Forum Download app Gifts
46.34% Bipolar Series #1: The Beastly Couple (Tagalog Novel) / Chapter 19: Chapter 18-Good News

Read Bipolar Series #1: The Beastly Couple (Tagalog Novel) - Chapter 19 online

Chapter 19: Chapter 18-Good News

Pakiramdam niya ay sisintensyahan na siya ng kasama niya dahil sa sobrang kabang nararamdaman niya. Alam niya na ipinangako niya sa kanyang sarili na maging matapang pero kapag ganyan ang itsura niya na parang kakainin siya ng buhay dahil sa sobrang inis ay para niya ng gustong bumili ng shield o tawagin si Thor para ipagtanggol siya.

Pinagpapawisan at nilalamig siya habang nasa sasakyan siya ni Beast. Sa tanang buhay niya ngayon lang siya natakot ng ganito bukod sa mga napapanuod niyang "slasher" movie.

"BAKIT BA SOBRANG TAGAL MO? Ang tagal ko ng nandito sa kotse naghihintay sa 'yo pero inabot ka na ng isang oras!" galit na sabi ni John sa kanya habang nakatingin ang mga mata sa kalsada.

"Ahh…Ehh…" sa sobrang kaba niya ay nakaramdam siya ng pagsakit ng ulo at panlalabo ng mga mata hanggang sa nakaramdam siya ng pagkahilo. "Be-Beast!

Unti-unting nanlabo ang paningin niya at sinubukan niyang kumapit sa sleeves ng polo ni Beast bago siya mawalan ng malay.

Pagmulat niya ng kanyang mga mata ay puro puti lang ang nakikita niya sa kanyang paligid. Dali-dali siyang nagpilit na bumangon pero nahihilo lang siya kaya napabalik ulit siya sa pagkakahiga.

Pakiramdam niya ngayon e nakipagbuno siya sa sampung tao dahil sa nanlalata ang kanyang pakiramdam at sobrang sama ng panlasa niya.

"Khrystal, are you okay?" nag-aalalang tanong sa kanya ni Beast habang inaalalayan siya sa pagsandal sa kama.

"Nahihilo ako Beast. Di ba kanina nasa kotse lang tayo? Ba't ngayon nandito na tayo sa… Nasaan nga ba tayo? Saka parang ang pangit ng panlasa ko ngayon. Parang may gusto akong kainin," sagot niya kay John habang nakahawak siya sa kanyang ulo.

Mayamaya ay may lumapit sa kanya na babaeng nakadamit pang-doktor.

"Good afternoon, Mrs. Montecillo! I have a good news to the both of you!" nakangiting sabi ni Doc. Angel Madrigal sa kanila.

Hinawakan ni Beast ang kanyang kamay at animo'y babasagin siyang krystal na ayaw niitong mabasag. Nakakunot lang ang kanyang noo habang naghihintay sa sasabihin ng doktor sa kanila at sa inasal ni Beast kanina pagkagising niya.

"Khrystal is 3 weeks pregnant at kaya siya nahilo at nahimatay ay dahil sa sobrang stress na naramdaman niya at kulang din siya sa dugo. 'yong panlasa mo normal lang 'yan sa babaeng buntis. Babalik 'yan kapag tapos ka na sa paglilihi mo,"' nakangiting sabi pa ng doktor habang hawak ang isang papel. "Kaya John kailangan mong alagaan nang maige ang asawa mo dahil mukhang maselan siya magbuntis. Advice ko na palagi mo siyang pakainin ng prutas, gulay at painumin ng vitamins para sa baby at sa asawa mo."

"A-ano nga po ulit ang sinasabi mo, Doctor Madrigal? Hindi ko po kayo maintindihan?" naninigurong tanong niya ulit sa doktor. Baka kasi nabibingi lang siya, mahirap na.

"Sabi ni Doctor Madrigal buntis ka, asawa ko. Mukhang nagbunga ang isang araw nating pagha-honeymoon. Siguradong matutuwa si dad kapag nalaman niyang buntis ka," nakangiting sabi ni Beast.

Tiningnan niya 'to na parang gusto niyang sabihin na kanina lang galit 'to tapos ngayon para siyang mapagmahal na asawa sa harapan ng ibang tao.

"Sige John at Kyenn maiwan ko na kayo. Aasikasuhin ko pa ang iba ko pang pasyente. Basta John alagaan mong mabuti ang asawa mo," masayang wika ng doktor bago lumabas.

Ilang minuto lang ang lumipas ay nakarinig siya ng pagbukas ng pinto kaya napatingin siya sa gawi no'n. Iniluwa roon ay ang pamilya ni Beast. Sina Mama Lizzeth, Papa Gareth, Sage at si Eunice na karga si Sebastian habang nakangiting naglalakad papasok sa kanyang kuwarto.

"Hello Kry- Kyenn! How are you sweetie?" sabi ng mama ni Beast sa kanya pagkatapos ay yumakap at humalik.

"I'm okay po, ma. Medyo nahihilo lang po ako ngayon at ang bigat ng pakiramdam ko," sabi niya na medyo naiilang dahil sa mga tao sa kanyang paligid.

"Congrats Kuya John! Magkakapamangkin na ako. Sana kay Khrystal magmana kung babae para maganda at kung lalaki naman siyempre sa atin nina papa para pagkaguluhan ng mga babae," tuwang-tuwa na sabi ni Sage habang nakaakbay kay Eunice.

