Forum Download app Gifts
17.07% Bipolar Series #1: The Beastly Couple (Tagalog Novel) / Chapter 7: Chapter 6-Rated SPG

Read Bipolar Series #1: The Beastly Couple (Tagalog Novel) - Chapter 7 online

Chapter 7: Chapter 6-Rated SPG

Hinawakan ni Khrystal ang dalawa niyang kamay pagkatapos ay hinubad nito ang kanyang suot sando na naging dahilan para lumitaw ang makisig niyang dibdib. Nakita niyang nanlaki ang mga mata nito dahil siguro ngayon lang ito nakakita ng katawan ng lalaki.

Pagkuwa'y dinala nito ang kamay sa kanyang dibdib na marahang pinadulas hanggang sa tiyan niya… Mayamaya ay marahan ng hinaplos-haplos ni Khrystal ang kanyang abs na parang nagmamasa ito ng tinapay. Hindi siguro siya makapaniwala na may "abs" ang guwapong asawa niya tapos idagdag pang may manipis na balahibo na bumabakat pababa sa kanyang pagkalalaki. Pakiramdam niya tuloy ay may apoy na unti-unting tumutupok sa kanyang katinuan dahil sa nakikitang kainosentehan sa babaeng kasama niya.

Kita niya ang pamumula sa mukha ni Khrystal habang ginagawa ang mga bagay na ngayon pa lang niya siguro ginagawa. Hinayaan niya na lang na sambahin nito ang kanyang katawan na kinababaliwan ng ibang babaeng nakakakita sa kanya maliban na lang sa babaeng ito at ang mahal niyang si Marianne.

"Feel me, Khrystal… I want you to feel me," sabi ko sabay giya sa mga dapat niyang gawin. "This is the time for our first honeymoon, don't you think?" inilagay ni John ang kanyang kamay sa baywang ni Khrystal na napakaliit na parang sa Barbie doll. "Hindi siguro kumakain ang babaeng 'to kaya ang payat," sabi niya sa kanyang isip habang matamang nakatingin dito.

Nag-umpisa ng halikan ni John ang tainga ni Khrystal pababa sa mabango nitong leeg. Nang dahil sa ginawa niya ay binitawan na nito ang kanyang kamay. Nanlaki ang kanyang mata ng makita niyang mabilis itong yumuko upang ibaba ang kanyang boxer. Kaya agad niyang hinuli ang kamay nito at saka hinawakan ang kanyang dalawa kamay pagkatapos ay iginiya siya sa kanyang malambot at bulaklaking kama.

Lumuhod si John sa pagitan ng mga hita nito. Inabot niya ang manipis nitong pantulog at hinubad ito sa kanyang manipis pero makurbang katawan. Kahit papaano ay may maipagmamalaki naman pala ito sa kanya bilang asawa niya. Next, he tactically pulled her black undies off her. Pagkatapos ay tumayo siya para umayos ng puwesto. Muli siyang yumuko at pinaulanan ng halik ang kanyang leeg pababa sa bungad ng dibdib nito. His hands snaked at her back and unclasped her bra.

"Be ready, Khrystal," puno ng pagnanasang sabi niya kay Khrystal.

"I-I'm ready for this. Pagkatapos nito sana ay mabuntis muna ako at sana hindi ka baog," sagot niya kay Khrystal. Kita niya ang kaba at takot sa kanyang mukha, siguro dahil sa maaaring mangyari sa kanila.

"Tandaan mo babae, hindi ibig sabihin na may mangyayari sa atin ngayon ay mahal na kita o mahal mo na ako. Basta itong gagawin natin ay para sa ikakasaya ng daddy mo. Saka walang Montecillo ang baog itaga mo 'yan sa bato. Para siguradong mabubuntis kita ay maghanda ka na para sa tatlong rounds," nananakot na sabi niya sa asawa.

Tatayo na sana si John mula sa pagkakahiga ngunit napigil niya na agad ito. Wala pa kasing tumatanggi sa kanya para maisiping niya ng isang gabi. Pero siyempre mapili siya kung sino ang babaeng sisipingan niya. Kaya sa ayaw at sa gusto nito ay itutuloy nila ang naumpisahan dahil hindi na niya ito hahayaang makawala pa, ngayon pang ginaganahan na siya.

