Forum Download app Gifts
56.09% Bipolar Series #1: The Beastly Couple (Tagalog Novel) / Chapter 23: Chapter 22-Confrontation

Read Bipolar Series #1: The Beastly Couple (Tagalog Novel) - Chapter 23 online

Chapter 23: Chapter 22-Confrontation

"Ahhh…" tangi niya na lang nasabi habang nag-iisip kung ano ang maganda niyang isasagot sa asawa. "Khrystal pumasok ka muna sa loob medyo mainit na rin kasi kaya pumasok ka na muna."

Nakita niyang sumimangot at ibubuka pa sana nito ang kanyang bibig pero mukhang nagdalawang-isip si Khrystal kaya tumayo 'to mula sa pagkakaupo.

"Sige na papasok na ako! Naku kahit kailan talaga babaero ka. Kahapon 'yong Joanverth na pulubi ang pumunta rito sa bahay tapos ngayon may pulubi na namang dumating. Ilang charity kaya hawak nitong lalaking 'to at di nauubusan ng pulubing bisita?" malakas na bulong ni Khrystal habang naglalakad papasok ng bahay.

Umiling-iling na lang siya at hinintay 'tong makapasok sa loob ng bahay. Pagkatapos ay tumalikod na siya't naglakad papunta sa gate kung nasaan si Marianne. Ibang-iba na ang babaeng nakilala niya five years ago, nagmukha na 'tong miserable at mukhang handang gawin ang lahat para lang manira base sa kanyang itsura na parang susugod sa laban.

Nawala na ang dating paghanga na nararamdaman niya para sa babae at nakalimutan niya na nga na naging parte 'to ng buhay niya dahil sa asawang si Khrystal at sa magiging anak nila.

"What do you want?" inis niyang bati sa babae.

Nakita niyang sumimangot ito pero mayamaya lang ay bumalik ulit ang ngiti nito sa labi. Kung anuman ang binabalak nito ay hindi siya makapapayag na sirain ni Marianne ang kanyang pamilya. Knowing her, she would do anything just to please herself.

"Hi, John! Long-time no see!" nakingiti nitong sabi habang nakatingin sa kanya. "Hindi mo ba ako papasukin sa loob? Sino 'yong kasama mo kanina? Asawa mo ba siya? Nagbago na pala ngayon ang taste…" pinutol niya na ang pangit nitong sasabihin dahil baka hindi niya mapigilan ang kanyang sarili at mapatulan niya ito.

"ENOUGH MARIANNE! JUST LEAVE! BEFORE I FORGET THAT YOU'RE A WOMAN!" galit niyang sabi habang nakatingin nang matalim sa babae. Wala siyang karapatang sabihan ng kung ano ang kanyang asawang si Khrystal. Siya lang ang may karapatang sabihan 'to ng kung ano at galitinkung kailan niya gusto.

"Ba-bakit John? Hindi mo na ba ako mahal?" malungkot na sabi ni Khrystal habang may namumuong mga luha sa mga mata ng kanyang asawa.

"Sorry, pero simula noong talikuran mo ako ay unti-unting nawala ang nararamdaman kong pagmamahal sa 'yo. Ayaw ko sanang ipagtabuyan ka pero nakita mo namang maselan ang kalagayan ng asawa ko at ayaw ko ng gulo. Habang may natitira pa akong kaunting pagmamahal at respeto para sa 'yo say umalis ka na at iwan mo na kami!" nagpapaintinding sabi niya kay Marianne habang nakahawak sa kanyang sentido.

Kahit kailan talaga ang sakit sa ulo ng mga babae.

"Basta ite-text kita o tatawagan! Kailangan kita John! Sana naman pagbigyan mo man lang ako ba-bago ako ma-mawala sa mundo," malungkot na sagot sa kanya ni Marianne. Nakita niyang naglakad na 'to papalayo. Nakatanaw lang siya rito habang naglalakad papunta sa kanyang pulang kotse.

"Beast! Bakit ba ang tagal mo namang makipag-usap? Sino ba 'yong Marianne na 'yon? At mukhang natutulala ka pagkakita mo sa kanya?"

Napabalik ulit siya sa ulirat noong marinig niyang nagsalita si Khrystal sa kanyang tabi.

"Aahhh… wala nagtatanong ng direksyon papunta sa Greenwoods Hospital," palusot na sabi niya habang nakatingin lang ang kanyang asawa at nakakunot ang noo. "Tara na sa loob asawa ko, baka nagugutom na ang baby natin kaya pumasok na tayo sa loob," sabi niya sabay hawak sa kanyang braso para alalayan at sabay na naglakad papunta sa bahay.

"Beast! Alam kong may tinatago ka sa akin. Kaya sana kung anuman 'yon ay sabihin mo para alam ko dahil asawa mo ako. Dapat wala kang inililihim sa akin," rinig niyang sabi nito habang naglalakad sila.

"Just don't mind her! She's nothing! Kaya tara na pumasok na tayo sa loob," inis na sagoti niya sa asawa.

