Forum Download app Gifts
75.6% Bipolar Series #1: The Beastly Couple (Tagalog Novel) / Chapter 31: Chapter 29-Sad but Happy

Read Bipolar Series #1: The Beastly Couple (Tagalog Novel) - Chapter 31 online

Chapter 31: Chapter 29-Sad but Happy

"Good morning, my sweet lips," nakangiting sabi ni John habang inaayos ang kuwelyo ng kanyang polong suot.

"Good morning, Beast. Ba't ang aga-aga bihis na bihis ka?" nagtatakang sabi ni Khrystal sabay ayos ng upo sa higaan habang kinukuskos ang kanyang mata.

"Khrystal, you know what your voice sounds like rocks scraping across sand paper," birong sabi ni John pagkatapos ay tumawa na animo'y nang-aasar kaya binato siya ng asawa ng unan na malapit sa kanya. "Kailangan ko kasing makipagkita sa isa sa kliyente ko. Baka gabihin na ako sap ag-uwi mamaya kaya magpahinga ka na agad nang maaga at huwag mo na akong hintayin."

Nakatanaw lang sa kanya si Khrystal habang sinusuklay ang buhok niya pagkatapos ay nagsuot na siya ng medyas.

"Basta mag-text ka para alam ko kung anong nangyayari sa 'yo ha? Kapag hindi ka nag-text sa labas ka matutulog mamayang gabi," nakasimangot na sabi ni Khrystal sa asawa. Kumuha ito ng unan na malapit sa kanya pagkatapos ay niyakap ito.

"You know you're adorable when you're mad. Sige, ime-message kita kaya huwag ka ng sumimangot diyan lalo kang pumapangit e," nakangiting sabi ni John na ikinainis nito.

"Hoy, akala mo naman ang guwapo mo ha? Ikaw nga 'tong puro papuri ang sinasabi sa akin kapag naglalambing ka," sumbat na sabi ni Khrystal saka hinampas siya nito sa balikat.

"Oo na! Hindi ka naman mabiro asawa ko. Khrystal kung sakaling may malaman ka tungkol sa akin pagkakatiwalaan mo ba ako kung sakali?"

"Oo naman! Bakit mo naman natanong ang tungkol diyan? May kasalanan ka bang ginawa?" kunot-noong tanong niya habang binabantayan ang kanyang bawat kilos.

Mayamaya ay humarap si John sa kanyang gawi pagkatapos ay naglakad palapit sa kanya. Walang sabi-sabing hinawakan ni John ang baba niya kaya nagkasalubong ang kanilang mga mata. Nakaramdam siya ng pagbilis ng tibok ng kanyang puso dahil sa ginawa niyang 'yon.

"Ano na naman kayang tumatakbo sa isip ng lalaking ito?" piping sabi niya sa kanyang isip.

"You know what, I can't stand the thought of losing you. Lagi mong isipin na kaya ko 'to gagawin ay para sa ikabubuti mo at ng pamilya natin," seryosong sabi ni John pagkatapos ay mabilis siyang hinalikan sa kanyang labi.

"A-are you flir-flirting with me? Saka ano 'yang mga pinagsasabi mo kanina? Beast, kapag ikaw nalaman kong niloloko mo ako, iiwan talaga kita! Hindi ako nagbibiro."

Matalim na tumingin si Khrystal kay John para malaman niya kung gaano siya kaseryoso sa kanyang sinasabi. Sa lahat ng ayaw niya ay 'yong niloloko siya at hindi niya ugaling magpaka-martir para lang sa lalaki.

"Ahh… iyon ba? Wala 'yon, sa-ka ako maglo-loko? Huwag mong seryosohin ang sinabi ko. Sige na aalis na ako baka mahuli pa ako sa trabaho ko. Mag-iingat kayo ng baby natin," sagot ni John pagkatapos ay nagmamadali ng naglakad palabas ng kuwarto nila bitbit ang kanyang attaché case.

"Tingnan mo 'tong lalaking ito. Masyadong nagmamadaling umalis. Naku, kapag talagang nalaman kong niloloko niya ako pagbubuhulin ko talaga sila ng babae niya bago kami umalis ni Janice," gigil na gigil na sabi niya pagkatapos ay pinagsusuntok niya ang unan na kanina ay yakap niya.

