Forum Download app Gifts
27.77% Fated Series 1: Painted Fate(BxB) / Chapter 5: CHAPTER 3

CHAPTER 3 - Fated Series 1: Painted Fate(BxB) - Chapter 5 by PoisonousHistorian full book limited free

Chapter 5: CHAPTER 3

YOURN

NAKA-PAMEYWANG ako sa harapan ng aking kama habang mariin na nakatitig sa painting na nakasabit sa wall. I just can't believe that I did really took this all the way here at ikinabit ko pa sa wall ng mismong kwarto ko. Nasisiraan na nga yata ako ng ulo.

Hindi ko rin maintindihan ang aking sarili kung bakit Hindi ko magawang itapon ito. I didn't even brought it, Hindi tinanggap ng misteryosang babaeng 'yon ang cheke na iniabot ko, I don't understand why, and it keeps on bothering me.

Isang buong linggo na ang nakalipas ng makauwi kami galing Paris, France ngunit Hanggang ngayon gulong-gulo pa rin ang aking isipan dahil sa mga katagang sinambit nito bago Siya maglaho. What's with this painting at gustong gusto nitong ibigay sa akin ng libre?

Umakyat ako sa aking kama at nilapitan ang painting. Hinaplos ko itong muli.

"This is one of a millions masterpiece yet ipinamigay ka lang ng gumawa sa iyo," pumikit ako. I'm still hoping that something peculiar will happen, tulad ng makita ang alaala ng painting na 'to at kung bakit kumikirot pa rin ang aking dibdib sa tuwing tinititigan ko ito.

Hanggang ngayon ay nahihiwagaan pa rin ako. Hindi ko matukoy kung bakit. I can say na napaka-detailed ng pagkakagawa dito. Punong puno ito ng emosyon. Hindi ko nga lang mawari kung bakit. It is just a garden with gazebo, nothing more pero ramdam na ramdam ko ang emosyon, sobrang lungkot nito.

"Kuya... Kuya," sigaw ng boses babae sa labas ng aking silid habang kinakalampag ng malakas ang pintuan.

Bumaba ako mula sa aking kama at Dali daling tinungo ang pintuan. Pinagbuksan ko ito.

Awtomatikong kumunot ang noo ko ng mukha ng nakangiting kapatid kong babae ang sumalubong sa akin.

"Paanong nakapasok ka dito?" Singhal ko ngunit nginisihan lamang ako nito bilang tugon.

Napansin ko agad ang ayos nito. She's wearing an apron while holding a ladle in her right hand and a cabbage in her left hand. What is she doing here? Kanina pa ba siya rito?

"Kakain na po kuya."

Hindi nito sinagot ang tanong ko.

Akmang tatalikuran ako nito ng mahawakan ko ang dulo ng buhok niya at hilahin ito paharap.

"A-aray," sigaw niya.

"Paanong nakapasok ka dito?" Pag-uulit kong tanong sa kanya ngunit muli lamang ako nitong nginisihan  pagkatapos ay pinag-hahampas ng ladle ang aking kamay. Shit!

Nabitawan ko ang buhok niya at mabilis itong kumaripas ng takbo palayo sa akin.

"Leslie!"

Nilingon ako nito at nag-peace sign.

"Sorry na kuya, alam mo naman na 'yong talent ko," humalakhak ito pagkatapos ay pumasok na ng kusina.

Bwecit! Kahit kailan talaga ang batang 'yon ay hindi alam ang salitang privacy at gusto ko ang mapag-isa.

Napaka-pasaway! Napapaisip na nga ako kung bakit ko ba naging kapatid ang abnormal na babaeng Matigas ang ulo na 'yon.

Tinignan ko ang bagay na nakapa at nakuha ko sa buhok ng kapatid ko.

'hairpain. kingina talaga Leslie, Hindi ka pa rin nagbabago.'

"Stop trespassing with my condo, you brat!"

Rinig ko ang mala-demonyong tawa nito. Aish! Such a pain in the ass.

Naglakad na ako patungong kusina. Nakita ko itong naghahain at nagsasalin ng sinabawang bangus sa isang bowl.

Napatigil naman ito at umatras ng bahagya.

"Sorry na, kuya. I just wanted to visit you lang naman."

"But this is not visiting, Les. You're trespassing my privacy," she rolled her eyes.

"Eh kung dumadalaw ka kasi sa bahay kuya."

There she goes again. Alam na nga n'yang busy ako with my own life. Tumatawag naman ako eh.

"At ang OA kuya ha. Nag-text naman ako sa iyo eh."

Nag-text? Wala akong na-receive na message galing sa kanya. Am I too occupied with that painting?

"Don't tell me you didn't read it?naka-state pa naman don na papasukin kong parang magnanakaw itong condo mo," inilapag nito ang bowl.

Naiiling na umupo na lamang ako at Hindi na umimik. Ayaw ko ng makipag-usap dito sa baliw kong kapatid.

