Forum Download app Gifts
24.41% Công tước / Chapter 105: Chương 105: Cháu gái (1)

Read Công tước - Chapter 105 online

Chapter 105: Chương 105: Cháu gái (1)

Translator: Nguyetmai Editor: Nguyetmai

"Chú Út, cháu ngủ rồi. Lát nữa cháu ra ngoài gặp chú!"

Cửa lại bị đập rầm rầm, "Cháu gái, hôm nay tâm trạng của chú Út không tốt, mở cửa nói chuyện với chú chút đi. Nói không chừng, chú Út tâm trạng tốt sẽ cho cháu một bao lì xì lớn."

"Ha ha. Lì xì của chú Út to quá, cháu nhận rồi sợ đau tay!" Cô nói rất khí thế song cô đã bò xuống giường.

Cô còn chưa đi đến thì đột nhiên nhìn thấy một bao lì lì dược nhét chầm chậm vào trong phòng qua khe cửa. Con ngươi cô xoay tròn, nghe thấy Cung Cửu Dương ở bên ngoài nói: "Cho cháu một cái trước làm tin. Mau mở cửa để chú Út yêu thương cháu nào!"

Cung Ngũ: "…"

Thật muốn đem người này dìm chết trong bồn cầu!

Cô nhặt lì xì lên, mở ra nhìn, hai trăm đồng, cũng tàm tạm. Cô nhét tiền vào trong lợn tiết kiệm sau đó mới mở cửa.

Cung Cửu Dương đứng trước cửa: "Cháu gái đúng là thấy tiền sáng mắt mà! Ban đầu nghe người kia nói chú còn không tin, bây giờ thì tin rồi." Nói xong hắn cười: "Ka ka ka…"


next chapter
Load failed, please RETRY

Privileged

More Privileged Chapters

Download the app and become a privileged reader today! Come take a sneak peek at our author's stockpiled chapters!

Download

Batch unlock chapters

Table of Contents

Display Options

Background

Font

Size

Chapter comments

Write a review Reading Status: C105
Fail to post. Please try again
  • Translation Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse

Paragraph comments

login
Report inappropriate content
error Tip

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.

This's an experimental test for reading assistance in case.

We highly recommend you to enjoy the beauty of the original words.