/ Fantasy / Im reicarnated in a gods body

Im reicarnated in a gods body Book Im reicarnated in a gods body Book original

Im reicarnated in a gods body

Fantasy 1 Chapter 3.0K Views

Author: navionil_1

Not enough ratings

About Table of Contents

Synopsis

Si james ay isang high school student. isang araw habang papaalis ng bahay si james may bosses ng matanda. pagkagising nasa katawan nasya ng matanda. Jan na nag sisimula ang story ni james sa ibang mundo

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews

Author navionil_1