang katapusang awayan sa pag-aaral, isang delubyo para sa kanila ang dumating. Sila'y napunta sa kakaibang mundo, sa mundong tila imposibleng mayroon. Tila isang panaginip. At sa mundong iyon, kakaiba ang lahat. Sila ay mga mag-aaral na may magkakaibang ambisyon sa mundo ng katotohanan. Ngunit sa mundong ito, sila ay mga ginagalang na prinsipe't prinsesa na may kaakibat na mga responsibilidad. Paano nga ba nila malulusutan ang salamin ng imahinasyon at makabalik sa katotohanan?

View More
General Audiences

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse
Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author seablu57

Get More

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete the daily and EXP missions, as well as every week’s reading missions to obtain EXP and coin as rewards.

Learn more about the rules
  • 1. Reward frequency has been adjusted! Receive a reward once you complete two minutes of reading!
  • 2. Rewards adjusted! Earn points reading to exchange for Amazon Gift Cards! Coins that never expire! More rewards to come!(The above rewards are only available on the app.)

Get the App

Read anywhere, anytime

Suggested searches

Press enter to see all results