"Nga pala kuya, nakita ko kung anong laman ng ref mo at hindi ako natutuwa. Are you trying to kill yourself? Gusto mo ba magkasakit sa bato? Bakit puro delata ang karga ng ref mo? Wala man lang isda o gulay, ghad kuya gusto mo na ba ako mawalan ng gwapong kapatid?" Mahabang litanya nito sa akin.

I take a deep sigh. Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click <a href="https://www.webnovel.com/book/fated-series-1-painted-fate(bxb)_20173606606660505/chapter-3_55509283235756567">www.webnovel.com/book/fated-series-1-painted-fate(bxb)_20173606606660505/chapter-3_55509283235756567</a> for visiting.

"Hindi ka ba nagluluto? Kuya isusumbong Kita Kay mama n'yan, hindi mo inaalagaan ng maayos ang Sarili mo," naglakad ito palapit sa akin at sinuri ang buong katawan ko.

Seriously? Nasapo ko na lamang ang aking noo.

"Kuya ang payat mo na, talaga bang kumakain ka ng mabuti?"

She's annoying yet cute. Kailan ko ba masasapok ang siraulong 'to kung puro kapakanan ko ang iniisip niya? Kaya ayaw ko itong pumupunta rito eh, sesermonan at mag-aalala lang 'to.

Hinawakan ko ang kanyang balikat.

"H'wag mo naman ako masyadong bini-baby Les baka bigla kong hilingin kina mom na dito ka na lang mag-stay sa akin," kinurot ko ng mahina ang pisngi nito.

"I won't mind naman kuya, Sige lang."

Ngumisi ito pagkatapos ay kinindatan pa ako.

"Pero naalala kong baliw ka at hindi pwedeng magsama ang normal na ako at abnormal na kagaya mo," inirapan ko siya.

Tinawanan lamang ako nito.

Muli kong itinuon ang atensyon sa kinakain. Bigla na lamang may kumalabog sa aking kwarto kaya nahinto kami sa pagkain.

"Ano 'yon kuya?"

"I don't know," mabilis kong sagot.

Tumayo ako at naglakad papuntang kwarto.

Inilibot ko ang aking paningin. Wala nama'ng nagbago o bagay na nalaglag pero bakit may kumalabog?

Nagtataka kong binalingan ng tingin ang taas ng headboard ng aking kama, sa wall kung Saan nakasabit ang painting, Wala ito Dito.

"Kuya be more cautious sa mga sinasabit mo, paano na lang kung nakahiga ka pa sa kamang 'to at nagkataon na nalaglag ito sa mga oras na 'yon?" Sermon na naman sa akin ng aking kapatid.

Kinuha nito ang painting sa aking kama.

"Ilipat natin ng pwesto 'to," luminga-linga ito at nang madako ang paningin sa taas ng cabinet na pinaglalagyan ko ng aking mga trophy, awards and certificates ay agad napangiti ito.

"That's the perfect spot," turo nito sa pwestong 'yon. Iniabot niya sa akin ang painting.

Kinuha ko ito at kumuha ng bangko na tutungtungan ko upang maisabit ang painting.

Matapos kung maikabit ang painting ay ibinalik ko ang upuan sa kusina. Nadatnan ko ang aking kapatid na mariin na nakatingin sa painting but there's something wrong with her, is she crying?

"Les," mahinang tawag ko sa kanya. Agad nitong pinunasan ang luha sa kanyang pisngi. Tumingin ito sa akin ng nagtatanong ang mga mata.

"K-kuya where did you get this painting?" Bakas ang lungkot sa tinig nito.

"Sa isang exhibit sa Paris, an artist gave it to me. Why?"

Nag-iwas ito ng tingin.

"Itapon mo kuya. This is not good for you, masyadong malungkot ang ambiance ng painting na 'yan," malamig na tugon nito.

"Ano bang sinasabi mo? There's nothing wrong with the painting, paanong Hindi nakakabuti sa akin 'yan gayung buhay ko ang arts."

"At anong malungkot? Wala ka talagang ka-taste taste eh no? Ang ganda nga ng painting. Look at that gazebo, ang amazing ng pagkakagawa diba?"

I'm trying to sounds convincing pero kahit ako ay hindi rin mapagkakaila sa Sarili na masyadong malungkot ang painting. Ayaw ko lang talagang itapon ito dahil.... Sa Hindi ko malaman na dahilan. There's a part of me na iniisip na this painting is somehow ay konektado sa akin.

"Bahala ka. Basta....." Sandali itong natigil at muling sinulyapan ang painting.

"Notre mèmoire.... Our memory. Past should be forgotten kuya," at tuluyan na itong umalis sa aking silid.

Hindi ko man maintindihan ang huling sinambit nito ay nagkibit balikat na lamang ako at sinundan na siya pabalik ng kusina.


next chapter
Load failed, please RETRY

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

Batch unlock chapters

Table of Contents

Display Options

Background

Font

Size

Chapter comments

Write a review Reading Status: C5
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse

Paragraph comments

login