Forum Download app Gifts
43.9% Bipolar Series #1: The Beastly Couple (Tagalog Novel) / Chapter 18: Chapter 17-Finally Done

Read Bipolar Series #1: The Beastly Couple (Tagalog Novel) - Chapter 18 online

Chapter 18: Chapter 17-Finally Done

Natapos na rin sila mag-exam sa tatlo nilang subject at ang masasabi niya lang ay na-drain ng husto ang kanyang utak tungkol sa Marketing na 'yan. Pero atleast worth it naman ang ni-review niya kahit na may asungot na lagi siyang binibuwisit. Kung hindi lang talaga makakatulong sa company nila ang kursong 'to baka matagal na siyang sumuko.

"Grabe ang hirap talagang magpa-exam ni Ms. Gia!" rinig niyang sabi ng mga kaklase niya partikular na si Sheron na kaninang sumenyas na nandiyan na ang kanilang professor.

"Ano ka? Mas mahirap kaya ang exam ni Ms. Kassandra lalo na ang mga formula na dapat tandaan," sabi naman ng isang babaeng tinatadtad ang mukha ng makeup habang nakatingin sa salamin at nagpupulbo.

Mabilis ng lumabas ang mga kaklase nila palabas ng classroom habang silang tatlo nina Dan at Shaira ay nakatayo pa sa loob ng kanilang silid.

"Kayo ba nahirapan sa exam natin?" tanong ni Dan habang nag-aayos ng kanyang gamit sa loob ng dala niyang shoulder bag na pula.

"Hindi, kayo ba Dan at Shaira? Nakapag-review kasi ako kagabi kaya hindi ako masyadong nahirapan," sagot niya habang nakatayong naghihintay sa dalawang kaibigan.

"Knowing you Khrystal Kyenn? Madali lang para sa 'yo. Ako kasi nahirapan ng kaunti kasi may ilang mga tanong sa exam na hindi ko na-review," nanghihinayang na sabi naman ni Shaira.

"Ayos lang 'yan atleast hindi ka babagsak di ba? Ako naman sakto lang, kasi nakapagbasa naman ako kahit papaano kahit na umalis kami nina mommy papuntang SM Megamall," nakangiting dagdag naman ni Danella.

"Tara na girls! Kailangan na nating lumabas tayo na lang ang tao rito sa classroom e. Saka susunduin ako ni Beast ngayon dahil didiretso kami kay Daddy Drix para dalawin siya bago kami umuwi," sabi niya at nauna ng naglakad palabas ng classroom. Pero natigilan siya nang makita niyang nasa harap ng pinto si Alec at nakatayo habang nakangiti sa kanya.

"Oh! Hi Alec!" nakangiting sabi ni Shaira habang kumakaway. "Ano't naligaw ka sa Department namin? Hindi ba HRM ka at ikaw 'yong heartthrob sa department niyo?

"Oo nga bakit ka nga pala nasa building namin? Saka sino ba sa aming tatlo ang kailangan mo?" tanong ni Danella habang ang kanyang labi ay kumurba na parang nanunukso.

"Wait girls! Isa-isang tanong lang," natatawang sabi ni Alec habang nakatingin sa dalawang kaibigan niyang tsismosa. "Napadaan lang ako kasi gusto kong kumustahin ang kaibigan niyo kung ngumangawa pa rin ba?"

"Oh My Beastly!" sabay tili ng dalawa habang nagpapadyak pa. "Hindi mo sinasabi Kyenn na magkakilala pala kayo ni Alec…" mahinang bulong ng dalawa sa kanya habang mukhang hindi pa rin mapigilan ang kanilang kilig.

Animo'y parang gusto na nilang sakalin si Khrystal ng dalawa dahil sa akala nila ay inilihim niya ang tungkol kay Alec.

"Actually girls, mag-childhood friend kami ni Kyenn. Pero kanina lang ulit kami nagkausap na dalawa simula noong walong taong gulang pa lang kami," nakangiting sabi ni Alec na naging dahilan ng paglabas ng mapuputi nitong ngipin na pang-Close Up commercial ang dating.

"Sige na Alec, kailangan ko ng umuwi kasi pupunta pa kami ni John ngayon sa ospital para dumalaw kay daddy," paalam niya rito kahit na tutol ang isip at puso niya na umalis pero dahil kailangan niyang dumalaw sa daddy niya ay isasantabi niya muna ang kanyang gusto.

"Ahh ganoon ba? Sige mag-ingat kayo. Pakisabi kay tito na pagaling kamo agad siya," sagot naman ni Alec habang nakatayo lang sa tapat ng classroom nila at kumakaway habang nakatanaw sa kanya.

