33.4% Bẫy hôn nhân: Vợ trước ôm con chạy / Chapter 149: Chương 149: Tại sao tôi phải liên lạc với anh ta

Read Bẫy hôn nhân: Vợ trước ôm con chạy - Chapter 149 online

Chapter 149: Chương 149: Tại sao tôi phải liên lạc với anh ta

Translator: Nguyetmai Editor: Nguyetmai

Sau khi có kết quả, Mặc Lộ Túc đưa Thủy An Lạc đến tòa án để nộp chứng cứ mới, cũng coi như là chính thức lập thành án luôn.

Rời khỏi tòa án, Thủy An Lạc mỉm cười nhìn Mặc Lộ Túc: "Được rồi, đàn anh cứ về trước đi! Phí lập án hôm nay em sẽ trả lại cho anh sau."

"Chuyện tiền nong thì không cần gấp, chờ em ổn định xong xuôi rồi nói sau, để anh đưa em về." Mặc Lộ Túc đã mở xong cửa xe.

"Bíp..."

Một tiếng còi xe đột nhiên vang lên, Thủy An Lạc không nhịn được quay đầu nhìn lại.

"Em Đẹp Gái, đi thôi. Bạch Nhị đang đợi em kìa." An Phong Dương hạ kính xe xuống rồi nói với ra với Thủy An Lạc đang đứng bên kia đường.

Thủy An Lạc hơi nhíu mày, An Phong Dương mà lại đích thân đến đón cô à, thật hiếm thấy.

"Anh của em tới đón rồi, em đi trước nhé." Thủy An Lạc vừa nói vừa nhanh chóng bế con trai chạy qua đó, sau đó lên xe.


next chapter
Load failed, please RETRY

Privileged

More Privileged Chapters

Download the app and become a privileged reader today! Come take a sneak peek at our author's stockpiled chapters!

Download

Table of Contents

Display Options

Background

Font

Size

Chapter comments

Write a review Reading Status: C149
Fail to post. Please try again
  • Translation Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse

Paragraph comments

login
Report inappropriate content
error Tip

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete daily missions to get rewards.

Learn more about the rules
  • 1. Reward frequency has been adjusted! Receive a reward once you complete two minutes of reading!
  • 2. Rewards adjusted! Earn points reading to exchange for Amazon Gift Cards! Coins that never expire! More rewards to come!(The above rewards are only available on the app.)

Get the App

Read anywhere, anytime

Suggested searches

Press enter to see all results

This's an experimental test for reading assistance in case.

We highly recommend you to enjoy the beauty of the original words.