Forum Download app Gifts
100% #ADULTING / Chapter 36: You Have Me

Read #ADULTING - Chapter 36 online

Chapter 36: You Have Me

Epilogue. You Have Me

      

      

"GARCIA, CHANEL JAZZY H."

     Maligayang nag-martsa papanhik ng entablado si Chanel, kasama ang kanyang mga magulang. Graduation niya at tumanggap din siya ng parangal bilang Best Intern.

     "Life is never about happiness and success. Whenever you fall, stand. And don't ever forget your mistakes because failures also define who you are and what you became. The most important part was you learned from those..." Natatandaan niyang pangaral sa kanya ng Daddy niya kagabi nang buksan niya ang usapin tungkol sa kanya. Halos nagtagal pa nga sila sa hapag-kainan dahil napahaba ang pagkukwentuhan nilang mag-anak.

     Looking back, she never expected she would march wearing the black robe. She didn't expect she'd still see the light for her future when she almost lost all of her hopes. It was true that maturity knows no age. One could be matured at a very young age or may not grow at all. But one thing she learned was to never give up. Never run away, and face everything. Embrace the adulthood in order to be able to finally step up and be equipped for the next level of thy life.

     "Congratulations, baby," salubong sa kanya ni Erik pagkatapos ng graduation rites.

     "Thank you," nakangiting bati niya. "You had me at my worst while I had you at your best," bulong niya.

     Magaang hinalikan nito ang kanyang sentido. "Don't think that way, Chan. Your worst was the reason why I reached my peak. Your worst was my best chance to be with you. Please don't you ever think lowly about yourself," anas nito.

     Nagkibit-balikat siya. "That was all in the past though."

     "You're my past, my present, and my future. You mean the world to me," madamdaming bulong nito sa kanya.

     "Bakit ka ba ganyan? Nandito lang sina Daddy, oh!" nahihiyang saway niya.

     "Sige na, anak. Sumama ka na sa kanya," natatawang taboy ng ina niya. Ang ama naman niya't tila ayaw siyang payagan.

     "I'll bring her back tomorrow evening po," magalang na wika ni Erik sa kanyang daddy.

     "Sa bahay na lang kayo," ang kanyang daddy. Tinampal ito ng kanyang mommy.

     "Hindi makakaporma itong si Erik kung sa bahay sila," natatawang bulalas nito.

     "It's okay, Ma'am. We can stay at your house."

     Napasimangot siya. Pinlano kasi nilang mag-beach para i-celebrate ang graduation niya. Sinasama niya ang mga kaibigan ngunit bigla ay sabay-sabay nagkalakad ang nga ito. She doubted that tho. Paniguradong sinadya ng mga ito na tumanggi para silang dalawa na lamang ni Erik ang umalis. And she liked that.

     "Erik," saway niya. Baka mamaya hindi pa sila matuloy ng lalaki.

     "Call me 'Tita', son. Better yet, 'Mommy'."

     Ngumiti ang daddy niya sa desisyon ng lalaki. "Mauna na kami. We'll wait for you two. Naghanda kami ng hapunan para sa iyo, Chanel," baling ng daddy niya sa kanya. She knew it. Kaya siguro pinipilit ng mga ito na makauwi siya dahil sa surpresang selebrasyon. Nanlulumong naiwan siya kasama si Erik sa parking.

     "Let's go?" yaya ni Erik, nakasandal ito sa kotse.

     Inirapan niya ito nang pagbuksan siya ng pinto. Sinamaan niya ito ng tingin bago sumakay sa kotse.

     "We'll still go to the beach, aalis na lang tayo ng madaling-araw," paliwanag pa nito bago in-start ang engine. Napangiti siya. Iyon naman pala, buong akala kasi niya ay kanselado na ang lakad nila.

     Gaya nga ng sinabi ay may munting handaan sa bahay. Mahigit isang oras na siyang nakikipagkwentuhan sa kanyang ate tungkol sa pagbubuntis nito nang mag-ring ang phone niya.