"Oo nga kuya para naman may kalaro na anak naming Seb," segundang sabi naman ni Eunice.

"Naku anak, kailangan mong alagaan ng husto si Kyenn at ang magiging apo namin. Pihadong matutuwa niyan ang balae naming si Drixx kapag nalaman niyang buntis ang maganda niyang anak," natutuwang dagdag naman ng mama ni Beast habang hawak ang pamaypay nito.

Tumingin lang si Beast sa mama niya pagkatapos ay sumulyap naman ito sa kanya.

"Halika na, umuwi na tayo. Doon ka na lang sa bahay magpahinga," sabi sa kanya ni Beast pagkatapos ay inalalayan siyang tumayo.

"Ayy!" nagulat na lang siya no'ng biglang binuhat siya na parang bata ni Beast.

"Huwag ka ng maglakad kasi baka mahilo ka pa. Saka para hindi na mapagod si baby," nakangiting sabi ni Beast sa kanya.

Hindi niya na napigilan ang kanyang sarili na kurutin ang dalawang pisngi ni Beast.

"A-aray! Bakit mo ginawa 'yon?" galit na sabi ni Beast. Napapikit na lang siya kasi akala niya ay ihuhulog siya nito pero lumipas na ang ilang minuto ay hindi pa rin siya nito inihulog kaya dumilat na siya.

"Naku mukhang pinaglilihian ka na ng asawa mo anak!" rinig niyang sabi ng Mama Lizzeth niya habang nakakapit sa asawa nito.

Namula na lang siya dahil sa kanyang ginawa kay Beast at ang pagkarga nito sa kanya.

Kita niya na may ilang mga nakakasalubong sila na napapatingin sa kanila. Paano ba naman ang laki niya na ay buhat-buhat pa siya nito.

Gustuhin man niyang bumaba pero parang may pumipigil sa kanyang gawin 'yon. Dahil siguro sa ramdam niya ang init ng katawan nito.

"Be-Beast," utal-utal na tawag niya sa asawa habang nakasandal siya sa matipuno nitong katawan.

"Bakit, Khrystal?" tanong ni Beast. Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click <a href="https://www.webnovel.com/book/bipolar-series-1-the-beastly-couple-(tagalog-novel)_12465946105517905/chapter-18-good-news_33766925322475788">www.webnovel.com/book/bipolar-series-1-the-beastly-couple-(tagalog-novel)_12465946105517905/chapter-18-good-news_33766925322475788</a> for visiting.

"Si daddy? Alam na ba ni daddy ang nangyari sa akin? Nag-alala ba siya?"

Iniisip niya na baka mag-alala pa sa kanyang ang Daddy Drixx niya kapag nalaman nitong dinala siya sa ospital.

"Huwag kang mag-alala dahil kanina noong natutulog ka pa ay dumaan muna ako saglit sa kuwarto niya para ipaalam na magiging lolo na siya. Saka nandito tayo sa Makati Medical Center kung saan naka-confined ang dad mo," sabi ni Beast pagkatapos ay ibinaba na siya nito mula sa pagkakabuhat.

"Puwede bang dumaan muna tayo saglit sa room niya?" tanong niya habang nakatanaw mula sa labas ng ospital.

"Hindi puwede kasi baka mahawa ka ng mga sakit dun. Makakasama sa bata at sa 'yo. Huwag kang mag-alala malapit na namang ma-discharged ang dad mo kaya hintayin mo na lang na makauwi siya rito. Sa ngayon ang intindihin mo muna ang kalusugan mo," paliwanag ni Beast sa kanya.

Sinunod niya na lang ang gusto nito dahil alam niyang 'yon ang nararapat. Pasimple niyang hinawakan ang maliit na umbok sa kanyang tiyan.

Hindi niya alam na buntis na pala siya nitong mga nakalipas na araw. Nakakalungkot lang kasi wala siyang mommy na magtuturo o mangangaral sa kanya ng mga dapat o hindi dapat niyang gawin.

Pinagbuksan siya ni Beast ng pinto at inalalayan sa pagsakay. Pagkatapos ay binuhay na ni Beast ang makina ng sasakyan.

"Anak, mag-ingat sa pagmamaneho! Susunod na lang kami sa inyo ng papa at kapatid mo!" sabi pa ng mama ni Beast bago pumunta sa sasakyan nila. "Huwag kalimutang mag-seatbelt, Kyenn!" pahabol na sabi pa nito bago tuluyang sumakay.

Dahan-dahang pinaandar ni Beast ang sasakyan at animo'y parang may patay dahil sa mabagal na pagpapatakbo nito.

Bago pa siya mainip sa biyahe ay pumikit na lang siya dahil nakaramdam na siya ng antok.

Itutuloy...


next chapter
Load failed, please RETRY

Privileged

More Privileged Chapters

Download the app and become a privileged reader today! Come take a sneak peek at our author's stockpiled chapters!

Download

Batch unlock chapters

Table of Contents

Display Options

Background

Font

Size

Chapter comments

Write a review Reading Status: C19
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse

Paragraph comments

login
Report inappropriate content
error Tip

This's an experimental test for reading assistance in case.

We highly recommend you to enjoy the beauty of the original words.