Nagmadali na siyang tumayo para maligo at makapag-ayos muna bago pumunta sa kuwarto ng anak niya. Mabuti na lang talaga ay napakabait at hindi siya iyakin tulad ng ibang baby na naririnig niyang kuwento ng ibang nanay na tulad niya sa social media. Si Ate Monica naman na nurse ng daddy niya noong nabubuhay pa siya ay kinuha niya na ring tagapagbantay ng anak niyang si Janice kaya may kapalitan siya sa pag-aalaga sa kanilang anak ni Beast.

Pagkalipas ng tatlumpong minutong pag-aayos sa kanyang sarili ay nagpasya siyang lumabas ng kuwarto para kunin si Janice sa kuwarto nito. Dahil sa hindi nakasara ang pinto ng kuwarto niya ay kita niya na buhat-buhat ito ni Ate Monica habang nilalaro.

"Good morning, Ate Monica. Mukhang maagang gumising si Baby Janice ah!" bati niya sabay lapit sa kanila.

"Good morning din, Khrystal. Alam mo bang pagbisita ng daddy niya rito ay saktong gumising siya at ngumiti? Mukhang alam na alam niyang aalis ang daddy niya para pumasok na sa trabaho," nakangiting sabi ni ate pagkatapos ay iniabot na sa kanya si Janice.

"Naku, ikaw ha? Humahabol ka na rin kay daddy!" nakangiting sabi niya sabay halik sa kanyang matambok na pisngi. Nakita niyang ngumiti lang si Janice pagkatapos ay humikab. "Mukhang inaantok na naman ang baby ko. Gusto mo na atang lumaki agad."

"Ganyan talaga Khrystal ang baby antukin kasi nagpapalaki," paliwanag ni Ate Monica na ikinatango niya.

"Ganoon ba? Kaya pala wala ng ginawa si Baby Janice kung di matulog simula noong nanganak ako sa kanya," naluluhang sabi niya habang nakatingin sa nakapikit nitong mata. "Tara na ate kumain na tayo. Mabuti na lang talaga pumayag ka na kunin kitang tagapag-alaga ng baby ko simula noong mamatay si daddy."

"Bakit naman hindi ako papayag? Alam mo malaki ang utang na loob ko sa daddy mo dahil siya ang tumulong sa akin para makatapos ako ng pag-aaral. Kaya noong hiniling niya sa akin na maging tagapagbantay ako ng apo niya noong malaman niyang nagdadalantao ka ay pumayag agad ako. Sinusuklian ko lang ang kabaitan niyo sa akin," nakangiting sabi ni Ate Monica pagkapos ay nagpatuloy na silang naglakad papunta sa kusina habang nagkukuwentuhan.

Nang makarating sila sa kusina ay may nakahanda ng pagkain sa dining table. Agad silang sinalubong ni Aling Chedeng pati ni si Ate Siming pagkatapos ay naglabas ng pitcher mula sa refrigerator.

"Kyenn, akin na muna si Janice. Ako na muna ang bubuhat sa kanya para makakain ka nang maayos," nakangiting sabi ni nanay pagkatapos ay kinuha na si Janice sa bisig niya. "Ikaw na muna Siming ang mag-asikaso sa kanila."

Nakita niyang lumabas sina nanay sa kusina. Siguro ay pupunta sila sa hardin para paarawan si Janice. Tuwing umaga kasi ay ganito ang set-up nila sa bahay. Dahil nga sa wala pa siya masyadong alam kung paano ang mag-alaga ng anak at wala siyang ina na gagabay sa kanya ay tinuturuan siya ng mga kasambahay nila at ni Ate Monica sa pag-aalaga kay Janice.

Itutuloy...


next chapter
Load failed, please RETRY

Privileged

More Privileged Chapters

Download the app and become a privileged reader today! Come take a sneak peek at our author's stockpiled chapters!

Download

Batch unlock chapters

Table of Contents

Display Options

Background

Font

Size

Chapter comments

Write a review Reading Status: C31
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse

Paragraph comments

login
Report inappropriate content
error Tip

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.

This's an experimental test for reading assistance in case.

We highly recommend you to enjoy the beauty of the original words.