Forum Download app Gifts
55.55% Fated Series 1: Painted Fate(BxB) / Chapter 10: CHAPTER 8

CHAPTER 8 - Fated Series 1: Painted Fate(BxB) - Chapter 10 by PoisonousHistorian full book limited free

Chapter 10: CHAPTER 8

YOURN

HINDI ko mapigilan ang mapahikab habang pinapasadahan ng tingin ang mga estudyante kong abala sa pagpipinta.

Palakad lakad lamang ako sa buong parte ng silid. Ramdam ko ang pagkaantok dahil nang magising ako kaninang alas dos ng madaling araw ay hindi ko na nagawa pang makatulog muli. Ginugol ko na lamang lahat ng natitirang oras ko bago pumasok sa Unibersidad upang magpinta at kamuntik pa akong ma-late dahil masyado akong ginanahan sa pagpinta.

I don't know but for how many years had passed after that incident, this was the first time I felt this way, 'yon bang I feel refreshed after doing what I love, I feel satisfied with what I painted and I feel 'that happiness I'm longing to feel.'

Pumikit ako.

That dream!

Parang na-excite ako bigla. Gusto ko na lamang matapos na ang araw na ito at matulog, managinip at magpinta.

Hindi ko mawari kung saan nanggagaling ang interest na nararamdaman ko ngayon, dahil ba sa panaginip kong iyon o dahil sa malinaw na mukha ng lalaking nagngangalang light?

Ilang sandali pa ang lumipas bago ko naisipang imulat ang aking mga mata. 

Bakit pakiramdam ko ay nakita ko na ang lalaking nagngangalang light sa panaginip ko?

Nag-isip ako ng mabuti kung saan ko nakita ang mukha nito, pero kahit anong gawin ko ay hindi ko talaga maalala kung saan.

Napa-buntong hininga na lamang ako at muling ibinalik ang paningin sa mga estudyante kong abala pa rin sa pagpipinta ngunit halos takasan naman ako ng sariling kahihiyan ng mapansin na ang buong atensyon ng mga estudyante ko ay wala na sa mga painting nila kundi nasa akin.

Nakangiti ang mga ito habang titig na titig sa mukha ko.

"Tss. Daydreaming in the middle of the class, that's a rude hobby INSTRUCTOR YOURN," an annoying voice echoed through out the room.

"Bud," pang-aawat ni Gevero sa kaibigan. Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click <a href="https://www.webnovel.com/book/fated-series-1-painted-fate(bxb)_20173606606660505/chapter-8_55509627923644473">www.webnovel.com/book/fated-series-1-painted-fate(bxb)_20173606606660505/chapter-8_55509627923644473</a> for visiting.

"What? May sinabi ba akong mali? Totoo naman, nagdi-dayream siya eh," parang batang tugon nito sa kaibigan.

Nagtawanan naman ang mga kapwa estudyante nito.

"Hindi ba sir," dugtong pa nito.

Tinapunan ko ito ng nagtatanong na tingin.

"Masama na bang pumikit sa mismong klasi ko Edrada? Wala na ba akong karapatan magkaroon ng sariling reaction dito sa loob ng silid na kahit Isa sa atin ay walang nagma-may ari?"

Ngumisi ito.

"Hindi kasi pagpikit lamang ang nakita ko sir, I saw you smiling, nag-iimagine ka ba ng malalaswang bagay while you keep looking with my friend?"

Kumunot ang noo ko. What is he saying?

Lumakas ang tawanan sa loob ng silid and I really hate to admit it pero nagsisimula na akong mahiya.

I was only remembering that dream, nothing more pero kung mag-akusa ang lalaking 'to ay akala mo manghuhula. Wala namang tama sa sinabi nito. Kingina!

