/ Teen / Babysitting The Playboy(PLAYBOY SERIES #1)

Babysitting The Playboy(PLAYBOY SERIES #1) Book Babysitting The Playboy(PLAYBOY SERIES #1) Book original

Babysitting The Playboy(PLAYBOY SERIES #1)

Teen 1 Chapter 1.2K Views

Author: Kapelatteexx

Not enough ratings

About Table of Contents

Synopsis

Si Klayde Fontamilla ay kilala bilang cold hearted playboy not until he met this girl in black ang makulit at palaban na si Niña David at ayon sakanyang mommy ay magiging Babysitter nya.

Anong mangyayari sq dalawang 'to kapag nagsama sa iisang bahay? You wanna know? Tara na at subaybayan ang pagmamahalan nina Klayde at Niña.


ONGOING☕

Tags

Popular tags for the story

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews

Author Kapelatteexx