Finding Ethan: The Dream That You Seek (Tagalog, Filipino) - Falling For the Secret Superstar - Romance

/ Romance / Finding Ethan: The Dream That You Seek (Tagalog, Filipino) - Falling For the Secret Superstar

Finding Ethan: The Dream That You Seek (Tagalog, Filipino) - Falling For the Secret Superstar Finding Ethan: The Dream That You Seek (Tagalog, Filipino) - Falling For the Secret Superstar original

Finding Ethan: The Dream That You Seek (Tagalog, Filipino) - Falling For the Secret Superstar Finding Ethan 4

Romance 55 Chapters 160.4K Views

Author: Sofia_PHR

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

“Kahit nakatayo ka lang diyan at nakangiti sa akin, kinikilig na ako.”

Ethan Ravales just wanted to escape from his suffocating life as the Philippine’s prime leading man. Pakiramdam niya ay kinakain na ng kanyang sistema ang kanyang kaluluwa. Para hanapin ang sarili ay tumakas siya hanggang mapadpad sa Isla Juventus matapos iligtas mula sa isang magnanakaw ang isang magandang dalaga—si Aurora.
Hindi inakala ni Ethan na makakaya niyang mabuhay sa Isla Juventus—na walang kuryente, Internet, o signal man lang ng cell phone, at bilang Alvaro Baltazar na isang ordinaryong lalaki. Hindi rin niya napaghandaan ang espesyal na naramdaman nang makilala at makasama niya sa isla si Aurora. Handa na siyang iwan ang mundong nakagisnan para kay Aurora.
Ngunit nang may magpaalala kay Ethan ng mundong iniwan niya ay napaisip siya. Ano ang kaya niyang gawin para kay Aurora? Handa ba siya sa maaaring mangyari kapag nalaman ni Aurora ang tunay niyang pagkatao?


The final book of Finding Ethan Series, a collaboration with Leonna, Gezille and @Tyramisu.

Parental Guidance Suggested

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author Sofia_PHR

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.