Finding My Love Again - Contemporary Romance

/ Contemporary Romance / Finding My Love Again

Finding My Love Again Finding My Love Again original

Finding My Love Again FY-B1

Contemporary Romance 1 Chapter 1,009 Views

Author: Daoist260078

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

Did you ever like someone?


Someone YOU REALLY DON'T KNOW!Someone you met.


BEFOREby chances.

Talagang bang hindi lang sinasadya ang lahat?


Nagkataon lang ang lahat?


O


nakatadhana na talagang mangyari ang lahat?


There's a guy I know, na simula palang grade 6 ako kilala ko na .


Hindi ko alam kung bakit tumatak ang mukha niya sa isip ko.

Pero sa pangalawang pagkakataon na nakita ko siya,

NAGUSTUHAN KO NA SIYA!

Ang mga galaw niya,

ang mga ngiti niya,

ang ugali niya,

ang bawat expression ng mukha niya,

HINAHANGAAN KO YUNG LAHATNakatingin lang ako, humiling... na sana


Lumingon sya,


kasi may taong nakatingin sa kanya,
AT AKO YUN!MAPAPANSIN PA KAYA NIYA, AKO?
o
HANGGANG TINGIN NA LANG TALAGA AKO?

General Audiences

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author Daoist260078