50% Child Empress / Chapter 2: Chapter Two

Read Child Empress - Chapter 2 online

Chapter 2: Chapter Two

\

\\

...

Kinaumagahan, kagaya ng kanilang nakagawiaan. Nagbibisikleta sina Nitoy at Rebecca sa plaza. Ito ang kanilang naging libangan tuwing bakasyon. Lilibutin nila ang plaza habang nakasakay sila ng kani-kanilang bisikleta.

At hindi sinasadya, nasagi si Nitoy sa dumadaan na kotse.

Tinulungan siya ni Rebecca na umahon, tinitingan kung may sugat o bali ba ng buto ito.

Bumaba ang may-ari ng sasakyan, "Haharang – harang kasi sa daan."

Nainis itong si Rebecca, "Hey, what's wrong with you? Kayo na itong bumanga. Hindi niyo ba kami tutulungan."

At tinulungan nga sila na maidala sa malapit na ospital para matingnan si Nitoy.

Nagusisa itong may-ari ng sasakyan na nagngangalang Dennis, "Miss, taga Maynila ka ba? Mukhang hindi ka taga rito? Ngayon lang kita nakita."

"Dati na akong tagarito. Tumira ako sa Lola ko simula pa nung bata pa ako. Pero, lumuwas ako ng Maynila at pinag-aral ako ng Mommy ko." paliwanag ni Rebecca.

"Ah, ikaw pala yung paboritong apo ni Lola Isabel. Totoo ba ang haka-haka? Na siya ay isang mangkukulam?" tanong pa ni Dennis.

"Of course not. She's a religious old lady. But, she is not a freak. Hays, ang mga tagarito ba naman. Kung anong tsismis ang nasasagap tungkol sa Lola ko." sabi ba naman ni Rebecca.

"My name is Dennis. Bagong lipat lang kami rito last year. Galing kami sa karatig-bayan.. Naging kaklase ko nga pala itong si Nitoy." sabi ni Dennis.

Tumango lang si Nitoy.

"Okay ka na ba, Nitoy?" tanong ni Rebecca.

"Okay na ako. Nagamot naman ang mga galos ko. Wala naman akong pilay. Mabuti, nakaiwas agad ako. Pero tumama naman ang biskleta ko sa isang malaking bato sa daan." paliwanag ni Nitoy.

\

\\

...

-END-


next chapter
Load failed, please RETRY

Privileged

More Privileged Chapters

Download the app and become a privileged reader today! Come take a sneak peek at our author's stockpiled chapters!

Download

Table of Contents

Display Options

Background

Font

Size

Chapter comments

Write a review Reading Status: C2
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse

Paragraph comments

login
Report inappropriate content
error Tip

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete daily missions to get rewards.

Learn more about the rules
  • 1. Reward frequency has been adjusted! Receive a reward once you complete two minutes of reading!
  • 2. Rewards adjusted! Earn points reading to exchange for Amazon Gift Cards! Coins that never expire! More rewards to come!(The above rewards are only available on the app.)

Get the App

Read anywhere, anytime

Suggested searches

Press enter to see all results

This's an experimental test for reading assistance in case.

We highly recommend you to enjoy the beauty of the original words.