Forum Download app Gifts
22.96% Công tước / Chapter 107: Chương 107: Hàng ngày gặp Đại Bảo (1)

Read Công tước - Chapter 107 online

Chapter 107: Chương 107: Hàng ngày gặp Đại Bảo (1)

Translator: Nguyetmai Editor: Nguyetmai

Trong mắt Cung Tứ, Cung Cửu Dương chính là một tên lưu manh không biết xấu hổ. Một năm rưỡi trước hắn từ nước ngoài trở về, ngày đầu tiên khi hắn xuất hiện ở nhà họ Cung đã chạm mặt Cung Ngôn An - con gái duy nhất của lão Tam Cung Truyền Thịnh. Cung Ngôn An hai mươi tư tuổi, dáng người mảnh khảnh gương mặt xinh đẹp, còn chưa có người yêu. Khi nhìn thấy Cung Cửu Dương, Cung Ngôn An kinh ngạc trước sự khôi ngô tuấn tú của hắn, cho rằng hắn là khách nhà họ Cung mời đến nên muốn quyến rũ hắn. Kết quả là bi kịch.

Cung Tứ không tận mắt nhìn thấy nhưng nghe nói khi đó Cung Cửu Dương cầm ly rượu vang trong tay đến gần Cung Ngôn An, kéo chỗ căng trùng ở vị trí khoét sâu trên lễ phục của cô ta ra, sau đó đổ ly rượu vào trong ngực của Cung Ngôn An.

Cung Ngũ trợn mắt há mồm: "Anh Tư, anh nói thật sao?"

Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click <a href="https://www.webnovel.com/book/c%C3%B4ng-t%C6%B0%E1%BB%9Bc_13836686805554305/ch%C6%B0%C6%A1ng-107-h%C3%A0ng-ng%C3%A0y-g%E1%BA%B7p-%C4%91%E1%BA%A1i-b%E1%BA%A3o-(1)_42180144558821393">www.webnovel.com/book/c%C3%B4ng-t%C6%B0%E1%BB%9Bc_13836686805554305/ch%C6%B0%C6%A1ng-107-h%C3%A0ng-ng%C3%A0y-g%E1%BA%B7p-%C4%91%E1%BA%A1i-b%E1%BA%A3o-(1)_42180144558821393</a> for visiting.

next chapter
Load failed, please RETRY

Privileged

More Privileged Chapters

Download the app and become a privileged reader today! Come take a sneak peek at our author's stockpiled chapters!

Download

Batch unlock chapters

Table of Contents

Display Options

Background

Font

Size

Chapter comments

Write a review Reading Status: C107
Fail to post. Please try again
  • Translation Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse

Paragraph comments

login
Report inappropriate content
error Tip

This's an experimental test for reading assistance in case.

We highly recommend you to enjoy the beauty of the original words.