Forum Download app Gifts
0.2% Bringing the Nation's Husband Home (Tagalog) / Chapter 2: Bringing the ‘Nation's Husband’ Home (2)

Read Bringing the Nation's Husband Home (Tagalog) - Chapter 2 online

Chapter 2: Bringing the ‘Nation's Husband’ Home (2)

Translator: LiberReverieGroup Editor: LiberReverieGroup

Sa ilang sandali, biglang may naalala si Lu Jinnian. Dahan-dahan siyang tumingin pababa at mapuwersang inangat ang baba ni Qiao Anhao. Nang magtama ang kanilang mga mata ay siyang banggit niya "Qiao Anhao, kung tama ang naaalala ko, sa gabi ng ating kasal, sinabi mong wala dapat mangyari sa pagitan nating dalawa. Dalawang buwan lang makalipas, eto ka't hindi makapaghintay na maka-akyat sa kama ko?" Walang ekspresyon ang makikita sa kanyang mukha, ngunit sa kanyang mga mata'y kita ang pagkawalang-bahala nito. Sa kanyang pagsasalita ay siya ring paghigpit ng hawak niya sa leeg ni Qiao Anhao.

Ang pagkabalisa ni Qiao Anhao ay lalo pang tumindi nang matanong siya. Sa kaba niya, ultimo ang daliri sa paa ay nanginginig. Napakagat na lamang siya sa kanyang labi, walang sagot ang lumabas galing sa kanya.

Tumigil rin sa pagsasalita si Lu Jinnian na tila naghihintay sa kanyang sagot.

Nabalot sa katahimikan ang banyo. Habang patuloy na tinitigan ni Lu Jinnian ang magandang mukha ng dalaga.

Labis na kaba ang naramdaman niya Qiao Anhao nang tila binabasa ni Lu Jinnian ang kanyang isipan. Napakabilis nang tibok ng kanyang puso at hindi niya na kayang magtagal pa sa kanilang sitwasyon. Nabasag ang katahimikan ng magsalita si Lu Jinnian. "O baka naman ay matagal mo ng hinahangad na ma-ikama kita…"

Nanginig sa gulat si Qiao Anhao. Nalaman na ba niya ang nararamdaman ko para sa kanya? Tanong niya sa kanyang sarili.

Kita ang takot na nabuo sa kanyang mata. Desperado siyang itago ang tunay niyang nadarama, kung kaya't bigla niyang nasabing, "Gusto ko ng role sa 'To the end of time'!"

Natigilan si Lu Jinnian at hindi magawang ipagpatuloy ang kanyang sasabihin.

Sa bilis ng pagsasalita ni Qiao Anhao ay napatulala na lamang siya.

Pakiramdam ni Qiao Anhao ay lalabas na ang kanyang puso mula sa kanyang dibdib. Nahirapan siyang kumalma sa pagkakatitig sa mukha ni Lu Jinnian. Nang huminahon ay pinagpatuloy ni nito ang kanyang sinasabi, "Tulad ng alam mo, lagpas kalahating taon na simula ng mag-artista ako pero wala akong nakukuhang magandang role. Dahil sa awtoridad na mayroon ka sa industriyang ito, isang salita mo lang, paniguradong mabibigayan ako ng parte sa 'To the end of time'."

Sandaling natigilan si Qiao Anhao. Matapos ang limang segundo, saka niyang dahan-dahang nagpatuloy sa sinasabi niya. "Ang nangyari sa atin kagabi, yun ang kabayaran para doon."

Nang tuluyan niyang naintindihan ang mga sinabi ni Qiao Anhao ay nanliit ang mga mata ni Lu Jinnian. Nagsimulang manginig ang kanyang kamay na nasa leeg ni Qiao Anhao na tila pumipigil sa kanyang galit. Sa sumunod na sandali ay malakas itong tumawa, "Qiao Anhao, sinusubukan mo bang makipaglaro sa akin?"

Tumatawa pa ito bago mawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Masama niyang tinitigan ito at marahas niyang sinabi "Gusto mong makipaglaro sa akin? Sige, pagbibigyan kita at naninigurado akong sisirain kita!".


next chapter
Load failed, please RETRY

Privileged

More Privileged Chapters

Download the app and become a privileged reader today! Come take a sneak peek at our author's stockpiled chapters!

Download

Gifts

Gift -- Gift Received

Table of Contents

Display Options

Background

Font

Size

Chapter comments

Write a review Reading Status: C2
Fail to post. Please try again
  • Translation Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse

Paragraph comments

login
Report inappropriate content
error Tip

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete daily missions to get rewards.

Learn more about the rules
  • 1. Reward frequency has been adjusted! Receive a reward once you complete two minutes of reading!
  • 2. Rewards adjusted! Earn points reading to exchange for Amazon Gift Cards! Coins that never expire! More rewards to come!(The above rewards are only available on the app.)

This's an experimental test for reading assistance in case.

We highly recommend you to enjoy the beauty of the original words.