Kung bakit kasi kay Beast pa siya ipinakasal hindi na lang kay Alec. Siguro kung sa taong mahal siya ipinakasal ay masaya siguro siya ngayon at kahit anakan pa siya nito ng isang dosena ay ayos lang sa kanya.

"Hoy girl, mukhang kailangan mong ipaliwanag sa amin ang lahat! We need your explanation and an acceptable reason kung bakit inilihim mo sa amin ang tungkol kay Alec!" nagdadramang sabi ni Shaira habang mahigpit na hawak ang kanyang kanang braso.

"Aray naman Shaira! Baka puwedeng tanggalin mo muna ang kamay mo sa braso ko?" sabi niya kay Shaira habang pinanlalakihan niya 'to ng mata at nginunguso ang kanyang braso.

Tinanggal naman nito agad ang pagkakahawak sa kanya at ginaya ang ginawa ni Danella na pinagsalikop ang dalawang kamay sa kanyang dalawang braso habang nakataas ang kilay na nakatingin sa kanya.

Tinaasan niya lang din sila ng kilay at nag-umpisa na siyang magsalita habang nakikinig lang ang dalawa sa kanya. Nangalay na nga siya kasi para silang timang na nakatayo sa gilid ng hagdan habang nagkukuwentuhan.

"So ayon na nga, dahil sa nagdalaga't binata na kaming dalawa ni Alec ay unti-unti na siyang lumayo sa akin. Siguro dahil nga sa kailangan niya rin makakilala ng ibang kaibigan bukod sa akin. Sige na kailangan ko ng magmadali dahil malamang umuusok na naman ang tainga ni Beast sa paghihintay sa akin ng matagal," sabi niya sabay hakbang pabababa ng hagdan.

"Ay oo nga pala nakalimutan ko na may kailangan ko nga pala kaming puntahan ni Ate Precious," sabi ni Shaira pagkatapos ay nagmadali na ring maglakad kasabay ni Danella.

Sabay-sabay na silang tahimik na naglakad papunta sa parking lot kung saan naghihintay ang mga sundo nila. Mangilan-ngilan na lang ang nakakasalubong nila na mga estudyante kabilang na roon ang mga Mean Girls ng school na sina Gea, Joanevert at Gwynette na animo'y mga modelo na naglalakad. Masyadong mataas ang tingin nila sa kanilang mga sarili dahil sa sobrang pagkakatingala ng kanilang mga ulo, pakiramdam kasi nila ay anak sila ng presidente ng Pilipinas kung makaasta.

"Hello Kyenn, Danella, at Shaira!" sabay-sabay na bati nilang tatlo sa kanila habang plastic na nakangiti.

"Hi Gwynette, Gea at Joaneverth! It's not so nice to see you all again," sabay-sabay na sagot nilang tatlo na animo'y nasa choir sila.

Umirap naman silang tatlo bilang tugon at nakapameywang na humarap sa kanila. Nakita niyang magsasalita pa sana si Joan pero biglang nanlaki ang mata nito at napahawak sa kanilang mga bibig.

Kaming tatlo naman ay napatingin din sa tinitingnan ng mga Mean Girls. Nakita niya ang pamilyar na taong naglalakad palapit sa kanila habang nakasimangot na nakapamulsa na nakatingin sa gawi nila partilkular na sa kanya.

"Patay na naman may World War III na naman ata kami," mahinang bulong niya pagkatapos ay bumitaw na siya mula sa pagkakahawak nina Danella at Shaira sa kanyang braso.

"Sige girls mukhang kailangan ko ng umalis kasi mukha ng dragon ang sundo ko," kinakabahang sabi niya sabay lakad ng palayo sa kanila. Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click <a href="https://www.webnovel.com/book/bipolar-series-1-the-beastly-couple-(tagalog-novel)_12465946105517905/chapter-17-finally-done_33733812466808884">www.webnovel.com/book/bipolar-series-1-the-beastly-couple-(tagalog-novel)_12465946105517905/chapter-17-finally-done_33733812466808884</a> for visiting.

Itutuloy...


next chapter
Load failed, please RETRY

Privileged

More Privileged Chapters

Download the app and become a privileged reader today! Come take a sneak peek at our author's stockpiled chapters!

Download

Batch unlock chapters

Table of Contents

Display Options

Background

Font

Size

Chapter comments

Write a review Reading Status: C18
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse

Paragraph comments

login
Report inappropriate content
error Tip

This's an experimental test for reading assistance in case.

We highly recommend you to enjoy the beauty of the original words.