I'm His Wife - Teen

/ Teen / I'm His Wife

I'm His Wife I'm His Wife original

I'm His Wife

Teen 26 Chapters 19K Views

Author: JenyxViolet

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

Isang babaeng kinulang sa pagmamahal ng magulang, lumalaban nang mag-isa at ang nais lang ay magkaroon ng isang masayang pamilya. Isang lalaki ang nakilala niya't napangasawa, inakala niyang siya ang pupuno sa puso niyang nakulangan ng atensyon at pagmamahal pero hindi ito ang nangyari. Mas sumobra ang hirap at sakit na naramdaman niya habang nakatira siya sa iisang bubong kasama ang lalaking inasahang babago sa kulay itim niyang buhay.

———

Ilang beses kong sinubukang buuin ka dahil alam kong nasira ka ng iba pero patuloy mo lang din akong sinisira't winawasak. Hinahayaan kita sa lahat ng ginagawa mo kahit sobrang hirap at sakit. Bakit hindi mo makitang ako 'yung gustong-gustong bumuo sa 'yo pero ikaw 'tong iba ang gustong gumawa niyon? — The wife.

Hanggang kailan? Hanggang kailan siya makakatiis?

I'm your wife!

I'm His Wife.

General Audiences

Tags

Popular tags for the story

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author JenyxViolet

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete daily missions to get rewards.

Learn more about the rules
  • 1. Reward frequency has been adjusted! Receive a reward once you complete two minutes of reading!
  • 2. Rewards adjusted! Earn points reading to exchange for Amazon Gift Cards! Coins that never expire! More rewards to come!(The above rewards are only available on the app.)