Darkness: the beginning of legend - Fantasy Romance

/ Fantasy Romance / Darkness: the beginning of legend

Darkness: the beginning of legend Darkness: the beginning of legend original

Darkness: the beginning of legend

Fantasy Romance 24 Chapters 13.8K Views

Author: Jasmin_28

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

Ang kwento ay tungkol sa pakikipagsapalaran ng isang dalaga upang makamtan ang katarungan sa mapait na sinapit ng kanyang pinagmulang nayon.

Ngunit bago ang lahat ay kailangan muna niyang sunduin ang tagapagmana ng Hari at ibalik ito sa lugar na nararapat dito ng buhay at boo.

Parental Guidance Suggested

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author Jasmin_28

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.