Forum Download app Gifts
22.74% Công tước / Chapter 106: Chương 106: Cháu gái (2)

Read Công tước - Chapter 106 online

Chapter 106: Chương 106: Cháu gái (2)

Translator: Nguyetmai Editor: Nguyetmai

Cung Ngũ nheo mắt: "Cháu như thế đây! Chú Út thăm cháu xong rồi, có thể đi rồi."

"Gấp cái gì chứ?" Cung Cửu Dương mắt long lanh liếc nhìn Cung Ngũ, khiến cho Cung Ngũ bất giác run rẩy. Hắn nói: "Cháu ở ngoài chịu khổ nhiều năm như vậy, chú Út đặc biệt đến thăm cháu. Cháu có thể nhẫn tâm muốn đuổi chú Út đi à?"

Cung Ngũ cho hắn năm mươi chín điểm diễn xuất. Nguyên nhân không đạt là do hắn quá cợt nhả.

"Có thể."

Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click <a href="https://www.webnovel.com/book/c%C3%B4ng-t%C6%B0%E1%BB%9Bc_13836686805554305/ch%C6%B0%C6%A1ng-106-ch%C3%A1u-g%C3%A1i-(2)_42180144021950476">www.webnovel.com/book/c%C3%B4ng-t%C6%B0%E1%BB%9Bc_13836686805554305/ch%C6%B0%C6%A1ng-106-ch%C3%A1u-g%C3%A1i-(2)_42180144021950476</a> for visiting.

"Chú nhiều tuổi hơn cháu, còn là bề trên của cháu, cháu đối xử với ông già này như vậy sao? Mặc dù chú không phải ba cháu, nhưng chú chính là ba… ba nhỏ* của cháu, không khác gì với ba cháu. Cháu đường đường là một thanh niên có xuất thân tốt, bách hạnh hiếu vi tiên đâu**? Trái tim nhân ái của cháu đâu?"

Gương mặt Cung Ngũ co rút: "Chú nhỏ, năm nay chú thọ bao nhiêu rồi?"

Cung Cửu Dương đi đến trước mặt cô: "Nhìn vào mắt chú! Cháu gái, tuổi tác không phải là vấn đề, cháu chỉ cần nhớ chú là chú Út của cháu là đủ rồi."


next chapter
Load failed, please RETRY

Privileged

More Privileged Chapters

Download the app and become a privileged reader today! Come take a sneak peek at our author's stockpiled chapters!

Download

Batch unlock chapters

Table of Contents

Display Options

Background

Font

Size

Chapter comments

Write a review Reading Status: C106
Fail to post. Please try again
  • Translation Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse

Paragraph comments

login
Report inappropriate content
error Tip

This's an experimental test for reading assistance in case.

We highly recommend you to enjoy the beauty of the original words.