Farewell (Tagalog story) - Teen

/ Teen / Farewell (Tagalog story)

Farewell (Tagalog story) Farewell (Tagalog story) original

Farewell (Tagalog story) .

Teen 32 Chapters 28.7K Views

Author: MissAphole

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

Ano nga ba ang bagay na binigay sa atin ng diyos na kapag hindi natin ito iningatan ay maglalaho ito kasama ng ating sarili at mapupunta sa kamay ng kasamaan. Halina't inyong basahin Ang kwento ni Thana, Kung magtatagumpay kaya siya na ingatan ang kanyang buhay o hahayaan na lamang niya itong mawala..... Ang malaking katanungan ay mawawala kaya Ang buhay Niya o kusa Niya itong ibibigay sa kasamaan?

General Audiences

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author MissAphole