Huli na para ma-realize niya na mali ang kanyang ginawa. Nakita niya na may namumuong luha sa mga mata nito habang nakatingin sa kanya.

"I know, hindi nga pala asawa ang tingin mo sa akin. At kaya naging mabait ka lang sa akin ay dahil sa magkakaanak na tayo! Kung bakit naman kasi pinagpipilitan ko ang sarili ko sa 'yo! Oo, minahal na kita! Kasi nga akala ko magbabago ka pero mali pala ako!" hilam sa luhang sabi ni Khrystal habang siya ay na-estatwang nakatingin lang sa asawa. "Alam ko naging mag-asawa lang tayo dahil sa hiling ng daddy ko at kaya ako buntis ngayon dahil sa hiling din niya! Pero sana naman ituring mo naman akong asawa kahit minsan lang! Alam ko bata pa ako sa 'yo ng sampung taon pero may isip na ako at kaya ko ng intindihin ang mga bagay-bagay. Hindi ako tanga para hindi ko maramdaman kung sino 'yong Marianne kanina!"

"JOHN! KHRYSTAL KYENN! ANONG NANGYAYARI RITO?" galit na sabi ng daddy ni Khrystal habang naglalakad palabas sa kusina at papunta sa kinatatayuan nila.

Natauhan siya nang makita niyang nagmamadaling naglalakad ang daddy niya habang bakas ang galit at pag-aalala sa mukha nito kasama ang kanyang nurse. "Tama na 'yan, anak! Makakasama 'yan sa inyo ng bata."

"NO, Dad! Gusto kong malaman ngayon kung ano ba ako para sa kanya," seryosong sabi ni Khrystal sabay tingin sa kanya. "Mi-minahal mo ba ako Beast kahit paapano? O mas mahal mo pa rin 'yong Marianne na 'yon kaysa sa akin? Nagulat ka ba kasi alam ko ang tungkol sa kanya?"

"I said enough, Khrystal Kyenn! Umakyat ka na sa kuwarto niyo at mag-uusap kami ni John tungkol dito," inis na sabi ng daddy niya habang nakahawak sa sentido nito.

"Hindi! Gusto kong malaman kung ano ang pag-uusapan niyo! For God sake dad, Malaki na ako at kaya ko ng magdesisyon para sa…"

Nagulat siya nang makitang biglang napahawak sa bibig si Khrystal habang nakatingin sa kanyang daddy. Napansin niyang habol ang hininga nito habang sapo ang kanyang dibdib na nakatingin sa kanila. Kaya agad niyang inalalayan ang daddy ni Khrystal papunta sa sasakyan upang dalhin sa ospital. Sunod-sunod pa rin ang pagpatak ng luha sa mga mata ni Khrystal habang inaalalayan siya ni Nurse Monica habang naglalakad na nakasunod sa kanila.

"Ma'am may umaagos pong dugo sa binti niyo! Manganganak na po ata kayo!" malakas na sabi ng nurse.

Pakiramdam niya ay naubusan siya ng lakas dahil sa nangyayari ngayong ito sa kanya. Agad niyang binuhat at isinakay ang kanyang asawa katabi ang daddy nito. Hindi niya alam kung sino ang uunahin niya, ang dad ba nito o ang asawa niyang manganganak na.

"Shit! God, ano bang dapat kong gawin? Kasalanan talaga 'to ng babaeng 'yon e," galit na sabi niya sa kanyang sarili habang hinahampas ang manibelang nasa kanyang harap.

"Nurse Monica, ikaw na ang bahala sa kanilang dalawa! Hangga't maaari gagawin ko ang lahat makarating lang sa ospital," seryosong sabi niya pagkatapos ay binuhay na ang makina ng kotse at dali-daling nagmaneho papunta sa pinakamalapit na ospital.

"I swear, kapag may nangyari kay daddy habambuhay kitang sisisihin tandaan mo 'yan!" mariing sabi ni Khrystal habang namimilipit at hawak-hawak ang tiyan nito. Gustuhin niya mang makipagtalo pa sa asawa ay hindi niya na nagawa dahil kailangan na niyang magmadali para dalhin silang dalawa sa ospital.


next chapter
Load failed, please RETRY

Privileged

More Privileged Chapters

Download the app and become a privileged reader today! Come take a sneak peek at our author's stockpiled chapters!

Download

Table of Contents

Display Options

Background

Font

Size

Chapter comments

Write a review Reading Status: C23
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse

Paragraph comments

login
Report inappropriate content
error Tip

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete daily missions to get rewards.

Learn more about the rules
  • 1. Reward frequency has been adjusted! Receive a reward once you complete two minutes of reading!
  • 2. Rewards adjusted! Earn points reading to exchange for Amazon Gift Cards! Coins that never expire! More rewards to come!(The above rewards are only available on the app.)

This's an experimental test for reading assistance in case.

We highly recommend you to enjoy the beauty of the original words.