     "Hello, Chanel, anak?"

     Nagtaka siya. Number kasi ni Janine iyon.

     "Tita?"

     "Are you with Erik? Baka pwedeng pauwiin mo muna siya. Wala kasi si Louie rito, at masakit ang tiyan ni Janine," sunud-sunod na bulalas nito. Suminghap siya. Bakit kailangang si Erik pa? Kailangan nang madala ni Janine sa ospital. Maselan pa naman ang pagbubuntis nito, baka kung ano nang nangyari! They should hail a taxi now.

     At... bakit parang kalmado si tita? Wait, it isn't the right time to think about that.

     Mabilis na nilapitan niya si Erik at sinabing kailangan nilang magpunta sa bahay ng mga ito.

     Nang makarating sila ay natatarantang pumasok siya at hinanap ang kaibigan. Hindi na niya naisip kung bakit nasa garahe si Louie at hinarang si Erik. Madilim pa noong una at biglang bumukas ng mga ilaw,

     "Congratulations!" sigaw ng mga ito. Sa sobrang gulat ay napaupo na lamang siya. Kinakabahan pa rin siya dahil akala niya'y napaano na si Janine.

     "I'm sorry, friend," nakatawang bati sa kanya ni Janine nang lapitan siya. Kapapasok lamang ni Erik na mabilis siyang dinaluhan at inalalayan sa pagtayo.

     "Thanks," nanghihinang bulong niya. Nang makatayo ay hindi siya nito iniwanan.

     "Pasensya na, hija," nakangiting hinging paumanhin ng mommy nina Erik.

     "Okay lang po. Kinabahan lang talaga ako," amin niya.

     "I'm proud of you..."

     "Thank you po."

     "You're like a daughter to me. And you always remind me of Erik years ago," nakatawang dagdag pa nito.

     "Mom—" saway ni Erik.

     "Erik," mahinang saway naman niya. Inakbayan siya ng lalaki at iginiya papuntang hardin. Doon nag-set up ng table ang kanyang mga kaibigan kaya roon na sila nagpatuloy ng pagse-celebrate ng kanyang pagtatapos.

     Erik didn't let go of her hand. Kahit nang maupo sila ay gagap pa rin nito iyon. Nang magtama ang kanilang mga mata ay matamis niyang ningitian ang lalaki. She remembered how they both suffered from being away to each other.

     Yet she still smiled because that's how she loved him. The love she knew was sacrificing. Hindi iisang beses niyang sinakripisyo ang nararamdaman para sa mga pansariling kapakanan nilang dalawa, para sa mga pangarap. Nawalay man sila sa isa't isa ay naniniwala pa rin siyang kung sila ni Erik, ay magtatagpo at magtatagpo sila. At kung hindi sila nagtagpo ukit, gagawa siya ng paraan para makalapit dito.

     "Paano pala kung sakaling nagpakasal si kuya sa Davao noon?" tanong ni Janine habang nagkukwentuhan sila. Umalis saglit si Erik, nakisuyo kasi siyang ikuha siya ng ice cream.

     "I don't know, 'Nine. I don't want to think of that. I don't think I'll survive." She couldn't even think of it. Nasasaktan siya sa isipang magpapakasal ang kanyang minamahal sa iba.

     "Kahit pa crush mo lang naman siya noon?" tanong naman ni Elise.

     Tumango siya. Dahil sa kaibuturan niya ng kanyang puso, alam niyang higit pa sa paghanga ang nararamdaman niya sa lalaki noon pa man.

     She heard Erik chuckled. Kanina pa pala ito nakikinig sa usapan nila.

     "Magpapapikot ka na ba sa 'kin ngayon?" nakatawang tanong nito. Naningkit ang mga mata niya. "Dapat pinikot na kita noon pa. Noong nasa condo ka," nakangising untag nito. Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click <a href="https://www.webnovel.com/book/adulting_15092294006861905/you-have-me_49123721297848586">www.webnovel.com/book/adulting_15092294006861905/you-have-me_49123721297848586</a> for visiting.