"Stop making up stories Edrada, mabuti pang ituon mo na lamang ang atensyon mo sa iyong ginagawa dahil baka hindi kita matantya at makaladkad kita palabas sa silid na 'to," mahina na lamang ang naging tinig ko sa huling aking sinambit. Tinalikuran ko na ito at akmang babalik na sa aking desk sa harapan ng magsalita ito na tuluyang ikinainit ng ulo ko.

Hindi ko alam anong problema ng binatang 'to ngayon at mukhang may hinanakit sa akin kung magsalita pero hindi naman yata tamang bastusin niya ako sa harapan ng mga kaklasi niya---sa mismong harapan ng mga estudyante ko!

"I don't know what's your problem Edrada but I'm not allowing you to disrespect me right in front of my students, I'm still your superior Edrada baka nakakalimutan mo," naikinuyom ko ang aking palad habang nagpipigil na h'wag itong pagtaasan ng boses.

"Kung may problema ka sa uri ng pagtuturo ko o sa akin mismo ay maaari ka ng lumabas sa silid na 'to,"

Itinuro ko ang pintuan palabas. 

Hindi ito kumilos bagkus ay lalo lamang lumawak ang ngisi nito sa labi.

This student is really getting on my nerves.

"Nagbago na ang isip ko dahil hindi ko na hihintayin na gustuhin mong lumabas sa klasi ko dahil ako na mismo ang gagawa non,"

Nilapitan ko ito at mariin na hinablot ang kanyang kanang braso upang kaladkarin palabas ng silid.

"S-sir," akmang hahawakan ni Gevero ang braso ko ng iwaksi ko ito.

"Shut up Gevero," suway ko rito ng akmang pipigilan niya ako.

Inis na inis na talaga ako sa mga oras na ito at isa pang salita sa bibig ng taong 'to ay baka makalimutan kong estudyante ko siya at tuluyan ko na siyang masapak.

Nanggigil na itinulak ko siya palabas.

"Tss. 'yan ba talaga ang gawain ng mabuting instructor, SIR?" Bakas na ang pagka-sarkastiko nito sa kanyang tinig.

"Hindi ako mabuti kaya Wala akong pakialam," akmang tatalikuran ko na ito ngunit mabilis niya akong napigilan at bigla na lamang sinunggaban ng halik.

Kingina!

"Bud, sir...." Si Gevero.

Buong lakas ko siyang itinulak palayo sa akin at nanggigigil na binigyan ng malakas na sapak sa mukha.

"Ano bang problema mo?!" Malakas na sigaw ko.

Lahat naman ng mga kalapit na silid namin na abala sa klasi ay nagsilabasan dahil sa malakas na pagsigaw ko.

Nabaling ang mga tingin ko sa mga ito at direktang tumingin sa kaibigan ko'ng bakas ang pagtataka at pag-aalala sa itsura.

'bebs'

Akmang lalapitan ako nito ng senyasan ko 'tong h'wag ng ituloy.

"What a scene," bumalik ang tingin ko kay Edrada ng magsalita ito.

Naka-ngisi ito habang ang tingin ay nasa mga labi ko.

Inilapit nito ang mukha sa akin at bumulong.

" 'yang magandang pagmumukha mo ang problema ko SIR." Bulong nito pagkatapos ay nakapamulsang kinindatan ako.

Pasipol sipol pa itong naglakad paalis.

Ano ba ang pinagsasabi ng lalaking 'yon? Inaano ba siya ng mukha ko?

Sa sobrang inis na nararamdaman ko ay naikuyom ko na lamang ang aking kamao. Mabibigat ang bawat hakbang na ginawa ko paalis na sa harapan ng maraming tao.

***

Dean's Office

Basa ko sa itaas ng pintuan. Pinatawag ako ni Dean pagkatapos nitong mabalitaan ang nangyari kanina.

Humugot muna ako ng isang malalim na buntong hininga pagkatapos ay hinawakan ko ang siradura at akmang ipipihit na ito ng isang malakas na pwersa ang humila sa kamay ko palayo rito.

