Forum Download app Gifts
100% Chicago 1990 / Chapter 674: Chương 674: Kẻ điên diễn xuất

Read Chicago 1990 - Chapter 674 online

Chapter 674: Chương 674: Kẻ điên diễn xuất

Translator: Nguyetmai Editor: Nguyetmai

"Anh thừa nhận là anh có biết trước chuyện này, nhưng... thật ra thì cũng không có gì hết!"

Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click <a href="https://www.webnovel.com/book/chicago-1990_13586155805352205/ch%C6%B0%C6%A1ng-674-k%E1%BA%BB-%C4%91i%C3%AAn-di%E1%BB%85n-xu%E1%BA%A5t_45132128194709945">www.webnovel.com/book/chicago-1990_13586155805352205/ch%C6%B0%C6%A1ng-674-k%E1%BA%BB-%C4%91i%C3%AAn-di%E1%BB%85n-xu%E1%BA%A5t_45132128194709945</a> for visiting.

"Đợi đã, em hãy nghe anh nói..."

"Anh có ba dự án đang cùng được tiến hành ở Hollywood, mà bé Robb cũng đã khá lớn rồi, mẹ của nó cũng nên kiếm việc để làm, thế nên xác suất gặp phải nhau vẫn rất là lớn..."

"Em đừng có không vừa ý lại động tay động chân như thế! Để tay xuống đi, anh cảnh cáo em đấy! Một, hai, ba... Ôi thật là!"

"Đây chỉ là một vai diễn phụ. Anh thật sự không biết vì sao Lynton lại chọn cô ấy nhanh như thế! Nếu không để anh bảo anh ta đích thân tới giải thích cho em nhé?"

"Đâu có, anh và anh ta sao có thể yểm trợ cho nhau được..."

"Chỉ là một vai phụ nhỏ nhoi thôi mà! Được rồi, được rồi, em đừng tức giận."

"Bình tĩnh nào! Anh thề là anh không lén lút làm gì cả! Em không thấy anh vẫn luôn rất ngoan ngoãn, không hề hỏi về những người thử vai nữ phụ à?"


next chapter
Load failed, please RETRY

New chapter is coming soon Write a review

Privileged

More Privileged Chapters

Download the app and become a privileged reader today! Come take a sneak peek at our author's stockpiled chapters!

Download

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

Batch unlock chapters

Table of Contents

Display Options

Background

Font

Size

Chapter comments

Write a review Reading Status: C674
Fail to post. Please try again
  • Translation Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse

Paragraph comments

login
Report inappropriate content
error Tip

This's an experimental test for reading assistance in case.

We highly recommend you to enjoy the beauty of the original words.