     "What are you talking about, Prince Erik? Ano'ng ibig sabihin na dinala mo si Chanel sa condo mo? Hindi mo na ginalang ang pagkababae ni Chanel," sabad ng mommy nito habang may hawak na platito, kumakain ito ng cake. Sa paraan ng pagtitig nito kay Erik ay tila makakatanggap ng sermon ang lalaki naparang batang nahuling may ginawang kalokohan.

     Napakamot na lang ng batok si Erik.

     "Naku, Mommy, may shower scene pa nga sila," panggagatong ni Janine. Pinanlakihan niya ito ng mga mata. Nasisiguro siyang hindi niya kinwento ang parteng iyon sa mga kaibigan. Halos tampalin niya ang sentido nang maalalang nagbanggit si Erik tungkol sa shower room noong huling p-um-arty sila. Namula siya nang maalalang muli ang nangyari noon.

     "What?!" sigaw ng ginang. "Let's go to their house right now, Erik. Panagutan mo si Chanel. Mamamanhikan tayo!"

     Napasinghap siya't napansing kinindatan siya ni Janine. Sinadya nitong sabihin iyon sa mommy nito.

     "Napikot mo rin!" kantiyaw ni Elise.

     "Siya ang napikot kamo," si Janine.

     As if on cue, Erik knelt down on the floor and pulled out a small red box with a diamond ring. That ring was very familiar to her.

     "When I asked you to marry me, you said 'no'," panimula nito. Narinig niyang suminghap ang mga taong naroon, nagulat sa nalaman.

     Ask me again, Erik. I'd never say no anymore.

     "I've always liked you. The moment I set my eyes to you, you made my heart beats erratically. May pagtingin na ako sa 'yo rati pa. Pero wala akong ibubuga, I didn't finish my college and I don't have a stable job. And you called me 'kuya'..." Ngumiti ito ng mapakla.

     "Ang babaero mo kasi," she commented.

     "Kailangan kong ibaling ang nararamdaman ko para sa 'yo. Alam kong crush mo ako... Crush mo lang ako. Natakot ako na baka baliw na baliw ako sa iyo, tapos, simpleng paghanga lang pala ang nararamdaman mo sa akin."

     She groaned. "I liked you. Hindi iyong biro. Do you think may crush na nagtatagal?" untag niya. He smiled to her sweetly. Oh, her heart melted.

     "Chanel, baby... Magpapapikot ka ba?" nakangisi nitong tanong.

     She laughed and nodded. Tears pooled in her eyes as he slipped the diamond ring in its right place—her ring finger.

     "Anak, ayusin mo naman!" sabad ng mommy nito.

     Nagkantiyawan din ang mga kaibigan niya. Nanatiling nakaluhod ang isang tuhod ng lalaki habang nakasuporta ang bigat nito sa isang paa.

      Hinalikan pa muna nito ang likod ng kanyang palad bago muling nagsalita, "Will you marry me, Chanel Jazzy Garcia?"

     "You also mean the world to me. At oo, magpapapikot ako sa 'yo, my Prince Erik Vergara." Matamis niya itong ningitian nang tumayo ito at niyakap siya ng mahigpit.

     They sealed it with a kiss.

     "I'll never get tired loving you, baby," he lovingly said.

     "I'll love you forever," madamdaming tugon niya.

     And they kissed again.

    

     

***WAKAS***


next chapter
Load failed, please RETRY

The End Write a review

Privileged

More Privileged Chapters

Download the app and become a privileged reader today! Come take a sneak peek at our author's stockpiled chapters!

Download

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

Batch unlock chapters

Table of Contents

Display Options

Background

Font

Size

Chapter comments

Write a review Reading Status: C36
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse

Paragraph comments

login
Report inappropriate content
error Tip

This's an experimental test for reading assistance in case.

We highly recommend you to enjoy the beauty of the original words.