Forum Download app Gifts
16.67% Hidden Marriage (Tagalog) / Chapter 361: Exclusive Dessert

Exclusive Dessert - Hidden Marriage (Tagalog) - Chapter 361 by JIONG JIONG YOU YAO full book limited free

Chapter 361: Exclusive Dessert

Translator: LiberReverieGroup Editor: LiberReverieGroup

Chapter 361: Eksklusibong Panghimagas

Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click <a href="https://www.webnovel.com/book/hidden-marriage-(tagalog)_12284085305196505/exclusive-dessert_36655786914540180">www.webnovel.com/book/hidden-marriage-(tagalog)_12284085305196505/exclusive-dessert_36655786914540180</a> for visiting.

Mabilis na mabilis, kasama si Danial na punong chef at si Alain bilang sous chef niya, ang unang panghimagas ay nahanda na. "Para sa maganda at marangal na Binibining Ning, ang Instik na pangalan ng panghimagas na ito ay tinatawag na Luxurious Chocolate Sundae. Pakiusap tikman mo!" Pagkatapos ng anunsyo, si Danial ay personal na hawak ang panghimagas at naglakad papunta sa punong la mesa. Lahat ng gourmet journalists ay na-star struck. Hindi lamang si Danial ng personal na gumawa ng panghimagas, ihahanda rin niya ito. Isang karangalan nga naman! "Hindi ako makapaniwalang ihahanda niya ang panghimagas na iyon!"" Diyos ko, nakakaloka ito! Ang sundae na iyon ay merong trentang magkakaibang klase ng cocoa, kabilang ang labing-apat na pinakamahal at pinakamasarap na cocoa sa buong mundo. At tsaka, meron ring makakain na gintong mga dahon sa ibabaw ng sundae! Paano ito makakain ng kahit sino? Praktikal itong kakain ng pera!"...


next chapter
Load failed, please RETRY

Gifts

Gift -- Gift Received

  Weekly Power Status

  Rank -- Power Ranking
  Stone -- Power Stone

  Batch unlock chapters

  Table of Contents

  Display Options

  Background

  Font

  Size

  Chapter comments

  Write a review Reading Status: C361
  Fail to post. Please try again
  • Translation Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

  The total score 0.0

  Review posted successfully! Read more reviews

  Cost Coin to skip ad

  You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
  learn more >
  Vote with Power Stone
  Rank NO.-- Power Ranking
  Stone -- Power Stone
  Report inappropriate content
  error Tip

  Report abuse

  Paragraph comments

  login