Forum Download app Gifts
21.8% Hidden Marriage (Tagalog) / Chapter 472: Young Man, Ya Need A Few Shots?

Young Man, Ya Need A Few Shots? - Hidden Marriage (Tagalog) - Chapter 472 by JIONG JIONG YOU YAO full book limited free

Chapter 472: Young Man, Ya Need A Few Shots?

Translator: LiberReverieGroup Editor: LiberReverieGroup

Chapter 472: Binata, Kailangan Mo Ba Ng Bala?

"Ahahaha, mga tita yata kayo eh!"

"Marurupok kayong nilalang, masisira agad sa isang hawak!"

Habang umaalingawngaw ang mga insulto ng cartoon figure, nagulat ang dalawang assassin pero matiyaga pa rin silang naghintay at hindi gumawa ng aksyon.

"Mga tanga, lugar 'to na kahit mga diyos ay hindi ginagalaw. Dumating kayo dito para harapin ang kamatayan niyo!!!"

Ang boses ng cartoon figure ay minsan lalaki, minsan babae, minsan mahina at minsan malakas, at minsan ay klaro mong maririnig.

"Sa 998 dollars, kaya ko kayong pasarapin hanggang sa hindi na kayo makahinga…"

"Ang weird, parang gusto kong mamaril."

Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click <a href="https://www.webnovel.com/book/hidden-marriage-(tagalog)_12284085305196505/young-man-ya-need-a-few-shots_36666787667962153">www.webnovel.com/book/hidden-marriage-(tagalog)_12284085305196505/young-man-ya-need-a-few-shots_36666787667962153</a> for visiting.

"Mayroon akong dalawang baril, ang isa ay si "shoot", ang isa naman ay si...ah!"

"Ano 'yung tumutulo na 'yun?"


next chapter
Load failed, please RETRY

Gifts

Gift -- Gift Received

  Weekly Power Status

  Rank -- Power Ranking
  Stone -- Power Stone

  Batch unlock chapters

  Table of Contents

  Display Options

  Background

  Font

  Size

  Chapter comments

  Write a review Reading Status: C472
  Fail to post. Please try again
  • Translation Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

  The total score 0.0

  Review posted successfully! Read more reviews

  Cost Coin to skip ad

  You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
  learn more >
  Vote with Power Stone
  Rank NO.-- Power Ranking
  Stone -- Power Stone
  Report inappropriate content
  error Tip

  Report abuse

  Paragraph comments

  login