Forum Download app Gifts
100% Football Hotties (Tagalog, Filipino) / Chapter 15: Chapter 13

Read Football Hotties (Tagalog, Filipino) - Chapter 15 online

Chapter 15: Chapter 13

"Hello, Jaidyleen! Kumusta ka?" anang malambing at medyo magaspang na boses ng lalaki sa kabilang linya.

"Sino 'to?" Ang ganda ng boses. Parang humahagod sa balat niya. Parang pamilyar sa kanya ang boses pero di lang niya matukoy kung sino.

"Angel."

"Aldeguer?" tanong niya. Ito lang naman ang kilala niya na Angel ang pangalan. Kahit nga siguro hindi Angel iyon ay pangalan pa rin nito ang babanggitin niya.

"Si," sagot agad nito.

"Weeeeh!" Maniwala naman siya na si Angel ito.

"Ano ang weh? Di ko maintindihan," na guguluhang tanong ng lalaki.

"It means I don't believe you. Angel-Angel ka pa diyan," mataray niyang wika. Lagot sa kanya si Foxx. Hindi magandang biro ito.

"Ano iyon? Mabagal lang. No habla English. Carlitos, ayuda me," hingi nito ng tulong sa isa sa mga half-Spanish players. Parang nagmamakaawa ito na maiiyak sa sobrang frustration. Nang magsalita ito ng tuloy-tuloy na Spanish ay saka niya na-realize na ito nga si Angel. At hindi talaga siya nito maiintindihan dahil di naman ito marunong mag-English.

Parang gusto niyang gumulong-gulong sa sobrang kilig saka magtitili habang tuma-tumbling. Si Angel Aldeguer nga ang kausap niya. Parang sasabog na ang puso niya.

"No, no, Angel. Its okay. Naniniwala na ako sa iyo," sabi niya habang kinakalma ang sarili.

"Naniniwala ka na sa akin?" tanong niya na may bahid ng tuwa sa boses.

"Oo. Naniniwala ako sa iyo. Sandali!" Di siya makahinga. Tinakpan muna niya ang mouthpiece ng phone niya saka pinakawalan ang isang matinis na tili. "Kausap ko si Angel, mi amor. Ay grabe parang mahihimatay ako."

Tinapik ni Armine ang likod niya. "Lalaki lang 'yan uy. Kumalma ka nga."

"Eeeee! Kausap mo si Angel," tili rin ni Che-Che. "Alam ko ang pakiramdam nang magmahal na parang mamamatay ka sa saya kapag kausap mo siya. Damang-dama kita, kaibigan."

"Hello! Hello, Jaidyleen! Nandiyan ka ba?" tanong ni Angel sa kabilang linya.

Hinamig muna niya ang sarili niya bago nagpatuloy ng pakikipag-usap dito. Nanginginig pa rin siya dahil di siya makapaniwala na kausap niya ito ngayon. "Oo. Nandito lang ako. Bakit gusto mo akong makausap?"

"Kasi... gusto kong sabihing maganda ka. Bye." At narinig niya ang tone na nagsasabing putol na ang tawag.

Naguguluhan niyang tinitigan ang cellphone. "Huh! Anong nangyari doon?"

"Ano bang sabi?" tanong ni Yrene.

"Maganda daw ako sabay bye." Nagkibit-balikat siya. "Weird."

"Wala na ba siyang ibang alam sabihin kundi maganda ka?" tanong ni Armine.

"Okay lang. Iyon ang pinakamagandang papuri na narinig ko. Maganda ako. Ang ganda-ganda ko, no?" Di naman lahat ng babae ay nabibigyan ng pagkakataon ng lalaking gusto nito lalo na ng isang celebrity na maganda ito. Isa lang siya sa mapapalad na nilalang.

"Sana may magandang kauwian yang ginagawa mo. Mahirap mabuhay sa parang fairy tale na mundo tapos sa huli masasaktan at iiyak ka lang," sabi ni Armine.

"Ate, kailangan mo rin ng love life. Masyado kang problemado sa buhay. Oras na magka-love life ka, liliwanag ang buhay mo," aniya at ibinuka ang mga kamay.

"Kaya nga ako nagka-problem ang ganito ngayon dahil minsan akong na-in love, di ba?" Ipinadyak nito ang paa. "Bakit ba masyadong komplikado ang buhay? Bakit kasi ipinangako ko pang sasabihin ko sa ama ni Um ang tungkol sa anak namin oras na mabuhay ulit ako."

"O natatakot kang muling ibalik ang tamis ang pag-ibig?" nanunuksong tanong ni Jaidyleen sa kaibigan.

"Shut up!" angil ni Armhine. "Pumili na kayo ng lipstick. Saka na ang pag-ibig na iyan."

Isang mataginting na halakhak ang pinakawalan niya. Sa sayang nararamdaman niya ngayon, parang gusto na lang niyang ma-in love ang lahat ng tao sa mundo at maging Masaya nang di natatakot na baka masaktan din sa huli. Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click <a href="https://www.webnovel.com/book/football-hotties-(tagalog-filipino)_14478498805484205/chapter-13_38908734541456342">www.webnovel.com/book/football-hotties-(tagalog-filipino)_14478498805484205/chapter-13_38908734541456342</a> for visiting.


CREATORS' THOUGHTS
Sofia_PHR Sofia_PHR

Don't forget to comment, vote, and rate this chapter.

And visit us at My Precious Treasures and www.shopee.ph/sofiaphr to get the printed copy of Football Hotties. Salamat!

next chapter
Load failed, please RETRY

New chapter is coming soon Write a review

Privileged

More Privileged Chapters

Download the app and become a privileged reader today! Come take a sneak peek at our author's stockpiled chapters!

Download

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

Batch unlock chapters

Table of Contents

Display Options

Background

Font

Size

Chapter comments

Write a review Reading Status: C15
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse

Paragraph comments

login
Report inappropriate content
error Tip

This's an experimental test for reading assistance in case.

We highly recommend you to enjoy the beauty of the original words.