He pulled her brassier out and just threw it somewhere. And his hot mouth cover on an aching nipple of her. Napaungol si Khrystal at napasubunot sa kanyang buhok. Sinapo ng isa niyang kamay ang isa pa nitong dibdib. He clipped her other nipple between his two fingers. At dahan-dahang niyang kinagat-kagat ang utong nito at parang sanggol na sinipsip-sipsip ito.

Nakita niya na napapikit ito dahil siguro sa ligayang idinulot sa kanya ng ginawa niya kaya mas lalo niya pang pinaulit-ulit iyon. Pagkuwa'y napapaungol ito sa tuwing ginagawa niya ang pagsipsip sa kanyang dibdib.

Nang matapos siya sa kanyang ginagawa ay bumaba na ang kanyang labi papunta sa iniingatan nitong yaman at marahan niyang sinasabayan ng paghaplos ang ginagawa niyang paghalik sa bawat bahagi ng katawan nito kaya mas lalo itong napapaungol at napapaliyad sa kanyang ginagawa.

Dahil nga wala ng nakatakip sa pinakasensitibong parte ng kanyang katawan ay kitang-kita niya ang manipis nitong balahibo, kaya sinalat niya 'yon at dinama. Mas lalong uminit ang kanyang katawan dahil alam niya na siya ang unang lalaking papasok sa iniingitan nito at nagturo sa kanya kung paano ang magpaligaya ng asawa.

Kung si Marianne lang siguro ang kanyang kasama ngayon at hindi si Khrystal, siguro ay mas gaganahan siya na maging isa sila. Ipinilig niya na lang ang kanyang ulo at nag-concentrate na lang sa dapat niyang gawin. Mabuntis niya lang ito ay wala na siguro siyang obligasyon pa kay Khrystal. Pero iisipin pa lang niya na mawawala ito sa paningin niya at makakasama ito ng ibang lalaki ay parang nakaramdam siya ng gusto niyang manapak.

Khrystal moaned when he stroked again… again… and again. Naramdaman niyang may mainit na likidong umagos mula sa kanyang daliri na lumabas mula sa pagkababae nito.

"John…" she moaned my name. Dahil sa ayaw niyang tigilan ang panunukso ng kanyang kamay at nagugustuhan niya na rin ang pakiramdam ng pagpasok ng kanyang daliri sa kanyang makipot na pagkababae ay itinuloy niya ulit ang kanyang ginagawa kahit na makailang ulit na siya nito pinipigilan.

"Come on, Khrystal Kyenn… come for me more…" nang-aakit na bulong niya sa tainga nito. Hinalik-halikan niya ulit ito habang ang kanyang mga daliri ay abala sa paglabas masok sa kanyang pagkababae. Hindi mapigilan ni Khrystal na lalong sumiklab at kumalat ang init na nararamdaman niya sa kanyang katawan. Each stroke of his finger made her wild.

Nang dahil lang sa kamay niya ay nagkakaganyan na siya. Paano pa kaya kapag ginawa na nila ang pag-iisa? Hindi na alam ni Khrytsal kung paano pa siya magpo-focus… kung sa pagitan ba ng mga hita niya o kung sa mga malalim na halik na ginagawa ni John sa kanya. Dahil sa paghalik niya ay hindi na niya magawang makaungol kaya sinasabayan na lang nito ang ginagawa niya.

Nakita niyang nanginig si Khrystal, nang maramdaman niyang tuluyan na siyang bumigay. Nilayo na muna niya ang kanyang mga labi sa labi nito pagkatapos ay hinugot ang mga daliri niya sa pagkababae nito.

Mabilis niyang tinanggal ang natitirang saplot niya sa katawan pagkatapos ay inihagis ito kung saang parte ng kuwarto ni Khrystal.

"Oh, my God!" Khrystal silently hissed when she saw his big warrior ready for a fight. Kita niya ang takot sa dalawang mata nito habang nakatingin sa pagkalalaki niya. Pagkatapos ay pinagdikit nito ang dalawang hita.

"Don't be afraid, honey. Promise I'll be gentle," puno ng pagnanasang sabi niya sabay halik sa kanyang leeg.

Itutuloy...


next chapter
Load failed, please RETRY

Privileged

More Privileged Chapters

Download the app and become a privileged reader today! Come take a sneak peek at our author's stockpiled chapters!

Download

Batch unlock chapters

Table of Contents

Display Options

Background

Font

Size

Chapter comments

Write a review Reading Status: C7
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse

Paragraph comments

login
Report inappropriate content
error Tip

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.

This's an experimental test for reading assistance in case.

We highly recommend you to enjoy the beauty of the original words.