/ Historical Romance / Edelmira

Edelmira Book Edelmira Book original

Edelmira

Historical Romance 1 Chapter 353 Views

Author: Nephesh

Not enough ratings

About Table of Contents

Synopsis

Ang nobelang ito ay naganap sa Pilipinas noong ika-19 na siglo, sa panahon na ang bansa ay nasa ilalim pa ng Emperyo ng Espanya.

Ang kwentong ito ay tungkol sa pambihirang pakikipagsapalaran ni Edelmira. Isang dalagang naghahangad na muling makapiling ang nawawala n'yang kapatid na dinukot ng mga Aswang labing dalawang taon ang nakakaraan.

At sa kanyang paghahanap, maraming s'yang makakasagupa, bukod sa mga aswang ay nandiyan ang iba't-bang uri ng nilalang. Makakasumpong rin s'ya ng mga kakampi, at bukod doon ay malalantad ang misteryo at lihim sa kanyang pagkatao.

Parental Guidance Suggested

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews

Author Nephesh