Forum Download app Gifts
0.41% Bringing the Nation's Husband Home (Tagalog) / Chapter 4: Bringing the ‘Nation's Husband’ Home (4)

Read Bringing the Nation's Husband Home (Tagalog) - Chapter 4 online

Chapter 4: Bringing the ‘Nation's Husband’ Home (4)

Translator: LiberReverieGroup Editor: LiberReverieGroup

Bakas ang pagod sa mukha ni Lu Jinnian, nakaupo siya habang nakikinig sa kanyang assistant na ipinapaliwanag ang schedule niya nang makatanggap siya ng text. Binuksan ito ni Lu Jinnian, "Tapos nang kunan ang 'To the End of Time', may konting salu-salo ang set mamayang 8 pm sa Jing Chen Hotel. Pumunta ka kapag may oras ka pa."

Sandaling tinitignan ni Lu Jinnian ang text bago siya tumingin sa kanyang assistant, at tumango sa ulat nito. Sanay na ang assistant niya sa kanya kaya hindi na ito nababahala sa mga kinikilos nito. "Mr. Lu, may 6 na oras pa bago tayo umalis. Saan mo gustong kumain ng hapunan, sa bayan o sa eroplano."

"Sa bayan," sabi bi Lu Jinnian. Magtatanong pa sana ang assistant niya nang muli siyang nagsalita, "Jing Chen Hotel."

Nang makarating sila sa Jing Chen Hotel ay kumain sina Lu Jinnian at nang assistant niya. 8:30 na ng gabi nang matapos silang kumain. Nagbayad sila at saka umalis ng biglang tumigil si Lu Jinnian.

Huminto kaagad ang kanyang assistant saka ito nagtanong. "Mr. Lu, may problema po ba?"

Sandaling tumahimik si Lu Jinnian at nagsabing, "Hintayin mo ako sa sasakyan, may pupuntahan lang ako sa taas."

Tumayo lang ito ng sandali at dumiretso papunta sa elevator.

-

Nang makarating si Qiao Anhao sa salu-salo ng 'To the End of Time' ay nagbibigay na ng talumpati ng pasasalamat ang direktor sa entablado. Kahit na madali niyang inayusan ang kanyang sarili, nahuli pa rin siya sa pagdating. Nakatuon ang pansin ng lahat sa direktor, kaya walang nakapansin sa kanya. Agad rin niyang hinanap ang manager niyang si Zhao Meng.

Matapos ang talumpati ng direktor, nagsimula na silang magkainan.

Dahil sa isa itong banquet, ang pakikisalamuha at pag-inom ng alak ay nakaugalian na.

Hindi A-lister artist si Qiao Anhao. Gayunpaman, ang kanyang magandang pisikal na pangangatawan, mabait na pagkatao, at husay sa pananalita ang nagbigay sa kanya ng oportunidad para makilala ng lahat.

Pumunta si Qiao Anhao kasama si Zhao Meng sa buffet area nang matapos niyang batiin lahat at agad itong naghanap ng upuan. Napili niyang maupo malapit sa may bintana. Nagkaka-saya ang lahat nang dumating si Lu Jinnian, agad na tumahimik ang lahat. Maging si Qiao Anhao na kumakain ay nagulat sa pagdating ni Lu Jinnian.


next chapter
Load failed, please RETRY

Privileged

More Privileged Chapters

Download the app and become a privileged reader today! Come take a sneak peek at our author's stockpiled chapters!

Download

Gifts

Gift -- Gift Received

Table of Contents

Display Options

Background

Font

Size

Chapter comments

Write a review Reading Status: C4
Fail to post. Please try again
  • Translation Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse

Paragraph comments

login
Report inappropriate content
error Tip

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete daily missions to get rewards.

Learn more about the rules
  • 1. Reward frequency has been adjusted! Receive a reward once you complete two minutes of reading!
  • 2. Rewards adjusted! Earn points reading to exchange for Amazon Gift Cards! Coins that never expire! More rewards to come!(The above rewards are only available on the app.)

This's an experimental test for reading assistance in case.

We highly recommend you to enjoy the beauty of the original words.