50% Alamats! / Chapter 4: Anino 4

Read Alamats! - Chapter 4 online

Chapter 4: Anino 4

Ang buong kamaynilaan ay balot na balot ng kadiliman. Dahil sa maulap, walang nagkikislapang mga bituin sa langit. Maging ang mabilog na buwan ay natatabunan ng mga lumulutang na tubig.

Ang kamaynilaan sa kabilang dako ay kumukutitap. Dahil sa mga ilaw. Nagmistulang nagsawa na ang mga bituin sa langit at sinubukang bumaba sa lupa upang dito manirahan.

Sa isang opisina sa isang parte ng maynila, isang lalaki ang hindi mapakaling palakad lakad. Ang kanyang opisina ay halos kalahati ng isang buong palapag ng gusali kung saan ito ay ang pinakamataas. Puno ng mga mamahaling obra ng mga batikang pintor at iskulor. Pinoy, Italiano, Amerikano at ng iba pang lahi. Nagmistula itong museum.

Sa isang bahagi ng opisina, ay mga makabagong kagamitang dulot ng progresibong siyensa. Mga teknolohiyang hindi pa masasapubliko sa susunod na 5 hanggang 10 taon. Ang opisina ay mistulang sangang daan ng nakalipas at ng hinaharap.

Palakad lakad pa rin ang matandang lalaki. Hawak sa kamay ang isang baso ng isang mamahaling alak na galing pa ng Pransya. 1947. Tahimik ang buong opisina. Ang maririnig lamang ay ang yapak ng kanyang sapatos na balat ng bwaya sa makintab na sahig.

Binasag ng ring ng telepono ang katahimikan.

Dagling binaba ng lalaki ang hawak na inumin at sinagot ang telepono.

"Did you find the him?"

Hindi man lang naghello dahil alam na niya kung sino ang mga nasa kabilang linya. Ang linyang ito ay pribado at hindi nakalista sa mga phonebook. Iilan lang ang me alam ng numerong iyon at lahat iyon ay kilala nya.

"Yes sir. We have tracked him down."

"You got him? Bring him to me."

"He got away sir."

"WHAT???!! You Idiot! He knows that we are here now!"

"We managed to shoot him with the tranquilizer. But somehow he still managed to get away"

"IDIOTS!!!!!" at binagsak ng matandang lalaki ang telepono.

Binaling ang atensyon sa basong me lamang alak. Ininom ang natitirang laman nito at saka biglang hinagis ang baso sa pader.

"SHIT!"

Pinuntahan ng matandang lalaki ang isa pang telopono. Inangat ang receiver at nagdial. Merong babeng sumagot sa kabilang linya.

"How long till Mac is ready?", ang sabi ng lalaki.

"2 days sir." Ang nakasisigurong sagot ng babae.

At binaba ng lalaki ang telepono. Lumakad papunta sa minibar ng opisina. Nag lagay ng alak sa baso. Hawak ang baso, naglakad patungo sa bintana ng opisina. Pinagmasdan ang madilim na gabi at ang mga nagniningning na "bituin" sa lupa.

"We will get your son. You can't protect him forever."


next chapter
Load failed, please RETRY

Privileged

More Privileged Chapters

Download the app and become a privileged reader today! Come take a sneak peek at our author's stockpiled chapters!

Download

Table of Contents

Display Options

Background

Font

Size

Chapter comments

Write a review Reading Status: C4
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse

Paragraph comments

login
Report inappropriate content
error Tip

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete daily missions to get rewards.

Learn more about the rules
  • 1. Reward frequency has been adjusted! Receive a reward once you complete two minutes of reading!
  • 2. Rewards adjusted! Earn points reading to exchange for Amazon Gift Cards! Coins that never expire! More rewards to come!(The above rewards are only available on the app.)

Get the App

Read anywhere, anytime

Suggested searches

Press enter to see all results

This's an experimental test for reading assistance in case.

We highly recommend you to enjoy the beauty of the original words.