"What the ...." Singhal ko sa isang presensya na bigla na lamang sumulpot sa tabi ko habang hawak hawak pa rin ang aking kamay.

"Masyado kang mabagal."

Ikaw na naman! Gusto ko na itong bugahan ng apoy.

"Kalma, pumapangit ka," pang-aasar pa nito sa akin. Akmang hahawakan nito ang aking baba ng mag-iwas ako ng tingin.

Ano sa tingin ng estudyanteng 'to ang kanyang ginagawa? Porke ba mas malaki at matangkad siya sa akin ay may karapatan na siyang i-harass ako?

Pilit na inaalis ko ang aking sariling kamay sa pagkakahawak nito ngunit ang gago ay ngisihan lamang ako at mas lalo pang hinigpitan ang pagkakahawak rito.

"Ano ba talaga ang problema mo Edrada?!" Pagalit kong sigaw sakanya.

" 'yang magandang mukha mo nga ang problema ko sir yourn," malanding sagot nito sa akin.

Lumukot ang aking mukha. Hindi ko maintindihan kung anong trip ng taong 'to.

Akmang sasakapin ko muli ito ng bumukas ang pinto at iniluwa rito ang hindi maipintang pagmumukha ni Dean habang ang tingin nito ay nasa kamay namin ni Edrada ng magka-hawak.

"Hi Uncle Jinx, it's nice to see you again," masiglang bati nito kay Dean.

Gulat naman akong napaharap sa kanya ng ma-proseso ng utak ko ang mga sinambit nito.

U-unkle?

Para namang narinig nito ang nasa aking isipan kung kaya't nakangisi itong tumango sa akin.

Inilapit naman nito ng dahan dahan ang kanyang mukha sa akin. Ang akala ko ay muli niya akong hahalikan ngunit bumulong lamang ito,

" Ang cute," lumayo ito sa akin pagkatapos ay nakangising binalingan ng tingin si Dean na unkle niya.

Buong pag-uusap ay nakakuyom lamang ang aking kamao. Hinihintay ko na magkamali si Edrada upang magkaroon ako ng dahilan na saktan siya pero bakit ang smooth ng bawat sinasabi nito?

"So that's it? Sigurado ka ba Dice?"

Tumango ito Kay Dean at hinarap ako na nasa katabing upuan lang rin niya.

"Opo dean," napa-smirk ako dahil sa naging tugon nito. I hate liars at para sa taong 'to ay nag-uumapaw ang pagka-disgusto ko, siraulo na nga, bastos at sinanguling pa.

" Kung ganun ay aasahan ko rin na wala ng pananakit physically ang mangyayari sa susunod Mr. Algafonso," ibinaling ko ang aking paningin kay Dean at masakit sa loob na tumango.

Hindi ko naman pwedeng sabihin sa kanya na hinalikan lang naman ako ng pamangkin niya kaya ko nagawang saktan ito.

Napa-buntong hininga na lamang ako at magalang na tumayo at yumuko sa harapan ni Dean.

"Mauuna na ho ako dean," pagpapaalam ko rito na kanyang tinanguan na lamang.

"Aalis na rin..."

"Maiwan ka na muna Dice, may importante pa tayong pag-uusapan," pagpuputol ni Dean sa kanya.

Naglakad na ako paalis ngunit bago ko pa man maisarado ng tuluyan ang pinto ay muli kong sinulyapan si Edrada.

Nakatingin rin pala ito ng mariin sa akin until He was scolded by his unkle that's why naputol ng biglaan ang pakikipagtitigan nito sa akin.

Hanggang sa magsirado ang pintuan ay hindi ko maalis ang tingin sa gawing 'yon.

Those eyes, I think I already saw it, somewhere.


next chapter
Load failed, please RETRY

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

Batch unlock chapters

Table of Contents

Display Options

Background

Font

Size

Chapter comments

Write a review Reading Status: C10
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse

Paragraph comments

login