26.39% Công tước / Chapter 104: Chương 104 Chú Út (2)

Read Công tước - Chapter 104 online

Chapter 104: Chương 104 Chú Út (2)

Translator: Nguyetmai Editor: Nguyetmai

"Cửu Dương, đây là Tiểu Ngũ, con bé chưa từng gặp chú nên không biết." Cung Truyền Thế cười tươi như hoa, thái độ vô cùng cung kính.

Người này là Cung Cửu Dương – chú Út của cô, cũng chính là cậu con trai sinh sau đẻ muộn của Cung Học Cần – ông nội cô.

Dáng vẻ ngụy công tử mặt người dạ thú!

Cung Cửu Dương có đôi mắt xếch hút hồn, phong cách ăn mặc làm màu thái quá, chả hiểu theo mốt gì, vừa nhìn đã biết là hắn cố biến mình thành fashionista.

Cung Ngũ cẩn thận xoa mặt, "Ba, chú Út, con còn có việc. Con về phòng trước."

Đôi tay dài của Cung Cửu Dương ngoắc một cái, lôi Cung Ngũ lại: "Cháu gái nhỏ của chú lần đầu gặp mặt, dù thế nào cũng phải có cái lẽ gặp mặt chứ. Đến đây, chú Út cho cháu một bao lì xì lớn."

Vừa nghe đến tiền, Cung Ngũ lập tức quay người lại, gọi thân thiết: "Cảm ơn chú Út!"

Cung Cửu Dương nhìn cô, ánh mắt tỏ ra như đang nhìn một "con ngu". Song hắn vẫn móc một cái lì xì rất lớn trong ngực ra: "Cầm lấy đi."


next chapter
Load failed, please RETRY

Privileged

More Privileged Chapters

Download the app and become a privileged reader today! Come take a sneak peek at our author's stockpiled chapters!

Download

Table of Contents

Display Options

Background

Font

Size

Chapter comments

Write a review Reading Status: C104
Fail to post. Please try again
  • Translation Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse

Paragraph comments

login
Report inappropriate content
error Tip

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete daily missions to get rewards.

Learn more about the rules
  • 1. Reward frequency has been adjusted! Receive a reward once you complete two minutes of reading!
  • 2. Rewards adjusted! Earn points reading to exchange for Amazon Gift Cards! Coins that never expire! More rewards to come!(The above rewards are only available on the app.)

Get the App

Read anywhere, anytime

Suggested searches

Press enter to see all results

This's an experimental test for reading assistance in case.

We highly recommend you to enjoy the beauty of the original words.