/ Romance / Being a Fan Girl

Being a Fan Girl Book Being a Fan Girl Book original

Being a Fan Girl BAF

Romance 7 Chapters 14.7K Views

Author: mingshinxi

Not enough ratings

About Table of Contents

Synopsis

Meet Diana Angeles, isang fan girl na obsessed sa boy group na tinatawag nilang DYNAMITE. Isang araw, nakita niya ang isang myembro sa boy group na nag-ngangalang 'Nate' ay magiging kaklase niya.

Meet Nate, isang idol sa group na DYNAMITE na nasali sa isang malaking scandal. Upang mawala ito, kailangan niyang mamuhay ng isang normal na estudyante.

Ano ba ang mang-yayari sa kanilang dalawa? Kung si Diana pala ang susi para mawala ang kalokohang ginawa ni Nate?

Note: This is not your ordinary Fan Girl story

All rights reserved@2019

General Audiences

Tags

Popular tags for the story

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews

Author mingshinxi