Forum Download app Gifts
4.34% Kambal Tuko [TAGALOG] / Chapter 1: Prologue

Read Kambal Tuko [TAGALOG] - Chapter 1 online

Kambal Tuko [TAGALOG] original

Kambal Tuko [TAGALOG]

Author: Jennyoniichan

© Webnovel

Chapter 1: Prologue

NOON pa man, pansin na niya ang pagkakaiba nilang magkakambal. Ito ay langit, siya nama'y nasa lupa. Ang hinahangad niya lang naman ay ang matanggap siya ng lipunan kahit na ganito ang kalagayan niya. Natupad nga ang pangarap niya pero napalapit naman siya sa disgrasya at kapahamakan. At nangyari na nga ang kinakatakutan niya.

Isang maulan na gabi na may pagkulog, kasama niya ang mga taong pinagkakatiwalaan na magta-traydor lang pala sa kanya. Hintayin nila ang hagupit ko. Humanda sila. Magbabalik ako!

Pero dahil lamang pala sa isang mahika kaya nararamdaman niya ang mga ito. Kailan man hindi siya papaslang ng tao gamit ang sarili niyang mga kamay.

Nana, sa 'yo na nakasalalay ang hustisya ko... Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click <a href="https://www.webnovel.com/book/kambal-tuko-%5Btagalog%5D_17374100606718905/prologue_46638296989759305">www.webnovel.com/book/kambal-tuko-%5Btagalog%5D_17374100606718905/prologue_46638296989759305</a> for visiting.


CREATORS' THOUGHTS
Jennyoniichan Jennyoniichan

You can find me here,

FB: Alina Genesis

next chapter
Load failed, please RETRY

Privileged

More Privileged Chapters

Download the app and become a privileged reader today! Come take a sneak peek at our author's stockpiled chapters!

Download

Batch unlock chapters

Table of Contents

Display Options

Background

Font

Size

Chapter comments

Write a review Reading Status: C1
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse

Paragraph comments

login
Report inappropriate content
error Tip

This's an experimental test for reading assistance in case.

We highly recommend you to enjoy the beauty of the original words.