Forum Download app Gifts
19.39% Hidden Marriage (Tagalog) / Chapter 420: Let's Try The Seduction Move

Let's Try The Seduction Move - Hidden Marriage (Tagalog) - Chapter 420 by JIONG JIONG YOU YAO full book limited free

Chapter 420: Let's Try The Seduction Move

Translator: LiberReverieGroup Editor: LiberReverieGroup

Chapter 420: Subukan Ang Pang-aakit

"Iniisip ko lang na ang saklap na mas senior ang family mo...fine, fine! Bababa ko na 'to! Nood ka lang, dadalhin kita sa isang astig na ride sa next round!" Binaba na ni Jiang Muye ang telepono.

Hindi na nakasagot si Ning Xi.

Talaga namang nakabawi si Jiang Muye at naging normal na siya pagkatapos nilang mag-usap. Dahil sa magandang chemistry nila, nanalo sila ng tatlong sunudsunod na rounds. Nagpakita sila ng iba't ibang tactics para matalo ang opponent. Mas dumami pa ang nanonood ng live stream hanggang sa natalo nila ang record ng may pinakamaraming live streamers.

"Gandara!!! Akala ko nagsisinungaling lang 'yung commercial! Akalain mong magaling pala talaga 'tong babaeng 'to maglaro?"

"Don't judge a book by its cover!"

"Itong gandarang 'to ay isang expert, okay? Tignan mo 'yung mouse at keyboard niya, ilang buwang sweldo ang kailangan mo para mabili 'yang set na 'yan!"

Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click <a href="https://www.webnovel.com/book/hidden-marriage-(tagalog)_12284085305196505/let&apos;s-try-the-seduction-move_36656282177959227">www.webnovel.com/book/hidden-marriage-(tagalog)_12284085305196505/let&apos;s-try-the-seduction-move_36656282177959227</a> for visiting.

...


next chapter
Load failed, please RETRY

Gifts

Gift -- Gift Received

  Weekly Power Status

  Rank -- Power Ranking
  Stone -- Power Stone

  Batch unlock chapters

  Table of Contents

  Display Options

  Background

  Font

  Size

  Chapter comments

  Write a review Reading Status: C420
  Fail to post. Please try again
  • Translation Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

  The total score 0.0

  Review posted successfully! Read more reviews

  Cost Coin to skip ad

  You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
  learn more >
  Vote with Power Stone
  Rank NO.-- Power Ranking
  Stone -- Power Stone
  Report inappropriate content
  error Tip

  Report abuse

  Paragraph comments

  login